Steun voor amendement CDA en CU/SGP in Staten voor Visserijsector

12 november 2009

Een veelbesproken onderwerp in de Goereese Politiek is de Europese subsidie voor de visserijsector. Tijdens de behandeling van de begroting op 11 november 2009 van de Provincie Zuid-Holland, dienden de CDA-fractie en SGP/CU-fractie tijdens het debat een amendement in voor cofinanciering van het Europees Visserij Fonds door middel van de Stimuleringsgelden Voordelta. Dit amendement is het resultaat van de tijd en energie die de gemeente Goedereede in samenwerking met United Fish Auctions aan de Provincie heeft besteedt. Dit is mogelijk gemaakt door de middelen die de gemeenteraad eertijds beschikbaar heeft gesteld. Concreet gaat het om een financiële stimulering van 2,3 miljoen euro over 4 jaar. Deze gelden komen beschikbaat vanuit Europa voor het visserijgebied Stellendam. Eerder zag het er naar uit dat de Provinciale Staten geen medewerking zouden verlenen.

Tijdens de begrotingsbehandeling werd duidelijk dat Provinciale Staten veel waarde hecht aan de kerntaken zoals die in de Provincie Nieuwe Stijl zijn afgesproken. Helaas heeft de visserijsector niet de aandacht in de provincie die het eigenlijk zou verdienen. De provincie ziet het niet als een kerntaak. Het bedrag wat nodig is om gelden uit ‘Brussel’ te halen was zo’n 831.000 euro. Gezien het beleid van de Provincie zat het er dus niet in dat er 831.000,- in de begroting werd opgenomen voor cofinanciering van projecten voor de visserijsector. En het is juist de Provincie die hierin een cruciale rol speelt. Stelt zij geen gelden beschikbaar, dan heeft de Stellendamse visserij het nakijken.

Toch heeft Provinciale Staten besloten, na indiening van het amendement door de CDA en CU/SGP-fractie, in afwijking van de kerntaken, de visserij te moeten steunen. De Voordelta gelden voor Zuid-Holland worden in gezet als cofinanciering, om zo de regeling uit Europa veilig te stellen. Uiteindelijk bleek er steun voor het amendement van de fracties van CU/SGP, CDA, VVD, PvdA en Leefbaar Zuid-Holland. D66 en GL stemden tegen. De steun is mede tot stand gekomen door een intensieve lobby van wethouder A.J. v.d. Vlugt van de gemeente Goedereede en de lobby van de diverse raadsfractie uit de gemeenteraad van Goedereede.

Het amendement houdt in dat: de komende vier jaar € 2.331.000,- beschikbaar komt voor het visserijgebied Stellendam. De Stimuleringsgelden van de Voordelta worden als cofinanciering gebruikt voor de beschikbare Europese middelen van € 831.000,-. Verder wordt er binnen het ambtelijk apparaat van de provincie ruimte wordt gemaakt voor ondersteuning van de visserij. Al met al een mooi resultaat. Een forse economische impuls voor onze regio en de visserij staat weer enigszins op de politieke agenda. De vervolgstappen zijn: het opstellen van een ontwikkelingsstrategie en het doorlopen van de LNV-procedure. Praktisch gezien betekent dat in de tweede helft van 2010 projecten van start kunnen gaan.

Al eerder bezocht een groot deel van de leden van de Provinciale Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie (MKE) de visafslag van de UFA aan de Stellendamse buitenhaven. De commissieleden waren er op uitnodiging van de Lokale groep Visserijgebied Stellendam. De voorzitter van deze groep, UFA-directeur Johan van Nieuwenhuijzen was de gastheer op vrijdagmorgen 16 oktober j.l. en ontving zijn gasten in het restaurant van de visafslag.

In de Lokale groep Visserijgebied Stellendam is een aantal mensen vertegenwoordigd van een deel van het eiland en uit de nabije omgeving, die op een of andere manier nauw bij de ontwikkelingen in de visserij zijn betrokken. Vanuit de visserijsector nemen vertegenwoordigers van UFA, Visserijvereniging Zuidwest, De visserijschool, Coöperatie Westvoorn, de vissersvrouwen en iemand namens de jonge vissers, deel aan de groep. De plaatsen voor het bedrijfsleven worden bezet door vertegenwoordigers van de Ondernemersvereniging Goedereede, de Veero en de Rabobank. Vanuit de (semi)publieke sector zijn dit het Innovatieplatform Kop van Goeree, de gemeenten Goedereede, Dirksland en Middelharnis, de gemeenten van de Kop van Voorne en de Provincie Zuid-Holland. Hoewel Dirksland en Middelharnis geen specifieke visserijgemeenten zijn, ervaren zij wel betrokkenheid van de visserij vanwege de ‘uitstraling’ van de sector. De groep is gevormd om ideeën en financiën bij elkaar te krijgen. De ideeën en plannen zijn er vooral op gericht om ‘een duurzame visserijgemeenschap’ gestalte te geven. Ondanks dat de wil hiervoor onder visserij en bedrijfsleven aanwezig is, ontbreken de nodige financiën om hun plannen verder gestalte te geven, want juist de laatste jaren gaat de visserij – economisch gezien – door een diep dal.

