Begroting onder grote lof van politieke partijen vastgesteld

5 november 2009

De begrotingsraad van donderdag 5 november j.l. werd in een aantal uren doorlopen. De heer J. Klepper, de nestor van de raad, hanteerde de voorzittershamer ivm het afwezig zijn van burgemeester v.d. Velde. Zij is momenteel thuis en hersteld van een voorspoedig gelopen operatie. In deze raad kwam ook aan de orde de brandveiligheid op de recreatieterreinen, het bestemmingsplan Landelijk gebied, tweede herziening, de afvalstoffenverordening en het vaststellen van de subsidieplafonds voor 2010. De meeste aandacht ging uit naar de begroting voor 2010, en dat is logisch. Alle partijen hadden lof over de begroting van ca 25 miljoen.

Brandveiligheid
De SGP vond bij monde van dhr P.C. Grinwis het voorstel inzake de brandbeveiliging op de recreatieterreinen een goed voorstel. Campings moeten maatregelen nemen om de brandveiligheid te verhogen. Ook een bluswatervoorziening direct in de buurt van een recreatieterrein is noodzakelijk. Ook de SGP gaf, evenals andere partijen aan, dat de gemeente de hand ook in eigen boezem moet steken, waar het gaat om knelpunten m.b.t. de bluswatervoorziening. Hij refereerde aan een rapport wat enige jaren geleden hierover is gemaakt, en het lijkt de SGP goed dat dit nog eens uit de la wordt gehaald, zodat deze, indien nodig, geactualiseerd in een commissie besproken kan worden. Op voorstel van het VGB en daarbij gesteund door de overige partijen werd een motie aangenomen, waarin verwoord werd dat het naast brandveiligheid ook gaat om kwaliteit, met het verzoek aan het college om te kijken of er een eenhedendatabank opgericht kan worden, zodat kleine campings eenheden kunnen verkopen aan die terreinen die nog ruimte hebben. Met de opbrengst van deze gelden zou dan deels de maatregelen in het kader van de brandveiligheid bekostigd kunnen worden.

Begroting 2010
In juni is door het college de voorjaarsnota en kadernota gepresenteerd. De uitkomsten hiervan waren niet rooskleurig, temeer omdat het Rijk o.a. door d e economische crisis de algemene uitkering behoorlijk verminderde voor de komende jaren van 500.000 in 2010 tot wel meer dan 1 miljoen in 2013. De SGP heeft toen het college het vertrouwen gegeven om te komen met een sluitende begroting 2010 en een sluitende meerjarenbegroting voor 2011-2013. De SGP fractie constateert dat het college erin geslaagd om een sluitende begroting te presenteren, waarbij lastenverzwaring zoveel als mogelijk uit beeld is gebleven.

Daarnaast constateert de SGP fractie ook dat het college op tal van onderwerpen duidelijk en zichtbaar voortgang heeft geboekt. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Voortgang in de plannen om te komen tot realisatie nieuwbouw en daadwerkelijke nieuwbouw voor diverse doelgroepen
  • Economische impulsen en samenwerking met het bedrijfsleven (renovatie ring)
  • Verkeer Circulatie Plannen voor alle kernen
  • Toekomstvisie en wat alles wat daarmee samenhangt (plannen rondom Stellendam)
  • Adequate huisvesting voor alle scholen in de gemeente
  • Aandacht voor de samenleving in het algemeen, waarbij onze burgers interactief betrokken worden

De heer Grinwis verder over de begroting: ‘Een overheid dient dienstbaar en transparant te zijn voor de samenleving. Met uw begroting bent u erin geslaagd om uw dienstverlenende taak naar behoren in te vullen. De SGP-fractie is trots op de gemeente Goedereede, die met de kracht van de kleinschaligheid haar taken naar de samenleving op goede wijze invult. Burgers waarderen dit. Diverse rapporten tonen dit ook aan. Een gemeente die samen met inwoners en ondernemers staat voor kwaliteit. Een compliment aan college en ambtenaren is dan ook op z’n plaats’. De SGP is, met onze burgers, trots op deze gemeente!

Solide begrotingsbeleid
Toch werden nog een aantal thema’s stevig aangepakt. Zo bracht de PvdA fractie een sympathiek vootstel ter tafel om de strandreiniging voor 2010 nog niet onder te brengen bij de afvalstoffenheffing. Zij wilden hiervoor de gelden van de Tour de France gebruiken, terwijl die 25.000 euro dan weer uit de algemene reserve gehaald moesten worden. Alle partijen vonden dit niet echt een goed voorstel, temeer omdat e.e.a. niet structureel is. Dat zou betekenen dat burgers volgend jaar een grotere stap te overbruggen hebben. Voor 2010 betekent het verhoging van de afvalstoffenheffing van ca 6 euro per huishouden. Voor de SGP kwam daar nog bij, dat we in ons beleid nooit een voorziening hebben getroffen voor de Tour de France en dus nu ook die middelen moeilijk kunnen gebruiken. Een ander argument is, dat de PvdA fractie in haar amendement aangeeft dat burgers meer dan 4,85 en 4,55% in lasten meer zullen gaan betalen. Na een goede bestudering van de cijfers komt de SGP op 3,65%, wat geheel in lijn ligt met de eerdere verhogingen van afgelopen jaren. Daar komt ook nog bij dat de gemeente fors heeft moeten ingrijpen in de financiële huishouding en voor 2010 een ombuiging van 500.000 tot in 2013 1,1 miljoen heeft moeten/kunnen realiseren. En dat ook nog eens met een ambitieuze begroting. Pogingen om andere budgetten in te zetten strandden, want een taakstelling naar het ISGO, wat dan 25.000 euro op zou leveren, is zolang je die niet in de knip hebt, wat de SGP betreft gebakken lucht.

Voorlopig geen ontsluiting via Vissersweg in Goedereede
Een ander thema wat door alle partijen werd aangegrepen was de 2e ontsluiting van de Nieuwe Oostdijk in Goedereede. De gemeenteraad heeft eerder aangegeven dat het wenselijk zou zijn als die richting de Vissersweg wordt gelegd. Hiervoor zou dan een brug gebouwd moeten worden. De kosten hiervan zijn dermate hoog dat e.e.a. op dit moment niet realistisch is. Dit wordt versterkt door het gegeven dat er op korte termijn geen grootschalige nieuwbouw te verwachten is. Deze nieuwbouw moet dan kostendrager zijn voor deze ontsluiting. Voorgesteld werd om een ontsluiting te realiseren via de Hoofddijk. De SGP had graag de toezegging dat op het moment ven grootschalige nieuwbouw de ontsluiting van de Vissersweg wel gerealiseerd worden en wordt meegenomen in de toekomstige plan ontwikkeling. Voor de SGP is het nog maar de vraag of je met het alternatief via de Hoofddijk de verkeerscirculatie in goede banen kan lijden. ‘De knelpunten bij de nieuwe brug zullen hetzelfde zijn’, aldus de SGP.

Uiteindelijk kon de begroting van ca 25 miljoen worden vastgesteld.

Arhi-procedure
De heer Klepper deelde bij de mededelingen nog mee dat er onlangs een gesprek is geweest met het college van BenW en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland inzake de arhi-proceduren. Het voorstel van de raad van Goedereede om te kijken naar een 3-1 variant is door het college van GS goed ontvangen. Het college van GS heeft verzocht om e.e.a. nader te onderbouwen. Op 16 december is er weer overleg over deze variant. Vooraf wordt e.e.a. met de raad besproken. naar verwachting zal GS in januari een gesprek hebben met de raad van Goedereede.

P.C. Grinwis