SGP uit zorgen over toekomst vrijwillige brandweer

30 september 2009

In de raadsvergadering van 30 september j.l. waren het de laatste agendapunten die de nodige tijd vergden. Zo kwam aan de orde het handboek voor nieuw ruimtelijk beleid en het krediet voor de valbeveiliging voor diverse gemeentelijke gebouwen. Ook werd de motie, mbt het vergunningvrij bouwen bij nieuwbouw,die de SGP had voorbereid en mede namens alle fracties indiende aan de orde gesteld en zoals verwacht unaniem aangenomen. Een discussie herleefde m.b.t. de voorgenomen herindeling van gemeenten op het eiland en stelde de SGP 2 vragen in het vragenuur over respectievelijk evenementen op zondag en de zorgen rondom de vrijwillige brandweer.

Nieuw ruimtelijk beleid
De SGP had al eerder in de commissie Grondgebiedzaken diverse zaken van het handboek voor ruimtelijke beleid aan de orde gesteld. De SGP is geen voorstander van detailhandel in woonwijken. Nadere antwoorden van het college schenen in die richting te gaan. Nadat hier vooraf overleg over was geweest, gaf wethouder Admiraal aan dat dat inderdaad niet de bedoeling is. ‘Het college houdt vast aan het beleid dat detailhandel in principe thuis hoort in het centrum’. Met die beantwoording constateerde dhr. Grinwis dat het college de vraag van de fractie begrepen en overgenomen had. Wel wees hij nogmaals op de al eerder gevraagde notitie die helderheid moet brengen wat wel en wat niet kan, als het gaat om verkoop aan huis. Ook een detailhandelsvisie zou, wat de SGP betreft, opgesteld moeten worden. Verder wees de SGP’er erop dat het beleid mbt bed-en-breakfest erop gericht moet zijn om deze zoveel mogelijk te weren in woonkernen. Het handboek werd uiteindelijk door de raad vastgesteld als kader voor nieuw ruimtelijke beleid dat wordt vastgelegd in de nieuw op te stellen bestemmingsplannen.

Motie unaniem gesteund
Fractievoorzitter J. Klepper bracht, nu ook mede namens de gehele raad, een motie in stemming die met algemene stemmen werd aanvaard. Het vergunningvrij bouwen wordt met deze motie uitgebreid. De fracties beogen hiermee dat het bij nieuwbouw tegelijkertijd mogelijk moet zijn, om vergunningvrije bouwwerken te bouwen. Onnodige kapitaalsvernietiging kan hiermee worden voorkomen. Vanaf 2003 is het mogelijk om vergunningvrij te bouwen en meestal is dat voor kleine bouwwerken zoals een dakkapel of een bijgebouw aan de achterkant van de woning. Op grond van de huidige regelgeving i s het niet toegestaan om vergunningvrije bouwwerken tegelijk met een nieuwe woning of nieuw woongebouw te bouwen. ‘Eerst moet een woning gereed worden gemeld en pas daarna mag er worden uitgebreid met vergunningvrije bouwwerken, zoals een dakkapel, aan- en uitbouwen en bijgebouwen’, aldus de SGP. Deze constructie kost de burger veel geld, want soms moet er weer gedeeltelijk gesloopt worden. Motie: 20090930motievergunningvrijbijnieuwbouw

Evenement op zondag
SGP-er Tanis stelde vragen over een hengelsportbeurs die vorige weekend gehouden in op zaterdag en zondag nabij de haven van Stellendam. Hoewel de exploitant een vergunning voor dit evenement had, was de SGP niet blij dat ook hiermee de zondag was gemoeid. Voorts was de communicatie naar omliggende bedrijven nihil en moesten eigenaren van loodsen toestemming vragen om het afgezetten terrein op te komen. Al eerder was een notitie toegezegd (15 januari 2009), waarin nader ingegaan zou worden op de zondagsrust mbt horeca, detailhandel en evenementen. Tanis onderstreept nogmaals die toezegging, want, zo zijn hij, ‘Wij hebben behoefte om hierover te praten’.

Zorgen omtrent vrijwillige brandweer
De SGP stelde vragen over de vrijwillige brandweer in vragenuur, dit n.a.v. de Brandbrief van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV). De raadsleden hebben hier onlangs een brief ontvangen van VBV, waarin zij hun grote zorg uitten over het voortbestaan van de vrijwillige brandweer. Ook bij de SGP komen dergelijke signalen binnen en ook uit de eigen korpsen en dat maakt dat de SGP bezorgd is over de vrijwillige brandweer. Hoe lang houden ze het nog vol. Door de zware eisen die gesteld worden aan de vrijwillige brandweer lijkt het erop dat de vrijwillige brandweer in de toekomst geen bestaansrecht meer heeft. De SGP is van mening dat deze niet moet verdwijnen, want als dat gebeurt dan moeten we het doen met een of twee beroepsbrandweerkorpsen voor het hele eiland en met veel hogere kosten. Ook bereiken de fractie signalen dat de de toelatingseisen en opleidingseisen zo hoog worden dat er naast een normale baan niet meer aan te voldoen is. Er wordt hetzelfde geëist als van beroepsbrandweer, die veel meer uitrukken hebben dan bij vrijwilligers.
De SGP stelde de volgende vragen:

  • Onderschrijf u onze zorg en die van de VBV?
  • Bent u met ons van mening dat het einde van de vrijwillige brandweerkorpsen in zicht is en moeten wij vermoeden dat het beleid daarop gericht is?
  • Hoe is het m.b.t. de zorgpunten gesteld met de toekomst van onze eigen korpsen?
  • Wordt binnen de VRR nog wel onderscheid gemaakt tussen beroeps- en vrijwillige brandweerkorpsen? Wij hebben de indruk van niet.
  • Ons bereiken berichten dat in de nabije toekomst de opleidingen ook al niet meer op het eiland worden verzorgd, maar centraal in het VRR-kantoor bij Kleinpolderplein. Dat scheelt onze vrijwilligers weer een uur extra per avond, x 3. Vind u ook dat dit gewoon op ons eiland gebeurd om de druk op onze vrijwilligers wat te verlichten?
  • Vind u ook dat de eedaflegging ten overstaan van een burgemeester moet plaatsvinden i.p.v. t.o.v. van een radiopresentatrice. Wij vinden het terecht dat een aantal vrijwilligers dat hebben geweigerd.
  • Bent u bereid om binnen het bestuur van de VRR te pleiten voor een apart beleid voor de vrijwillige brandweer korpsen?

Burgemeester v.d. Velde nam afstand van het idee dat de vrijwillige brandweer op termijn in het voortbestaan wordt bedreigt. Er is juist volop aandacht voor de vrijwillige brandweer ook binnen de VRR. De eisen die worden opgelegd komen vanuit de Rijksoverheid. Binnenkort zullen de vragen nader beantwoord worden.

P.C. Grinwis