Laatste gemeenteraadsvergadering van 2009

17 december 2009

De laatste vergadering van het jaar van Goerees raad was niet bijzonder spannend, of het moet het oplopend tekort van het zwembad zijn geweest waar nog eens over gesproken werd. Ook het aangepaste voorstel voor het bouwen van een reddingspost op het Flaauwe Werk vroeg wel enige opheldering van het college. Maar loco-burgemeester A. Admiraal kon de vragen en suggesties goed weerleggen. De vergadering begon met het vaststellen van het bestemmingsplan ‘Gronden van Breen’. SGP-er P.C. Grinwis gaf aan dat dit plan nu eindelijk de finale heeft bereikt en riep degenen op die eerder bezwaren hadden ingediend het algemeen belang te laten prevaleren en niet de gang te maken naar de Raad van State.

Knipoog naar het verleden…
De heer Grinwis begon zijn betoog met het vaststellen dat het plan nu eindelijk de finale heeft bereikt, wat de gemeenteraad betreft. De urgentie voor het bouwen voor met name starters is hoog. Jongeren zitten te springen om woningen. Ook vindt de SGP dat de gemeente voldoende heeft geïnvesteerd in overleggen. Zo zijn eerst de raadscommissieleden van GrondGebiedZaken een aantal jaren geleden te gast geweest bij de stichting Houd Ouddorp Mooi, veel vooroverleg is er geweest met burgers en omwonenden. Met genoegen keek de SGP-fractie terug op de volle zalen in de Dorpstienden. Honderden jongeren kwamen op dit plan af. Al het vooroverleg heeft geleid tot forse aanpassingen in het plan. Van het idee om 160 woningen in dit gebied te bouwen is niet veel meer over. Het worden er nu 113. Dat betekent overigens wel dat de prijzen van de woningen iets hoger zullen uitkomen, wat dan weer teleurstellend te noemen is. Maar door al dit overleg ligt er nu wel een goed en mooi plan. De woordvoerder van de SGP wees erop dat er nog steeds mogelijkheid is tot het indienen van bezwaar op dit plan. Gezien de vele intensieve overleggen en aanpassingen die er zijn geweest, waarbij er duidelijk is geluisterd naar de burgers en omwonenden hoopt de SGP-fractie dat de indieners afzien van verdere stappen naar de Raad van State. Want dat betekent in het slechtste geval weer vertraging. De urgentie tot bouwen voor eigen bevolking is ruim aangetoond. We moeten oppassen dat in Ouddorp de vergrijzing gaat toeslaan. Duidelijk is dat de fractie het algemeen belang zwaar heet meegewogen. In dit gebied wordt gebouwd met een knipoog naar het verleden en zo kan er een hele mooie wijk ontstaan. De SGP sprak de wens uit dat burgers in de relatie tot het verleden een naam indienen zodat nieuwe historie gaat leven.

Niet flauw doen over het Flauwe Werk
De Reddingspost is nodig aan vervanging toe. In de commissie Publiekzaken was hier eerder een voorstel voor behandeld, wat de goedkeuring van de commissie kon hebben. Intussen heeft het college een nieuw voorstel op tafel gelegd, waarbij de duurzaamheid en inpasbaarheid in het gebied beter wordt gewaarborgd. Van bedrijven vragen we ook een kwalitatieve uitstraling en dan mag dat van de gemeente zeker worden verlangt. Een gebouw met daarbij inpandig toiletvoorzieningen en toegankelijk voor mindervaliden, dat moet het overleg met de architect opleveren. Prijs? 290.000 euro. Maar dan staat het ook 40 jaar, aldus het college. De SGP-fractie vond de gang van zaken rondom de twee voorstellen geen schoonheidsprijs verdienen, maar, zo verwoorde woordvoerder H. Tanis het, We gaan niet flauw doen over het Flauwe Werk, en aldus werd besloten.

Eindejaarsnota
Eensgezind was de raad over de eindejaarsnota van de gemeente Goedereede. Op deze laatste raadsvergadering van donderdag 17 december werd deze vastgesteld. Toch bleek er een extra tekort op het zwembad te zijn ontstaan, zonder dat dit direct was verwerkt in de eindejaarsnota. Maar liefst een bijstelling van 230.000 euro. Dat betekent dat het zwembad een tekort heeft in 2009 van zo’n 4 ton, aldus collega Bas van Dam (PvdA). Evenals alle andere partijen hebben we ingestemd met deze bijstelling, onder voorwaarde dat het bedrijfsplan binnenkort in de commissie wordt besproken. Een adviesbureau bekijkt hoe we met het zwembad verder kunnen.

P.C. Grinwis