Bijna 90% kiest voor zelfstandig Goedereede

29 mei 2009

Op 31 maart presenteerde de commissie Schutte een rapport over de bestuurlijke toekomst van Goeree-Overflakkee. De commissie Schutte laat de gemeenteraden op Goeree-Overflakkee de keuze uit twee mogelijkheden. Ze moeten voor 15 juni aanstaande kiezen tussen zelfstandig blijven met een vergaande vorm van samenwerking of een fusie tot één gemeente. Op bijna 90% van de ingevulde enquête formulieren was de keus voor een zelfstandige gemeente Goedereede ingevuld. De keuze voor die optie betekent wel dat er taken overgedragen zouden worden aan een eilandelijk samenwerkingsverband. SGP-Fractievoorzitter J. Klepper, gaf aan dat de opkomst van meer dan 60% boven verwachting is. De enquête geeft tevens aan dat de gemeenteraad gesteund wordt in de opvatting om niet te fuseren met de overige gemeenten op het eiland. ‘We kunnen gerust zijn, dat de bevolking achter ons staat’, zo was zijn eerste reactie na de bekendmaking door burgemeester v.d. Velde.

Als enige gemeente op het eiland koos de gemeenteraad van Goedereede er voor een enquête onder de inwoners uit te schrijven. Op 13 mei zond de gemeente een brief en een enquêtekaart naar alle 8880 kiesgerechtigde inwoners. Daarmee konden zij de voorkeur kenbaar maken voor één van de twee varianten. De enquêtecommissie maakte op 29 mei de uitslag van de enquête bekend: 61,9% van de inwoners zond de kaart terug. Daarmee is de uitslag van de enquête geldig. 4.825 inwoners (88,9%) kiezen voor zelfstandig blijven met een vergaande vorm van samenwerking met de drie andere gemeenten op het eiland. 601 inwoners (11,1%) geven de voorkeur aan één gemeente op Goeree-Overflakkee. Een overgrote meerderheid van de inwoners van de gemeente Goedereede wil dus dat de gemeente Goedereede zelfstandig blijft.

Er is op 3 juni aanstaande een raadsvergadering waarin de gemeenteraad van Goedereede zijn keuze maakt voor één van de twee bestuurlijke modellen. De gemeenteraad heeft aangegeven de voorkeur van de inwoners zwaar te laten meewegen in zijn keuze. De raad zal de commissie Schutte voor 15 juni schriftelijk op de hoogte stellen van zijn keuze.

Proces-verbaal van de vaststelling van de uitkomst van de schriftelijke enquête bestuurlijke toekomst gemeente Goedereede
Op 31 maart 2009 presenteerde de Commissie Schutte een rapport over de bestuurlijke toekomst van Goeree-Overflakkee: ‘Samen voor ons eiland’, Goeree-Overflakkee – een eenheid in verscheidenheid. De Commissie Schutte heeft de gemeenteraden op Goeree-Overflakkee bij brief van 1 april 2009 gevraagd voor 15 juni 2009 een keuze te maken tussen de twee modellen die de commissie in haar rapport heeft vergeleken:

  • 1. Een samenwerkingsmodel met verregaande overdracht van taken en bevoegdheden aan een samenwerkingsorgaan, inclusief de vorming van één ambtelijke Organisatie.
  • 2. Een fusiemodel, waarbij de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee worden samengevoegd.

Op 13 mei 2009 is aan alle kiesgerechtigde inwoners van de gemeente Goedereede een brief gestuurd met informatie over de keuze waar de gemeenteraad van Goedereede voor staat. De kiesgerechtigde inwoners is gevraagd de antwoordkaarten in te vullen, te ondertekenen en tijdig terug te sturen. De antwoordkaarten moesten uiterlijk op 29 mei 2009 om 12.00 uur op het gemeentehuis van Goedereede zijn ontvangen.

Op 29 mei 2009 zijn in het gemeentehuis van Goedereede om 17.00 uur de volgende personen bijeen gekomen om de uitkomst vast te stellen van de schriftelijke enquête bestuurlijke toekomst gemeente Goedereede: mevrouw G.J. van de Velde-de Wilde (burgemeester), de heer D.A. Koppenol (raadsgriffier), mevrouw M.N. Grinwis-Driesse (raadslid), de heer J. Klepper (raadslid) en de heer D. Pijl (raadslid).

Allereerst is vastgesteld dat blijkens de schriftelijke verklaring van mevrouw N.L. van der Velde (senior medewerker publieksbalie) d.d. 14 mei 2009 er vanuit gegaan moet worden dat er aan 8.880 personen een brief met antwoordkaart is toegezonden. Vervolgens zijn de voor 29 mei 2009 om 12.00 uur terugontvangen antwoordkaarten beoordeeld. De antwoordkaarten zijn ingedeeld naar de volgende twee categorieën: Geldige antwoordkaarten: 5.426, Ongeldige antwoordkaarten: 68 Aantal geldige en ongeldige antwoordkaarten: 5.494. Een antwoordkaart is als ongeldig aangemerkt als op de kaart geen duidelijke keuze is gemaakt en/of geen handtekening is geplaatst.

Geconstateerd is dat van de 8.880 verzonden antwoordkaarten er 5.494 antwoordkaarten zijn geretourneerd, dat wil zeggen 61,9 procent. De gemeenteraad heeft uitgesproken dat de enquête als geldig wordt beschouwd indien meer dan veertig procent van de kiesgerechtigde inwoners de hun toegezonden kaart heeft geretourneerd. Vastgesteld moet worden dat de schriftelijke enquête derhalve als geldig moet worden beschouwd. Vervolgens is vastgesteld welke keuze is gemaakt op de geldige antwoordkaarten:

Op de antwoordkaart waren twee opties aangegeven.

  • Ik wil dat de gemeente Goedereede zelfstandig blijft. De gemeente Goedereede gaat wel over tot verregaande overdracht van taken en bevoegdheden, inclusief de vorming van één ambtelijke Organisatie. (optie 1: samenwerkingsmodel)
    • of
  • Ik wil dat de gemeente Goedereede wordt samengevoegd met de gemeenten Dirksiand, Middelharnis en Oostflakkee. (optie 2: fusiemodel)

De geldige antwoordkaarten gaven de volgende uitkomst aan:

  • Voor optie 1 (het samenwerkingsmodel) heeft het volgende aantal personen zijn voorkeur uitgesproken: 4.825 (88,9 %)
  • Voor optie 2 (het fusiemodel) heeft het volgende aantal personen zijn voorkeur uitgesproken: 601 (11,1%)
  • Totaal aantal geldige antwoordkaarten 5.426 (100 %)

Nadat burgemeester G.J. van de Velde-de Wilde de uitkomst heeft bekendgemaakt worden de terugontvangen geldige en ongeldige antwoordkaarten in afzonderlijke pakken gedaan. De pakken zijn daarna verzegeld. De verzegelde pakken worden bewaard en na twee weken vernietigd.

Goedereede, 29 mei 2009

G.J. van de Velde-de Wilde
D.A. Koppenol
M.N. Grinwis-Driesse
J. Klepper
D. Pijl

P.C. Grinwis en gemeente Goedereede