Informatiebijeenkomst bestuurlijke toekomst Goeree-Overflakkee

22 mei 2009

Op woensdag 20 mei was de zaal in Dorpstienden gevuld met burgers vanuit Goedereede die er belang aan hechten om nader geïnformeerd te worden over de bestuurlijke toekomst van Goedereede. Dit n.a.v. Het rapport Schutte wat eind maart werd gepresenteerd aan de besturen van Goeree-overflakkee en waar een tweetal richtingen worden voorgesteld. Burgemeester v.d. Velde opende de bijeenkomst met een terugblik op het proces. Als deskundige op het gebied van herindelingen, fusies en samenwerkingsverbanden was dhr. Th.C. Van Waes uitgenodigd om de aanwezigen door het rapport Schutte te leiden en de nodige verduidelijkingen te geven.

Burgemeester v.d. Velde blikte terug op het proces. Zij haalde de bestuurskrachtmeting aan, waaruit blijkt dat Goedereede goed uit de bus komt en er geen aanleiding bestaat om voor Goedereede grote bestuurlijke ingrepen te doen. Zij geeft aan dat direct daarna de gemeente begonnen is om een aantal kanttekeningen die de bestuurskrachtmeting maakt op te pakken. Daarna is men gekomen tot een eilandelijk gezamenlijk voorstel om te komen tot één eilandelijke ambtelijke organisatie, wat uiteindelijke door Dirksland en Middelharnis niet werd gedragen, deze gemeenten wilden duidelijk verder. De raden van Oostflakkee en Goedereede hebben dit voorstel wel geaccepteerd. Op 15 december 2008 bood het ‘maatschappelijk middenveld’, een petitie aan, aan de CvdK. De provincie besluit na 1 januari echter tot fusie op het eiland en stelt een commissie in om e.e.a. In kaart te brengen. Deze commissie (Schutte) bracht op 31 maart rapport uit van haar bevindingen.

Op 23 april j.l. Heeft de raad uitdrukkelijk bepaald dat de inwoners betrokken dienen te worden bij deze discussie en besloten om een enquête te houden onder de bevolking, welke keuze volgens de bevolking de beste zou zijn. Inmiddels heeft iedereen een enquête formulier gehad, waarop de keuze voor een zelfstandige gemeente, maar wel met verregaande samenwerking of fusie wordt voorgesteld. Om zo zuiver mogelijk te handelen is besloten de enquête op naam te stellen en te nummeren. Eveneens is deze pas geldig als hij voorzien van handtekening wordt teruggestuurd. Momenteel zijn er zo’n, 4000 formulieren terug.

Dhr. Van Waes ging daarna in op het thema: Samenwerken of samengaan. Zijn conclusie was: ‘Goedereede leeft’, gezien de grote opkomst deze avond. Duidelijk is dat er, volgens het rapport Schutte, er iets moet gaan veranderen. Hij neemt de 14 punten vanuit het rapport als leidraad om e.e.a. Toe te lichten. Zo stelt dhr. van Waes duidelijk, dat de lokale invloed bij samenwerken, dus met een eigen gemeenteraad, die vervolgens zich vertegenwoordigd weet in een eilandraad, groter is dan bij een fusie. Immers worden de belangen van de gemeente bij samenwerking behartigd vanuit een lokale positie. Ook vanuit de zaal wordt regelmatig gereageerd. Zo vind een burger, dat, als het over de identiteit van de gemeente gaat, er in het rapport Schutte wel erg gemakkelijk wordt gesteld dat de politieke verhoudingen nauwelijks zullen veranderen. Als voorbeeld neemt hij de flanken van de gemeenten, waar in Goedereede de SGP de grootste fractie is en in Oostflakkee de PvdA. Anderen wijzen er juist op, om op tijd in te stappen, ‘anders wordt er over je beslist’. Dat laatste argument wordt overigens door de burgemeester weerlegd. Op het moment dat er door de provincie besloten zou worden tot fusie van de vier gemeenten dat is Goedereede partner in het proces, want dan start er een wettelijke procedure. Voorts werd de VVD-fractie ter verantwoording geroepen. VVD-stemmers die niet voor fusie willen kiezen maar voor samenwerking voelen zich door die fractie in de kou gezet, nu zij op voorhand al hebben laten weten voor fusie te kiezen.

De enquête formulieren kunnen t/m vrijdag 29 mei 12.00 uur op het gemeentehuis ingeleverd worden. Om 17.30 uur zal de bekendmaking zijn van de uitkomst.

 

P.C. Grinwis