Stem inwoners gevraagd over bestuurlijke toekomst Goedereede

23 april 2009

Op verzoek van de fracties VGB, SGP en ChristenUnie, verwoord in een raadsmotie tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdagavond, zal het college van burgemeester en wethouders van Goedereede voor 3 juni onder de inwoners van de kernen in de gemeente een schriftelijke enquête houden over de bestuurlijke toekomst van Goedereede. Deze motie kreeg donderdag – na een korte schorsing, nader overleg en tekstuele aanpassingen – uiteindelijk ook steun van PvdA en CDA. De liberale fractie kon zich niet in het verzoek vinden. ‘Een enquête, een bewonersconsultering over de bestuurlijke toekomst is waardevol als het in alle vier de gemeenten wordt gehouden. Omdat daarvoor de handen niet op elkaar komen, kunnen wij de motie niet steunen’, aldus Van der Meer.

Polie (VGB) bracht de motie via een extra agendapunt op de raadstafel. In dit proces is er één partij niet gehoord, en dat zijn de burgers, stelde hij. ‘De tijd dringt omdat uiterlijk half juni de gemeenteraad een standpunt duidelijk moet maken aan de adviescommissie Schutte. Daarom dienen wij de daad bij het woord te voegen en de burgers een stem te geven bij deze zeer ingrijpende keuze waarvoor wij staan. Omdat geen enkele fractie in 2006 kon vermoeden dat het item herindeling of vergaande samenwerking in de zittingsperiode aan de orde zou komen, hebben de politieke partijen het ook niet in hun verkiezingsprogramma 2006-2010 vermeld. De raad heeft de burgers bovendien via diverse communicatie-uitingen beloofd hen bij dit belangrijke onderwerp te betrekken. Reden genoeg om de belofte na te komen en de inwoners te consulteren’, aldus een samenvatting van de tekst van de motie, die oorspronkelijk sprak over een volksraadpleging, maar die term riep zoveel reacties op dat men uiteindelijk elkaar vond in de formulering en invulling van een schriftelijke enquête. De indieners van de motie menen via dit instrument tegemoet te kunnen komen aan geconstateerde machteloosheid van de burger. Het geeft ook invulling aan de eigenwaarde. Om duidelijkheid te optimaliseren zal er bij deze enquête goed gelet worden op kwaliteitseisen en de vraagstelling.

Worsteling
De fracties worstelden met begrippen als zwaarteweging van de uitslag, welk opkomstpercentage geldt als minimale ondergrens, 30 of 40 procent?, wordt de burger iets voorgespiegeld en doet het er nog wel toe? Nog scherper geformuleerd: Wordt een geldige uitslag dan bij de uiteindelijke eigen politieke besluitvorming meegenomen (CDA-visie) of juist direct geaccepteerd als de stem van het volk? VGB, ChristenUnie en SGP lieten weten niet meer te zullen sleutelen aan een geldige burgeruitspraak. Wat dan ook, dus ook indien de meerderheid van de stemmers zou kiezen voor herindeling in plaats van zelfstandigheid. De PvdA kijkt ook direct naar de burgerstem. Wel vroeg mevrouw Poort of er nog mogelijkheid zou zijn om andere opties dan het samenwerkingsmodel en het fusiemodel (rapport commissie Schutte) voor te leggen.

Over en weer gingen argumenten, meningen en visies over tafel. Natuurlijk mogen er geen verkeerde verwachtingen worden gewekt met deze enquete. Wij moeten realist zijn en blijven. Het kan teleurstellend uitpakken. Is dit wel een goed instrument om tegemoet te komen aan gevoelens van machteloosheid bij bewoners? Wordt er een worst voorgehouden en is het niet meer dan een vel? Is het zinvol nu je weet dat in de andere drie gemeenten er geen burgerraadpleging wordt georganiseerd? Is het proces al niet zo ver gevorderd dat je kleine kunstgrepen achterwege moet laten? Neen, vindt de meerderheid van de raad van Goedereede. Wij blijven tot het laatste moment voor onze mening staan. Duidelijk en eerlijk richting onze burgers. Zoals gesteld: belofte maakt schuld, dus een stem aan de burger.

Een moeilijke discussie, waarin enerzijds krampachtig werd vastgehouden aan een spreekverbod omtrent de discussie en afspraken in een gezamenlijke vergadering van de vier raden, maar waarbij anderzijds in de vele eilandkernen al zoveel op straat ligt dat het politiek meer negatief werkt in de richting van zo genoemd ISGO-achterkamergebeuren. ‘Dat is niet bevorderlijk voor transparantie. Zeker niet als je wilt laten zien waar je mee bezig bent in het belang van al je eilandburgers’.

Communicatie
Ter geruststelling voor de burgers die niets of nog steeds weinig van het onderwerp afweten komt er huis aan huis binnenkort een full color acht pagina’s tellende informatiebrochure waarin haarfijn wordt uitgelegd wat er nu allemaal speelt rond de bestuurlijke toekomst op het eiland. Met een samenvatting en toelichting op punten genoemd in het advies van de commissie Schutte. De communicatiediensten van de vier gemeenten leggen de laatste hand aan dit document, dat nu snel op elke deurmat valt. Voor de inwoners van Goedereede, naast de schriftelijke enquete, een extra dossier om zich in te verdiepen. Bovendien wordt er in m.f.g. Dorpstienden in Ouddorp nog een openbare meeting voorbereid rond 20 mei. Dat alles in de fase dat de vier gemeenten er bestuurlijk niet in slagen eenheid in handelen te scheppen. De tijd dringt. Op donderdagavond 3 juni komen alle vier de gemeenteraden in vergadering tenslotte bijeen en nemen ze een zelfstandig besluit over de opties van de commissie Schutte. Twee weken daarna moet er dan een schriftelijke eindreactie liggen van de vier eilandelijke gemeenten aan de commissie Schutte.

Doet het er nu toe als we onze stem laten horen? Die vraag gonsde op de publieke tribune en later op het pleintje voor het gemeentehuis. De één twijfelt. De ander zegt realist te zijn met zijn opmerking dat alles over en uit is. Den Haag beslist en zal zich door een verdeeld eiland niets laten welgevallen. Zeker niet nu ook in solist Goedereede de gelederen niet meer gesloten zijn.