ZorgSaam presenteert plannen voor nieuwe Vliedberg in Ouddorp!

12 mei 2009

Het waren nogal wat projecten die dinsdag 12 mei 2009 ter behandeling werden aangeboden aan de commissie GrondGebiedZaken. Duidelijk is dat er vaart wordt gemaakt met een aantal zaken. En dat is ook nodig vindt de SGP-fractie. Nu de trein eenmaal opgang is wat betreft het bouwen in Stellendam komen ook de projecten in Goedereede en Ouddorp in de versnelling terecht. De commissie boog zich over de plannen van: de Vliedberg, De boerderij aan de Hazersweg en de entree van Goedereede. Stuk voor stuk ambitieuze bouwplannen. De SGP kon, evenals andere partijen, zich scharen achter de uitgangspunten van het college. Als laatste werd de memo mbt de Tour de France behandeld.

Allereerst kwam aan de orde het rapport van de Eilandelijk Rekenkamer. Zij brachten onlangs het rapport uit met de titel: ‘Met gebreken’, een onderzoek naar het ouderenbeleid op Goeree-Overflakkee. De Rekenkamercommissie concludeert dat in de regio (Goeree-Overflakkee) onvoldoende inzicht is in de maatschappelijke opgave ten aanzien van levensloopbestendige woningen. De asymmetrische vergrijzing op het eiland vraagt om een doelmatige verdeling van de beschikbare contingenten en de bereidheid van iedere gemeente om de eigen belangen in een regionaal perspectief te plaatsen. Ook stelt de Rekenkamercommissie vast dat de gemeenten niet de beschikking hebben over een regionale woonvisie. De Rekenkamercommissie doet een aantal aanbevelingen die door de commissie GGZ werden overgenomen. Ook komt er, ter ondersteuning van de regionale woonvisie, een actualisatie van het woonbehoefteonderzoek wat eind 2005 is gehouden in de gemeente Goedereede.

Entree Goedereede
Het ziet er nu naar uit dat het bouwen bij de entree Goedereede doorgang kan vinden. Was het zo dat een viertal jaren geleden diverse instanties, tot ‘Keetje van Bekaf’ de plannen niet zagen zitten, denkt wethouder Admiraal dat de pek inmiddels is opgedroogd. Een nieuw bouwplan van een nieuwe architect zou uitkomst moeten bieden. Wat de Woningbouwvereniging betreft, zo snel mogelijk bouwen. SGP-er P.C. Grinwis vroeg voor alle zekerheid of de commissie Cultureel Erfgoed en de inwoners die in het verleden bezwaar hadden tegen de plannen betrokken waren bij de planvorming. Op dinsdag 19 mei is er een voorlichtingsbijeenkomst voor alle betrokkenen, zo stelde de woningbouwvereniging. Ook vroeg dhr. Grinwis, aandacht te schenken aan het feit dat in het rapport: ‘Externe Veiligheid’ de ‘entree’ genoemd wordt als een te bouwen bouwwerk in een risicozone ivm de aanwezigheid van de N57. Dit wordt in ieder geval uitgezocht.

De Vliedberg
Inmiddels is het bij velen wel duidelijk wat de plannen gaan worden voor de nieuwe Vliedberg. De nieuwe plannen van ZorgSaam voor het Vliedberg-perceel voorzien in volledige nieuwbouw op deze locatie. Ook de aanleunwoningen worden nu betrokken in de plannen om e.e.a. financieel rond te kunnen krijgen. Na herhaaldelijk vragen van zowel SGP-zijde als commissie werd toegezegd dat er een keuken in blijft. Maar hoe die keuken er uitgaat zien, is niet duidelijk. Voorop staat dat de mensen een kwalitatieve maaltijd dienen te krijgen, aldus dhr. Driesse van ZorgSaam. Ook pleitte de SGP ervoor om de fysiotherapie ruimte terug te bouwen in het nieuwe complex. De plannen zijn erop gericht om in de zomer 2010 te kunnen gaan bouwen. De eerste fase zou dan opgeleverd kunnen worden in 2011. Aan de gemeenteraad zal het niet liggen…

Agrarisch bedrijf Hazersweg 23
Na vele jaren van praten is het zover. De gemeente en de familie Breen zien mogelijkheden om een nieuwe boerderij te gaan bouwen nabij Goedereede. Daarmee wordt de oude locatie verlaten en opnieuw bestemd. In de plannen zou de schuur een verblijfsrecreatieve bestemming krijgen. Ook nu al is er Bed & Breadfest op het bestaande bedrijf. Schuren worden afgebroken en een zestal nieuwe woningen zullen langs de Spaanse Weg worden gebouwd. Al met al ontwikkelingen die volgens de SGP-fractie in de goede richting gaan.

Tour de France 2010
Bij de ingekomen stukken vroeg de memo van wethouder A.J.C. Van der Vlugt, mbt de Tour de France, de aandacht. In de memo wordt beschreven hoe de gemeente denkt om te gaan met dit grootse wielertour evenement, die op zondag 4 juli 2010 door de gemeente (N57) zal rijden. De SGP-fractie stelde hierover al eerder vragen aan het college die middels de memo werden beantwoord. De wethouder schrijft o.a.: ‘Ten aanzien van de tourpassage hebben wij besloten om te trachten de zondagsrust zoveel als mogelijk te waarborgen, maar de doorkomst van de tour vanwege het economische en promotionele belang voor de gemeente toe te juichen’. En dat was nu juist de passage dat de SGP pijn deed. Dhr. P.C. Grinwis gaf aan da het algemeen gevoelen van de SGP m.b.t. De Tour bekend is. Hij bedankte het college voor de uitvoerige memo met daarin antwoorden op de vragen van de SGP-fractie. ‘Het doet ons pijn dat de economie behoorlijk voorrang wordt gegeven op de zondagsrust’. Wel stelt de SGP-fractie het op prijs dat er rekening gehouden wordt met de zondagsrust, één van de punten die in de vragen aan de orde kwamen. De SGP vroeg zich wel af, of de zondagsrust gewaarborgd kon worden met naar schatting 45.000 bezoekers. De Zondagswet, die de kerkgang in de morgen beschermd, biedt de mogelijkheid voor de gemeente voor ontheffing. De SGP zou het betreuren als van die ontheffing gebruik wordt gemaakt, waarmee de kerkgang danig verstoort zou kunnen worden. Verder wilde de SGP vroegtijdig geïnformeerd worden over de verdere plannen. Op 19 mei is er weer een overleg, aldus wethouder v.d. Vlugt. Na reacties van andere partijen, die vinden dat ondanks de mogelijke verstoring van de zondagsrust, de Tour door moet gaan, stelde dhr. Grinwis dat de SGP een beginselpartij is, die de actualiteit toets aan haar beginsel. Het beginsel van de SGP is gegrond op de Bijbel. Daarin staat o.a. duidelijk hoe je met elkaar omgaat, maar ook hoe de ‘sabbat’, de zondag ingericht dient te zijn: Tot Zijn dienst!

P.C. Grinwis