Oplossingen voor problematiek blauwalg Volkerak Zoommeer in beeld

16 juni 2009

Door het kierbesluit en de plannen van de verzilting dreigt een groot deel van Zuid-Holland bij droogte niet meer voorzien te worden van zoet water. De staatssecretaris neemt 22 juni een besluit in het kabinet t.a.v. het waterbeleid waarin alle adviezen die tot nu toe zijn gegeven worden meegewogen. Adviezen die betrekking hebben op de provincie Zuid-Holland zijn de commissie Veerman, het BOKV en de zoetwaterverkenning ZHZ. In alle adviezen wordt aangegeven dat de agrarische sector gecompenseerd dient te worden. Compenseren kan ondermeer door technische en financiële instrumenten. E.e.a. heeft grote gevolgen voor de zoet-water voorziening op het eiland. In de film worden praktische oplossingen voorgedragen met winst voor ecologie, economie en maatschappij. Zoet en zout hand in hand in het Zuidwestelijke Delta gebied, dat is de boodschap die LTO Noord uitdraagt. Het evenwicht kan worden hersteld, een maatschappelijke investering waard, aldus LTO Noord.

Bij de geplande maatregelen gaat de stuurgroep ZwDelta er van uit dat er v oldoende zoetwater door de rivier in het Hollands Diep wordt aangevoerd. De ervaring in 2003 en 2006 hebben uitgewezen dat dit niet het geval is en dat dit door de klimaatverandering in de toekomst alleen maar erger kan worden. De geplande compenserende maatregelen kunnen dus alleen slagen als er tevens voor wordt gezorgd dat het zoete water niet meer ongebruikt via een Nieuwe Waterweg naar zee stroomt. Er is dus meer nodig om ook de technische oplossingen voor de lange termijn in beeld te brengen daar dit veel geld kost. Alleen voor Zuid-Holland wordt dit begroot tussen de 250 en 400 miljoen. In de film worden praktische oplossingen voorgedragen met winst voor ecologie, economie en maatschappij. Zoet en zout hand in hand in het Zuidwestelijke Delta gebied, dat is de boodschap die LTO Noord uitdraagt. Het evenwicht kan worden hersteld, een maatschappelijke investering waard, aldus LTO Noord.