Huis-aan-huisblad SGP NIEUWS is uit!

18 december 2009

Het huis-aan-huis blad van de SGP te Goedereede: SGP NIEUWS is uit. In deze eindejaarsedite komen de SGP jongeren aan het woord als de scherpste, actiefste en innoverende SGP-jongeren vereniging van Nederland. Zij wonnen de jonge honden prijs, als de snelstgroeiende vereniging. Daarnaast maken ze melding van de Nieuwjaarsreceptie die op DV 8 januari door de SGP-jongeren wordt georganiseerd.

Traditioneel maakt de decembergroet deel uit van SGP NIEUWS. Fractievoorzitter Hans Klepper gaat in op de bestuurlijke perikelen, terwijl wethouder Admiraal nieuwe initiatieven bekend maakt m.b.t. starterswoningen. Kortom een blad wat weer het lezen waard is. De digitale versie vindt u op deze site.

 

 

 

 

Elk jaar wil de SGP-fractie met een SGP-Nieuws u rechtstreeks informeren over ons raadswerk. Dus ook om u tussen de verkiezingen door, te laten weten waarvoor we staan en meer nog, wat wij voor u kunnen betekenen. De SGP pleit voor een zelfstandige gemeente Goedereede en meer samenwerking tussen de gemeenten in plaats van samenvoeging. Daarnaast zetten wij ons in voor tal van zaken als een goede woon- en leefomgeving, starterswoningen, rustige gezinsrecreatie en zondagsrust.

foto J. KlepperWoningbouw voor starters
Het jaar 2009 is weer zo goed als voorbij. De gemeentebegroting voor 2010 is weer vastgesteld. Voorziene uitgaven en beleid in de begroting voor grootschalige wielerevenementen op met name de zondag heeft de SGP afgekeurd. Aangedrongen hebben we steeds op woningbouw voor met name starters. De SGP wil hiermee de uitstroom van jongeren vanuit onze gemeente en de daarmee gepaard gaande vergrijzing stoppen.

Krachtige gemeente Goedereede

Dit onderwerp houdt ons flink bezig in de afgelopen tijd. Dat zal de komende tijd nog toenemen. Op 15 september j.l. hebben Gedeputeerde Staten het besluit genomen om de procedure te starten om te komen tot een wijziging van de gemeentelijke indeling op Goeree-Overflakkee. Dus fusie van de vier gemeenten tot één gemeente Goeree-Overflakkee. Middelharnis en Dirksland juichen het toe. Oostflakkee kan er mee leven. De SGP van Goedereede en verreweg de meerderheid van de gemeenteraad is het met de fusiewoede van de Provincie niet eens en vindt dat Goedereede krachtig genoeg is om zelfstandig te blijven.
De SGP-fractie blijft op het standpunt dat vanuit een zelfstandige positie en met een goede samenwerking op het eiland de belangen van de burgers in Goedereede het beste zijn gewaarborgd. Tenslotte heeft 90% van de inwoners zich uitgesproken voor een zelfstandige gemeente Goedereede en dat willen we als SGP-fractie niet naast ons neerleggen.
Op verzoek van de Provincie heeft Goedereede een alternatief voor één gemeente voorgesteld, namelijk een 3-1 variant. Dus een variant waarbij de overige drie gemeenten fuseren en Goedereede zelfstandig blijft, zij het dat er ambtelijk veel wordt samengewerkt. Deze variant werkt het gemeentebestuur van Goedereede nu verder uit. Zelfstandigheid blijft dus voor ons als SGP-fractie voorop staan, waarbij wij de voorkeur hebben voor vier zelfstandige gemeenten op Goeree-Overflakkee, die nauw met elkaar samenwerken.

Gemeenteraadsverkiezingen
Op D.V. 3 maart 2010 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan krijgt u de gelegenheid om weer een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Maak vooral gebruik van die gelegenheid. Het gaat om de kwaliteit van uw woonomgeving, uw veiligheid en voorzieningen in uw woonplaats, de besteding van uw belastinggeld en nog veel meer. Wij willen ons als SGP-fractie van harte voor uw belangen inzetten.

Tot Uw Dienst

Wij willen ons D.V. ook het volgende jaar met de hulp van de Heere God, en in de verwachting van Zijn zegen, voor u inzetten. Wij wensen u Gods zegen toe voor de komende feestdagen en in het nieuwe jaar dat voor ons ligt.

