SGP Goedereede blijft tegen fusie gemeenten Goeree-Overflakkee

3 juni 2009

Op donderdag 3 juni was er een extra gemeenteraadsvergadering in de gemeente Goedereede waarin het rapport Schutte: ‘Samen voor ons eiland’, het enige gespreksonderwerp was. Overigens werd gelijktijdig ook in de andere 3 gemeenten op het eiland vergaderd over hetzelfde onderwerp. Hoewel de fracties eerder nog unaniem van mening waren dat een fusie niet goed was voor de gemeente Goedereede, was de uitslag van deze avond evenwel een verrassing. Het VVD had al eerder aangekondigd meer voor fusie te voelen. Het CDA sloot zich deze avond hierbij aan. De SGP, CU, PvdA en VGB bleven van mening dat een fusie juist niet goed zou zijn voor de gemeente en vooral voor haar burgers.

Fractievoorzitter J. Klepper memoreerde nog maar eens de stand van zaken aangaande het proces en het rapport Schutte: ‘Samen voor ons eiland’. Zoals gezegd is de commissie Schutte op 31 maart met het rapport gekomen en schetste 2 modellen: 1. Verregaande samenwerking, waarbij de gemeenten zelfstandig blijven en 2. fusie. Schutte noemt het in die volgorde, maar adviseren het omgekeerde nl. 1. fusie en 2, Samenwerking volgens een model waarvan ze van te voren konden weten dat we het daarover op Goeree-Overflakkee het nooit een szullen worden. ‘En alleen als we een eensluidend standpunt hebben op Goeree-Overflakkee is het alternatief erbij gegeven. Als we dan bedenken dat de gemeenteraad van Goedereede steeds heeft aangegeven zelfstandig te willen blijven, lijkt de keuze een onmogelijke opgave’, aldus Klepper.

Schutte heeft voldaan aan de opdracht van Gedeputeerde Staten van Provincie Zuid-Holland (PZH) om na te gaan hoe te komen tot één gemeente Goeree-Overflakkee per 2012. Schutte noemt overigens in haar rapport een 14-tal voor- en nadelen. De SGP-fractie vindt dat deze punten vooral beschreven zijn in het voordeel van fusie en dus niet neutraal voorgesteld. ‘De provincie heeft al jaren eerder aangedrongen op fusie. Daarvoor heeft de provincie ook aangedrongen op het houden van een bestuurskrachtmeting, wellicht met de hoop dat Goedereede onvoldoende bestuurskrachtig zou zijn voor de toekomst. Uit het bestuurskrachtonderzoek van Goedereede blijkt dat we wel voldoende bestuurskracht hebben’, aldus de fractievoorzitter. ‘Wat ook uit de bestuurskrachtmeting blijkt, is dat onze bestuurskracht het beste is op onderwerpen waarbij we zelfstandig optreden. Op punten waarin we samenwerking met de andere gemeenten scoren we lager’. Daaruit blijkt voor de SGP-fractie dat fusie niet bijdraagt aan bestuurskracht, in tegendeel.

De SGP wil dat Goedereede zelfstandig blijft en heeft hiervoor o.a. de volgende redenen:

 • Wij willen niet dat de afstand burger-bestuur onoverbrugbaar wordt.
 • Wij willen niet dat de voorzieningen voor de burgers van lieverlee worden geconcentreerd op het eiland
 • Wij willen geen stijging van belastingen door harmonisatie en veel extra kosten voor fusie
 • Wij willen geen uitbreiding van de recreatie. De recreatiedruk op landschap en burgers is groot genoeg. (De provincie wil sterkere groei van recreatie als welkome economische pijler bij een teruglopende landbouw en visserij). Ook willen we dat de revenuen van de recreatie (toeristenbelasting benut worden in onze gemeente
 • Wij willen dat de identiteit van onze gemeente en de afzonderlijke kernen zo blijft als nu is
 • Wij willen als SGP de zondagsrust en zondagsheiliging bewaken en handhaven.
 • We zitten niet te wachten op verruiming van openingstijden van horeca, winkels en sportaccommodaties naar de zondag
 • Bovendien willen wij zelfstandig blijven omdat de punten die de PZH noemt als bestuurlijke opgaven voor het gebied ook te bereiken zijn met goede samenwerking
 • De SGP van Goedereede is bereid tot vergaande samenwerking, daarbij staan we het model voor als bij de Drechtsteden, wat het meest lijkt op het samenwerkingsmodel van Schutte, bij de Drechtsteden is dit ook goed werkbaar gebleken
 • Verder wil de SGP zelfstandig blijven omdat de bevolking dat wil. Van het begin af heeft de SGP de bevolking bij dit proces willen betrekken. Dat is gebeurd door de enquête van de gemeente onder de kiesgerechtigden met een hoge respons, een uitslag van bijna 90% die zelfstandig wil blijven. Overigens ligt dat in de lijn met onze eigen peiling op internet en de peiling die het CDA 2 jaar geleden op de Boerenlanddag heeft gehouden. De SGP vindt het jammer dat de bevolking in de andere 3 gemeenten zich niet heeft kunnen uitspreken over dit onderwerp. Het zou de SGP niet verbazen, als de uitkomst in de lijn van onze gemeente zou liggen.
 • Ook het Rijk en de meeste Provincies, m.u.v. PZH, vinden dat een fusie van gemeenten alleen maar moet worden doorgezet als er genoeg draagvlak is bij de bestuurders en bevolking, dus van onderop, daarvan is hier geen sprake.

Verder adviseerde SGP-fractievoorzitter J. Klepper om de notitie van de bestuurlijk toekomst van Goeree-Overflakkee, waarin de positie van Goedereede wordt aangegeven, nog eens aan de commissie Schutte toe te sturen, tegelijkertijd met ons besluit over het rapport Schutte.

Samenvattend:
De SGP van Goedereede wil dat onze gemeente zelfstandig blijft en niet fuseert. De SGP de bereidheid uitspreekt tit vergaande samenwerking, De SGP vindt dat de commissie Schutte de voor- en nadelen te rooskleurig voorstelt in het voordeel van fusie. De SGP meent dat een fusie, van onderop, gedragen moet worden door bestuurders en bevolking, en daar is in dit geval geen sprake van. Voorts vindt de SGP dat Goedereede niet moet meedoen met de regie om een eventuele fusie door de gemeenten zelf te laten voorbereiden. Als er al toe besloten wordt dan is de provincie aan zet.

CDA zet kiezers in de kou
Ook andere partijen lieten veelal hun afkeuring horen. De PvdA, bij monde van dhr. B. van Dam, ging zelf zo ver om de rol van de provincie en die van de Commissaris van de Koningin ter discussie te stellen. Daarbij citeerde hij dhr. E. Bilder (CDA-Tweede Kamerlid), die ook vindt dat fusietrajecten zoals die op Goeree-Overflakkee, niet altijd de schoonheidsprijs verdiend. Het VGB vindt dat je met ‘moed en overtuiging’ je veel kan bereiken en vindt dat je een besluit niet moet laten afhangen van de beslissing van andere gemeenten. ‘Niet door de knieën gaan, omdat GS dan niet vrolijk kijkt’, zo stelde dhr. Polie richting de VVD en het CDA, die zich verrassend genoeg zich ineens voorstander van fusie verklaarde. ChristenUnie voorman J. Goemaat had ook duidelijk moeite met de collega’s van het CDA en VVD. ‘Zeker gezien de uitspraken van deze partijen eerder dit jaar’. Hij vindt dat het CDA de kiezers in de kou laat staan en wijst nogmaals op hun eigen enquête van de Boerenlanddag. De SGP vroeg zich af hoe het CDA, als coalitiepartij, nu verder ging in het college. Immers was een van de afspraken in het raadsakkoord en collegeakkoord dat de gemeente voor zelfstandigheid ging. Deze afspraak wordt nu door het CDA niet nagekomen. Ook was SGP-fractievoorzitter Klepper benieuwd naar de positie van wethouder v.d. Vlugt in het college. Maar zo werd verzekerd van CDA zijde, dat zij loyaal zullen meewerken aan de besluiten van de raad en college.

P.C. Grinwis