Goereese jaarrekening sluit af met positief resultaat

28 mei 2009

Wat de derde woensdag in mei, voor de landelijke regering de verantwoordingsdag is, zo is de laatste donderdag in mei dat voor het college van B en W in Goedereede. In de raadsvergadering van donderdag 28 mei, werd in anderhalf uur tijd de agenda behandeld. Onderdeel daarvan was de programmarekening over 2008. De rekening sluit af met een positief saldo van ruim 2,1 miljoen euro. In dit grote bedrag zitten een aantal meevallers, doorgeschoven budgetten en het resultaat van de verkoop van het MAVO-terrein in Stellendam. Het eigenlijke bedrag wat overblijft over 2008 is € 239.365,61. Met lovende woorden door alle fracties werd de rekening vastgesteld. Verder kwam in deze raad aan bod: de onderhoudsplanning onderwijshuisvesting 2009, het voorstel voor de realisatie van een Regionaal Bureau Leerplicht. De Archiefverordening gemeente Goedereede, het rapport van de Rekenkamercommissie Goeree-Overflakkee ‘Met gebreken’, het vaststellen van de beleidsvisie Externe Veiligheid en het voorstel inzake het agrarische bedrijf aan de Hazersweg 23.

Programmarekening
De programmarekening 2008 is in de raadsvergadering van 28 mei 2009 vastgesteld. De programmarekening is het verantwoordingsstuk van het college van burgemeester en wethouder van het door hen gevoerde bestuur. Onlangs is de programmarekening 2008 gereedgekomen en gecontroleerd door een extern registeraccountant. De programmarekening bevat een jaarverslag bestaande uit programma’s. Per programma is aangegeven wat er al of niet is bereikt en wat het heeft gekost.

Rechtmatigheidsverklaring
Deze jaarrekening wordt door een accountant gecontroleerd. Sinds 2004 moeten de gemeenten volgens het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten (BAPG) voldoen aan een aantal regels. De accountant moet controleren of de jaarrekening tot stand kwam in overeenstemming met de begroting. Bovendien moet hij vaststellen of bij het maken van de rekening de wettelijke regelingen en gemeentelijke verordeningen zijn toegepast. Als dat allemaal in orde is neemt de accountant de vermelding van ‘financiële rechtmatigheid; op in zijn accountantsverklaring. De gemeente Goedereede ontving ook dit jaar deze rechtmatigheidsverklaring van de accountant.

Het verkrijgen van een rechtmatigheidsverlating is niet gemakkelijk. Het verkrijgen van de verklaring vergt een flinke inspanning van de financiële ambtenaren. De gemeente Goedereede ontwikkelde zelfs instrumenten in eigen beheer om te zorgen dat aan de criteria werd voldaan.

Agrarisch bedrijf Hazersweg 23
Om diverse redenen, in het belang van de heer Breen zowel als in belang van omwonenden en gemeente, is de verplaatsing van het agrarisch bedrijf van de heer Breen naar buiten het dorpsgebied Ouddorp wenselijk. De commissie GGZ was eerder akkoord gegaan met de voorgestelde verplaatsing, waarbij nog wel de kanttekening werd gezet dat e.e.a. goed geregeld moet worden m.b.t. de bed & breaktest die het bedrijf nu aanbied. De SGP melde bij monde van dhr. T. Human, dat het wel wenselijk is dat de eventuele bouw van huizen aan de Spaanse Weg moet zijn voor eigen inwoners. Ook de provincie lijkt nog een rol te spelen. De SGP-fractie zou liever e.e.a. zelf regelen zodat het proces niet vertraagd wordt. Ook waren er vragen over de tijdplanning. Wethouder Admiraal gaf aan, voortgang te willen maken, maar uiteraard moet het plan verder worden uitgekristalliseerd. Dit is een eerste stap daartoe.