J. Klepper, fractievoorzitter


SGP content met uitvoering motie Vergunningvrij bouwen bij nieuwbouw
Op 30 september j.l. diende de SGP fractie een motie in om vergunningvrij bouwen bij nieuwbouw mogelijk te maken. Tot dat moment was het op grond van de regelgeving niet toegestaan om vergunningvrije bouwwerken tegelijk met een nieuwe woning of nieuw woongebouw te bouwen. Eerst moest een woning gereed worden gemeld en pas daarna mocht er worden uitgebreid met vergunningvrije bouwwerken, zoals een dakkapel, aan- en uitbouwen en bijgebouwen. Deze constructie kostte de burger onnodig veel geld, want soms moest er weer gedeeltijke gesloopt worden. Inmiddels is de motie, door het college uitgevoerd en zijn er regels vastgesteld die het bouwen van vergunningvrije werken, tegelijkertijd met nieuwbouw mogelijk maken. In de motie, die door de gehele gemeenteraad werd overgenomen, is tevens geregeld dat over vergunningvrije bouwwerken geen leges betaald hoeven te worden.


SGP-jongeren Goedereede: scherp, actief en innoverend
Dat de SGP jongeren een heldere kijk op zaken hebben zie je direct bij het openen van site. De frisse duidelijke site: www.sgp-goedereede.nl/jongeren nodigt uit tot verder surfen. Leuke filmpjes tonen de activiteiten van de laatste maanden. Een excursie naar Rot-terdam en een debatavond over verslaving zijn een greep uit de activiteiten. Jongeren worden door het bestuur van deze enthousiaste club betrokken bij maatschappelijke vraagstukken die de aandacht vragen. Ook toont de site dat er ruimte is voor ontspanning. De rondvaart met de Spido en een speurtocht door Ouddorp zijn hier duidelijke voorbeelden van.

Snelst groeiende vereniging van Nederland
Dat deze aanpak veel jongeren aan-spreekt blijkt uit de flinke stijging in het ledenaantal. Dit jaar mocht de vereniging dan ook de Jonge Honden prijs in ontvangst nemen. Deze prijs wordt ieder jaar door het landelijk bestuur van de SGP-jongeren uitgereikt aan de snelst groeiende SGP-jongerenvereniging van Nederland. Dit jaar wist het bestuur van de SGP-jongeren uit Goedereede de meeste jongeren aan te spreken om lid te worden.

Invloed uitoefenen
Binnen de jongerenvereniging van de SGP is veel ruimte voor de mening van de leden. Er mag gerust gezegd worden dat de vereniging er voor en door de jongeren is. Er is veel inbreng vanuit de jongeren dat weer doorvertaald word naar maatschappelijke instanties. Dat de jongeren serieus genomen worden blijkt wel uit het feit dat de wethouder en de fractieleden regelmatig op bezoek komen bij de jongeren. Op deze manier zijn de lijnen erg kort en wordt de betrokkenheid onderling groter.

Eigen verkiezingspunten
Tien verkiezingspunten bewijzen dat de SGP-jongeren een eigen mening hebben over politiek in eigen gemeente. Voor jongeren kunnen weer andere zaken belangrijk zijn dan voor ouderen. Binnen de fractie van de SGP is ruimte voor deze inbreng. De SGP-jongeren hebben dan ook als speerpunt voor de verkiezingen aangedragen dat er voldoende starterwoningen gebouwd moeten worden. Iedere jongere die in de gemeente Goedereede wil blijven wonen, moet dat ook kunnen. Verder zijn de jongeren van mening dat de gemeente Goedereede zelfstandig moet blijven. Het verstevigen van de samenwerking is geen probleem, maar samengaan gaat veel te ver. Voor het behoud van onze identiteit en onze financiële positie is zelfstandigheid noodzakelijk.

Je wordt uitgenodigd
Wanneer je geïnteresseerd bent in al de verkiezingspunten, word je uitgenodigd op de Nieuwjaarsreceptie. Deze wordt gehouden op DV vrijdag 8 januari om 20.30 uur in Eben-Haëzer. De verkiezingspunten van de jongeren worden dan gepresenteerd en overhandigd aan de fractie.

Verder staat er nog een verkiezings-debat gepland in februari. Tijdens dit debat zullen niet alleen de fractieleden van de lokale partijen met elkaar in debat gaan, maar is er juist ruimte om als jongeren in debat te gaan met de verschillende fractieleden. De SGP-jongeren houden je graag op de hoogte. Meld je aan als lid of geïnteresseerde van de scherpste, meest actieve en innovatieve SGP-jongerenvereniging van Nederland.


