Eilandelijke structuurvisie eindelijk op raadstafel!

28 januari 2010

De eerste raadsvergadering van donderdag 28 januari 2010 stond als vanouds weer onder leiding van onze burgemeester G.J. v.d. Velde. Na een operatie aan haar rug en een revalidatieperiode van bijna 3 maanden was zij weer actief als raadsvoorzitter. Zij sprak haar waardering uit voor het feit dat zowel de loco-burgemeester A. Admiraal met college, als de vice-voorzitter J. Klepper met de raad de zaken goed behartigd hebben. Dhr. Klepper heette de burgemeester namens de raad weer van harte welkom in de politieke arena. De ingrediënten van deze raad waren o.a. Rapport Rekenkamer en de Eilandelijke Structuur Visie.

Het was de eilandelijke rekenkamer die onlangs weer een rapport had uitgebracht. Dit keer was het economisch beleid van de gemeente onder de loep genomen. De SGP vindt het jammer dat de rekenkamercommissie alleen maar gekeken heeft naar de nota economisch beleid en daar het onderzoek op heeft gericht. ‘Een procedureel foutje’ noemde collega Henk van der Meer, de uitkomst van het onderzoek. Toen de gemeenteraad in 2006 een aantal ideeën had aangedragen was daar ook een onderzoek naar het economisch beleid bij. Daarbij zal de raad een breed onderzoek hebben beoogt. Wat is nu het geval. De gemeente heeft verzuimd om de nota ‘Ondernemen doe je samen’ actueel te houden en te evalueren. En natuurlijk als je dat afspreek moet je dat ook doen. Belangrijker is dat er in die tijd juist veel gebeurd is op economisch gebied. Eigenlijk veel meer, dan de nota beoogde. Wel vindt de SGP dat hier lessen uit getrokken moeten worden. Dhr Grinwis riep dan ook op om ook eens naar alle andere nota’s te kijken, die mogelijk ook actueel gehouden moeten worden.

Eilandelijke Structuurvisie (ESV)
In de commissie heeft de SGP bij monde van de heer Grinwis al kritische kanttekeningen gezet bij deze visie. E.e.a. duurt veel te lang terwijl de toekomstvisie van Goedereede al lang af is. De SGP vindt het jammer dat het nu niet binnen deze raadsperiode niet kan worden afgerond. Wat de visie betreft moest deze wat de SGP betreft: ambitie uitstralen, dynamisch zijn, meer daadkracht tonen, visie hebben en zo concreet mogelijk zijn. De SGP gaat voor de vitaliteit van de kernen. (SGP wil jongeren terug in de kernen)

De fractie constateert echter ook dat er de afgelopen weken een forse aanpassing heeft plaats gevonden, die grotendeels tegemoet komt aan de wensen die de SGP m.b.t. deze nota had. Ook zijn er herkenbare zaken vanuit eerdere nota’. Hierbij kun je denken aan: het Landschapsontwikkelingsplan waarbij de polderstructuren en ringdijken herkenbaar gemaakt zouden worden. Hoewel dit plan meer dan 10 jaar oud is, is van deze plannen nog niet veel zichtbaar.

De SGP complimenteerde het college met het feit dat de Toekomstvisie van de gemeente Goedereede zowat 1 op 1 overgenomen is in de ESV. We denken dan bijvoorbeeld aan: Versterken van visserijcomplex met ecotoerisme, Toegankelijk maken van natuur, Div. ideeën van innovatieplatform, Historische havenkanalen met woningbouw, aandacht voor diverse facetten die genoemd zijn rondom recreatie in de gemeente en concrete benoeming van woningbouw bij Stellendam. Bijzonder verheugd was de SGP over het feit dat de Tweede Ontsluitingsweg bij de Nieuwe Oostdijk in Goedereede is opgenomen in de ESV.

Zo was de SGP-fractie ook content met het feit dat er een kwaliteitsverbetering en herstructurering van bedrijventerreinen wordt geoogd. Wat de SGP betreft moet er ruimte gecreëerd worden voor lokale bedrijvigheid. Ook is de SGP te spreken over het feit dat duurzaam, klimaatbestendig en klimaatneutraal is opgenomen in de nota. Het eiland heeft de ambitie om nadrukkelijk de mogelijkheden te benutten om leverancier te worden van schone energie. Wat de fractie niet geheel onderschrijft is de alinea over de visie mbt de aanleg van Deltanatuur in de Zuiderdieppolder. De SGP wijst erop dat we in het verleden met de raad hebben afgesproken dat op vrijwillige basis door de grondeigenaren/agrariërs moet worden meegewerkt. Daarbij moet de zoetwatervoorziening worden gewaarborgd. Ook vraagt de fractie zich af of het niet te ambitieus is om zowel een ontwikkelingen van het havenkanaal als van het halskanaal te gaan onderzoeken en aan te pakken.

Wat de SGP betreft moeten we de provincie aan haar woord houden. In visie staat bijvoorbeeld dat de gemeenten het gezamenlijk met provincie eens zijn dat er iets moet gebeuren om de vitaliteit van het eiland te verbeteren. Volgens de SGP komt dit nog niet echt tot uitdrukking in de PSV. Ook vroeg de SGP aandacht voor het synchroon lopen van de visies. Zo loopt de Provinciale Structuurvisie tot 2020 terwijl de Eilandelijke Structuur Visie een periode tot 2030 weergeeft! Op 18 februari zal de raad dit document vaststellen en ter inzage leggen.

P.C. Grinwis