Gemeenteraad stuurt motie over palingvangst naar minister

3 september 2009

De gemeenteraad van Goedereede, heeft unaniem een motie aangenomen, die minister Verburg oproept om zich hard te maken voor de visserij van de paling. ‘Het is nu paniek bij de palingvissers’, aldus SGP-fractielid Huib Tanis, die binnen de fractie als visser de belangen van de visserij in het oog houdt. Palingvissers hebben in de maanden september t/m december 50% van hun palingvangst. Dat zijn precies de maanden dat er geen paling meer gevangen mag worden. De motie die namens de partijen werd voorgelezen door CDA-er Dirk Pijl, roept de minister van LNV op om, op basis v an de onzekerheden die ten grondslag liggen aan het door haar voorgestelde vangstverbod en de zekerheden die het plan van de palingvissers biedt, laatstgenoemd plan alsnog vurig te verdedigen bij de Europese Commissie.

Motie: Vangstverbod paling

De raad van de gemeente Goedereede in vergadering bijeen op 3 september 2009,

gehoord de beraadslaging,

  • constaterende dat minister Verburg van LNV voornemens is voor de Nederlandse palingvissers een vangstverbod in te stellen voor de periode van september t/m november,
  • overwegende dat veel palingvissers in de maanden september t/m november meer dan 50 % van hun jaarinkomen moeten verdienen,
  • overwegende dat een vangstverbod in de maanden september t/m november de nekslag betekent voor veel van de Nederlandse palingvissers,
  • overwegende dat een door minister Verburg van LNV ingestelde wetenschappelijke commissie heeft aangetoond dat er ten aanzien van de berekeningen m.b.t. de uittrek van volwassen paling veel onduidelijkheden bestaan. Deze commissie heeft geconcludeerd dat de door onderzoeksinstituut IMARES opgestelde en door de mariene biologen van de Europese adviesorganisatie ICES overgenomen berekeningen m.b.t. de uittrek van volwassen paling (schieraal) even goed juist kunnen zijn als de sterk daarvan afwijkende uitkomsten van berekeningen die door andere wetenschappers zijn uitgevoerd,
  • overwegende dat de Nederlandse palingvissers, daarin gesteund en gevraagd door de Tweede Kamer, zelf een tot in detail uitgewerkt plan hebben opgesteld waarmee gegarandeerd een extra hoeveelheid van 157.000 kilo volwassen paling de zee zal bereiken om zich daar voort te planten,
  • overwegende dat de hoeveelheid volwassen paling die extra zal uittrekken middels een vangstverbod niet is vast te stellen, terwijl die hoeveelheid met uitvoering van het plan van de palingvissers tot op de kilo nauwkeurig is vast te stellen,
  • overwegende dat de onzekerheden en onduidelijkheden die de door minister Verburg ingestelde wetenschappelijke commissie heeft vastgesteld blijkbaar niet zijn meegewogen in de uitspraak van Eurocommissaris Borg van Visserij dat hij een vangstverbod van 3 maanden effectiever acht dan het door de palingvissers opgestelde plan,
  • overwegende dat uit niets blijkt dat minister Verburg zich heeft ingespannen om Europees Commissaris Borg van Visserij ervan te overtuigen dat het plan van de palingvissers effectiever is voor het herstel van de palingstand dan een vangstverbod van 3 maanden,
  • overwegende dat de uiteindelijke vaststelling door de Europese Commissie van een Aalbeheerplan voor Nederland zal plaats vinden op 22 en 23 september a.s.,

roept de minister van LNV op om, op basis van de onzekerheden die ten grondslag liggen aan het door haar voorgestelde vangstverbod en de zekerheden die het plan van de palingvissers biedt, laatstgenoemd plan alsnog vurig te verdedigen. bij de Europese Commissie,

en gaat over tot de orde van de dag.

De fractie(s) van het CDA, SGP, VGB, PvdA, VVD en CU

P.C. Grinwis