SGP fractie bezorgd om toekomst vrijwillige brandweer
24 uur per dag en 7 dagen per week staan ze klaar: de vrijwillige brandweer. Maar hoe vrijwillig is dat eigenlijk. Steeds meer taken worden op de schouders van deze mannen en vrouwen gelegd. De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) trok afgelopen maanden aan de bel. Ook uit contacten met onze brandweerlieden ontving de SGP-fractie deze signalen. Steeds zwaarder worden de eisen en steeds meer wordt er verlangt van de vrijwilliger, die naast zijn/haar baan de gemeenschap wil dienen. Daarnaast zijn de toelatingseisen en opleidingseisen zo hoog geworden dat er naast een normale baan bijna niet meer aan te voldoen is. Er wordt hetzelfde geeist als van de beroepsbrandweer, die veel meer uitrukken hebben dan vrijwilligers. De SGP vond het onlangs tijd om daar vragen over te stellen. In de vragen werd de zorg om het voortbestaan van de vrijwillige brandweer duidelijk neergelegd.

Ambulance
De SGP-fractie blijft aandringen op verbeteringen van de aanrijtijden van de ambulances. Hoewel door het besluit van de minister extra ambulances in de regio actief zijn, is dit nog niet merkbaar in de statistieken van de ambulancezorg voor Goedereede. De SGP vindt dat de gemeente moet blijven aandringen op de ambulancezorg waar onze inwoners recht op hebben. Overschrijdingspercentages zouden tot het verleden moeten behoren.


Solide begroting voor Goedereede
In juni is door het college de voorjaarsnota en kadernota gepresenteerd. De uitkomsten hiervan waren niet rooskleurig, temeer omdat het Rijk o.a. door de economische crisis de algemene uitkering behoorlijk verminderde voor de komende jaren van 500.000 in 2010 tot wel meer dan 1 miljoen in 2013. De SGP heeft toen het college het vertrouwen gegeven om te komen met een sluitende begroting 2010 en een sluitende meerjarenbegroting voor 2011-2013. De SGP fractie constateert dat het college erin geslaagd is om een sluitende begroting voor 2010 te presenteren, waarbij lastenverzwaring zoveel als mogelijk uit beeld is gebleven. Ook de meerjarenbegroting is sluitend. Daarnaast constateert de SGP fractie ook dat het college op tal van onderwerpen duidelijk en zichtbaar voortgang heeft geboekt.
Voorbeelden hiervan zijn:

  • Voortgang in de plannen om te komen tot realisatie nieuwbouw en daad-werkelijke nieuwbouw voor diverse doelgroepen;
  • Economische impulsen en samenwerking met het bedrijfsleven (renovatie ring);
  • Verkeer Circulatie Plannen voor alle kernen en uitvoering hiervan;
  • Toekomstvisie en alles wat daarmee samenhangt;
  • Adequate huisvesting voor alle scholen in de gemeente;
  • Aandacht voor de samenleving in het algemeen, waarbij onze burgers interactief betrokken worden.

Een overheid dient dienstbaar en transparant te zijn voor de samenleving. Met deze begroting is het college erin geslaagd om de dienstverlenende taak naar behoren in te vullen. De SGP-fractie is trots op de gemeente Goedereede, die met de kracht van de kleinschaligheid haar taken naar de samenleving op goede wijze invult. Burgers waarderen dit. Diverse rapporten tonen dit ook aan. Een gemeente die samen met inwoners en ondernemers staat voor kwaliteit. Een compliment aan college en ambtenaren is dan ook op z’n plaats. De SGP is, met onze burgers, trots op Goedereede! TOT UW DIENST!


SGP-fractie start Fractieblog
Om u als burger een beeld te geven wat er zoal in de politiek van Goedereede gebeurt, zullen een aantal fractieleden, gezamenlijk een weblog bijhouden. In deze blog zullen ook persoonlijke noten aan de orde komen m.b.t. het werk als raadslid. Inmiddels is de blog online en kunt u over de schouder van de SGP-fractie meevoelen en meeleven: www.sgp-goedereede.nl/blog


In gesprek met wethouder A. Admiraal over bouwen in Goedereede
Wat is het laatste nieuws?
‘Voor het woningbouw project Goekoop in Goedereede zijn op dit moment de verkoop-contracten voor de 10 starterswoningen en de 2 x 2 woningen onder éénkap getekend. Het perceel is inmiddels bouwrijp gemaakt. De aannemer van de Nieuwendijk uit Stellendam hoopt 4 januari 2010 met de bouw te starten.

