Bestemmingsplan Gronden Breen akkoord door commissie

1 december 2009

In de commissievergadering van dinsdag 1 december werd gesproken over het bestemmingsplan ‘Gronden van Breen’. Het wordt nu zo langzamerhand tijd dat deze werknaam omgezet wordt in een definitieve naamgeving. De naam ‘Gronden Breen’, is zo langzamerhand ingeburgerd bij politiek en burgers, dat het nu wel heel moeilijk gaat worden om een goede passende naam voor deze nieuwe wijk te verzinnen. Wethouder Admiraal zegde toe dat binnenkort de prijsvraag die hiervoor wordt uitgeschreven wordt gestart. Verder stonden op de agenda: Oosterpark, Aankoop gronden Stellendam ten behoeve van het aanleggen van een begraafplaats en de procedure besteding reserve toeristenbelasting.

Bestemmingsplan
Eindelijk was het dan zover dat de commissie het definitieve bestemmingsplan voor accoord kon geven naar de raad van 17 december, waar deze naar verwachting wordt vastgesteld. De SGP heeft aangegeven zo snel als mogelijk is te gaan bouwen op deze locatie aangezien jongeren staan te trappelen om zich te gaan vestigigen in dit gebied. En dan met name inwoners uit Ouddorp en mogelijk Goedereede. Want het bouwen voor eigen inwoners is van groot belang. Dat heeft de SGP dan ook altijd aangegeven. We constateerde dhr. PC Grinwis dat we er nog niet zijn, want allereerst krijgt de provincie nog 6 weken de tijd om zich, naar verwachting, accoord te verklaren. Maar daarna is er ook nog een beroep mogelijk bij de Raad van State, door degenen die eerder een zienswijze hebben ingediend. De commissie hoopt echter op een goed resultaat. ‘Het project is zorgvuldig verlopen, waarin in de afgelopen 4à5 jaar veel energie is gestoken in overleg’. Een compliment aan college en in het bijzonder wethouder A. Admiraal.

Oosterpark
Een groot deel van het appartementencomplex is reeds verkocht en naar verwachting zal begin volgend jaar de start van het complex beginnen. Anders is dat met de vrijstaande woningen. Wethouder Admiraal stelde voor om de leeftijdsgrens zodanig aan te passen dat bij oplevering de bewoners 55 jaar zijn. Nu kan alleen een woning worden gekocht op moment dat iemand 55 jaar is. De commissie drong er bij de wethouder op aan om nog eens goed te kijken naar de leeftijdsgrens. Mocht het een oplossing bieden om deze grens te verlagen naar bijv. 50 jaar en daarmee eigen inwoners geholpen kunnen worden, dan zou dat wat de commissieleden betreft geen probleem zijn.

Begraafplaats Stellendam
Al enige jaren wordt er intern gesproken over de uitbreiding van de begraafplaatsen in Stellendam en Ouddorp. Inmiddels is het voor Stellendam zover dat een stuk grond hiervoor verworven kan worden. De SGP drong erop aan om ook voor Ouddorp enige voortgang te maken. De commissie adviseerde positief over de aankoop van 42.900 m2 in de hoek Voorstraat/Langeweg.

Reserve toeristenbelasting
Ook de reserve toeristenbelasting was een van de punten die op de commissie Grondgebiedzaken (GGZ) van 1 december ter tafel kwam. Wat is het geval? Enige jaren geleden heeft een innovatieplatform een innovatieve denkrichting m.b.t. tot de economie op de Kop van Goeree ontwikkeld. Diverse zaken m.b.t. voornamelijk recreatie en toerisme werden voorgesteld. De SGP is hier in hoofdlijnen in meegegaan. Recreatie en toerisme is een van de belangrijke peilers van de economie op de kop. Om deze plannen gestalte te doen krijgen zal iemand moeten worden aangesteld, een innovatiemanager. Tot op heden is daar om uiteenlopende redenen nog niet van gekomen. Eilandbreed en provinciaal, als gemeentelijk wordt daar kennelijk verschillend over gedacht. Plannen kosten geld. Om dit te kunnen betalen is met de sector overeengekomen dat de toeristenbelasting structureel met 10 cent omhooggaat. Deze 10 cent (op zo’n 2 miljoen overnachtingen) wordt door de gemeente opzij gezet voor o.a. eerder bedoelde projecten.

Nadat wij hadden aangedrongen om hier eens regels over op te stellen, hoe we dat geld, en onder welke criteria die besteed mogen worden, werd in deze commissie een voorstel van het college daartoe behandeld. In het voorstel staat dat we onduidelijkheden moeten voorkomen en transparant moeten zijn bij de besteding van de gelden. Op de VVD-fractie na, vonden alle fracties dat nu juist dit stuk niet echt transparant en duidelijk is.

Dhr. PC Grinwis gaf aan dat we, hoewel we afspraken hebben gemaakt met de sector hierover, nog steeds over belastingcenten spreken. Als raad dienen we hiervoor kaders te stellen maar ook verantwoording af te leggen aan onze burgers (en ondernemers), hoe deze gelden zijn besteed. De invloed van de raad hierop lijkt nihil en dat zou de SGP-fractie graag anders zien. Na een stevige discussie, werd besloten om dit stuk niet ter vaststelling te sturen naar de raad, maar het college te vragen om een duidelijker stuk, waarin de bevoegdheden en invloed van de raad mede tot uitdrukking komen.

Vergunningvrij bouwen
Raadslid Grinwis constateerde dat de de motie die de SGP eerder over het vergunningvrijbouwen bij nieuwbouw had ingediend, op een goede wijze was uitgevoerd. Burgers zijn daar absoluut mee geholpen. Inmiddels zijn de beleidsregels door het college vastgesteld en ter inzage gelegd.

P.C. Grinwis