Europa
Ook ‘Europa’ erkent dat de visserijgebieden in haar gebied wel een financiële injectie kunnen gebruiken als het gaat om het ontwikkelen van bijvoorbeeld nieuwe visserijmethoden of het economisch stimuleren van de visserijgemeenschap in de breedste zin van het woord. Het Europese Visserij Fonds heeft vijf miljoen euro beschikbaar gesteld om de visserijgemeenschappen in Europa te stimuleren. Maar deze subsidie wordt alleen verleend als ook de provincie subsidie geeft (cofinanciering). In Brussel ligt nu een bedrag van ruim 8 ton gereed voor de provincie Zuid-Holland, maar de provincie dient dan zelf ook een bijdrage in de subsidie te leveren. Voor de betrokkenen op de kop van Goeree is het dan ook zaak om ook de provincie warm te krijgen voor hun plannen rondom de transitie (de overgang) waarin de visserijsector zich bevindt. In een toespraak wees Johan van Nieuwenhuijzen de Statenleden op het belang van de visserij voor de naaste omgeving en ook op het unieke van het Goereese visserijgebied. De visserij zorgt in de directe en indirecte omgeving voor ongeveer 600 arbeidsplaatsen. Daarnaast zijn er nog veel mogelijkheden voor recreatie in het gebied, wat eveneens weer veel arbeidsplaatsen kan scheppen.

Uniek
Volgens Van Nieuwenhuijzen is er rondom het visserijgebied een unieke combinatie. Hij zette ze voor de Statenleden op een rijtje: De grootste thuishaven van Noordzeekotters, een visserijschool aan de haven, twee scheepswerven (Maaskant en Padmos), een nettenmakerij (Coöperatie Westvoorn), de visafslag, de nog te realiseren visverwerking en het wonen van de vissers in de regio. Hij noemde het een ‘unieke combinatie van ondernemerschap, structuur en cultuur’. Later konden de Statenleden met eigen ogen de bedrijvigheid van de visafslag zien en juist die ochtend bleek de aanvoer en de prijzen goed te zijn. Maar er is natuurlijk de afgelopen tijd wel behoorlijk wat veranderd in de Noordzeevisserij. En de teruggang lijkt nog steeds niet te stoppen. Verandering is noodzakelijk volgens Johan van Nieuwenhuijzen. Hij legde aan de Statenleden uit dat de visserij ‘duurzamer’ moet worden, er moet meer op langere termijn gedacht worden, het brandstof gebruik moet beperkt worden en de bodemberoering moet worden teruggedrongen omdat juist nu de klanten vragen om verantwoord gevangen vis. Verder heeft de visser te maken met hoge kosten en lagere visprijzen, door de concurrentie uit het buitenland. Grondige veranderingen zijn nodig en daar moet voor geïnvesteerd worden door de hele visserijsector. Hiervoor kan men gebruik maken van twee subsidies: de al eerder genoemde Europese subsidie en de Stimuleringsgelden Voordelta. Laatstgenoemde subsidie krijgt men ter compensatie van de beperkende maatregelen die de visserij krijgt opgelegd door de natuurvorming in de Voordelta.

Hard nodig
Subsidie is dus hard nodig, maar verlening ervan hangt af van de medewerking van de provincie Zuid-Holland. Van de zes provincies in Nederland die voor een dergelijke subsidie in aanmerking komen starten er per 1 januari 2010 met het subsidietraject. Alleen de provincies Friesland en Zuid-Holland hebben zich nog niet gemeld voor cofinanciering. De hoop van de Lokale groep is dan nu ook gevestigd op het Provinciebestuur dat in de komende tijd hierover een beslissing zal nemen. De leden van de Statencommissie konden zich vrijdag in ieder geval voldoende oriënteren op de problematiek. Richard Martens begeleidt voor de gemeente en de vissers als adviseur de subsidieaanvragen. Hij legde de aanwezige Statenleden aan de hand van berekeningen uit dat de Provincie, door een financiële impuls te geven van nog geen miljoen euro aan het gebied rond de Kop van Goeree, een economische impuls geeft die op termijn (2013) uitkomt op zes miljoen euro. Voordat het gezelschap aan het ontbijt kon was er nog de gelegenheid om een deel van de bedrijvigheid rondom de Stellendamse buitenhaven mee te maken. Het lossen, sorteren en verkopen van de forse vangsten van die week was in volle gang. Ook werd een bezoek gebracht aan Coöperatie Westvoorn, waar vooral het maken van netten voor de nieuwe vismethoden veel belangstelling kreeg van de Statenleden. Betrokken zijn blij met de stap die de provincie nu zet. Want de Europese stimuleringsmogelijkheid biedt de visserijgemeenschap een goede kans om stappen naar verdere verduurzaming te verwezenlijken. Een visserijgemeenschap die vanuit cultuurhistorisch en economisch perspectief een belangrijke pijler is in de regio. Een pijler die alle steun verdient, aldus Johan van Nieuwenhuijzen eerder in zijn uitnodiging aan de Statencommissie.

Bron: gemeente Goedereede & Eilanden Nieuws