Kunnen we al starten op de Gronden Breen?
‘Helaas zijn er op het ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan een aantal bezwaarschriften binnen gekomen. Deze worden nog deze maand in de raad behandeld en ik hoop van harte dat de beantwoording van het college van B en W op bezwaren afdoende is zodat wij hierna een snelle vervolg stap kunnen zetten en er gebouwd kan worden!’

Zijn er nog meer initiatieven voor starters?
‘Uit het project Goekoop bleek dat er nog een dringende behoefte aan starterwoningen is. Op 1 december heeft projectontwikkelaar Blijvend Goed een schetsplan aan mij aangeboden voor bouwplannen rondom Dorpstienden. Het gaat dan allereerst om een nieuwe supermarkt voor AH met een groter oppervlak. Gedacht wordt aan de locatie waar nu vrachtwagens kunnen parkeren en er aan-sluitend een groot grasveld is. Verder is het, volgens het aangeboden plan, de bedoeling om boven de winkel starterswoningen en een aantal appartementen te bouwen terwijl in de kelder onder de winkel geparkeerd kan worden. In de vervolgstappen wordt ook aandacht geschonken aan het verkeercirculatieplan wat de raad eerder heeft vastgesteld. Ik denk dus aan gefaseerde planontwikkeling. Ook aan het parkeren en de aankleding met groen is op een kwalitatieve manier aandacht geschonken. Het plan wordt door onze organisatie op het gemeentehuis bestudeerd en besproken met de architect. Daarna zal het aan de raadscommissie gepresenteerd worden. In deze periode is het de bedoeling om ook de omwonenden en de ondernemers te informe-ren en in het vervolg traject te betrekken’.


Decembergroet 2009
Aan: alle medewerkers, collegeleden van B&W, Het M.T., collega raadsleden en burgers van de gemeente Goedereede

Het afgelopen jaar was politiek gezien behoorlijk intensief. Vele vergaderingen en bijeenkomsten over 1 thema: Herindeling op Goeree-Overflakkee. Voor de SGP in Goedereede een brug te ver. De fractie voelt zich niet gekozen om de gemeente op te heffen, maar juist te bouwen en te bewaren. Twee woorden die rechtstreeks uit de Bijbel komen. Voor de SGP in Goedereede zijn juist de bijbelse waarden en normen van grote betekenis. De (christelijke) identiteit van onze gemeente zal behoorlijk op de proef worden gesteld als de provinciale plannen zullen doorgaan. Het bewaren van die kenmerkende identiteit blijft van grote belang.

Naast bewaren ook bouwen. In de letterlijke en figuurlijke zin. Op veel projecten is voortgang geboekt. Er wordt gebouwd, of de procedures zijn inmiddels zover dat dit binnen afzienbare tijd gaat gebeuren. Veel werk is er verzet door ambtenaren, college en raad om dienstbaar te zijn aan de gemeenschap van Goedereede. Gebouwd is ook aan de maatschappelijke kant. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) legt steeds meer op de schouders van de gemeente. De bijbelse opdracht om je naaste te helpen rust echter niet alleen op de schouders van de gemeente. Ook het vrijwilligers werk onder burgers is van groot belang. En ook hieraan heeft de gemeente ruim aandacht geschonken het afgelopen jaar.

Vreugde en verdriet wisselden dit jaar zich af. In deze dagen wordt daar vaak aan terug gedacht. Kerst staat in de teken van de geboorte van Gods Zoon. In de Bijbel wordt Hij ook genoemd: de Hoeksteen. Wie op hem bouwt zal voor eeuwig bewaard worden. Dat wensen wij u, burgers en politici, allen toe.

We denken aan allen die om welke reden dan ook niet meer (kunnen) deelnemen aan het arbeidsproces. Wij wensen allen die ziek zijn, verdriet hebben of teleurgesteld zijn, van harte Gods nabijheid, kracht en zegen toe.

Tenslotte wensen wij u in alle opzichten een voorspoedig 2010!

Met een hartelijke decembergroet, De SGP (steun)fractie te Goedereede.