Commissie GGZ verwijst detailhandelsvisie naar de prullenbak

2 maart 2010

In de laatste vergadering van de commissie GGZ van 2 maart j.l. verwees de commissie de opgestelde detailhandelsvisie naar de prullenbak. Het voorstel mbt de bedrijfsterreinenstrategie op Goeree-Overflakkee haalde wel de eindstreep. Ook was de commissie tevreden over het voorstel inzake de besteding van de Reserve Toeristenbelasting en werden de nota’s over het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP 2010-2014) en het wegbeheerplan zonder commentaar goedgekeurd.

Reserve toeristenbelasting
Een aantal maanden geleden werd een voorstel inzake de Reserve Toeristenbelasting door de commissie afgewezen. Een te ingewikkeld systeem, waarbij de rol van de raad en gemeente niet duidelijk was. In een nieuw voorstel wordt dit opgenomen in het uitvoeringsprogramma voor de nota Economische Zaken, waar per deelterrein de toerisme&recreatie, visserij ed wordt uitgewerkt. Namens de SGP-fractie wees raadslid P.C. Grinwis erop dat het prima is dat de sector betrokken wordt bij het opstellen van deze nota, maar dat het niet moet zijn dat andere sectoren ondersneeuwen. Verder is positief te noemen dat de raad uiteindelijk het laatste woord houd in de beslissing rondom deze gelden. Dit was juist het struikelblok in het vorige voorstel. Jaarlijks zal e.e.a. via de programmabegroting terug komen. 20.000 euro wordt elk jaar apart gezet om spontane projecten te kunnen financieren. Wat de SGP betreft moeten dit wel zinnige en verantwoorde bestedingen zijn en ging akkoord met de wens om geïnformeerd te worden over de besteding van dit geld.

Bedrijfsterreinen
Voor de provincie is het belangrijk dat er een visie op de bedrijfsterreinen en detailhandel komt. In 2008 is hier een bureau aan de slag gegaan om eilandbreed het e.e.a. in kaart te brengen. De heer Grinwis wees op het feit dat de nota’s feitelijk mosterd na de maaltijd waren. Immers, zo wordt gesteld, zijn deze visies voorlopers van regionale structuurvisie. En deze is inmiddels voor inspraak vrijgegeven. De nota’s bevatten wat de SGP betreft verouderde informatie. Zo zijn ook niet alle bedrijfsterreinen opgenomen. Overigens wees de woordvoerder van de SGP erop dat de visies van januari 2009 en maart 2009 waren. Over de datum dus. Wel zou de SGP het liefst willen dat er ruimte gereserveerd blijft op de Korteweg voor het plaatsen van lokale bedrijven.

Detailhandelsvisie
Anders was dit voor de detailhandelsvisie. De commissie vroeg zich breed af wat we er mee moeten. Het stuk spreekt zich op sommige plaatsen tegen. Zo worden er berekeningen uitgevoerd, die later in het stuk weer anders geïnterpreteerd kunnen worden. Zo wordt gesteld dat het voor Ouddorp moeilijk is te berekenen hoeveel vierkante meter er nodig is ivm toerisme, dus hoe je de cijfers moet lezen is een vraagteken. Ook wordt gesteld dat Middelharnis, het winkelcentrum moet zijn voor de niet dagelijkse boodschappen. De SGP is het hiermee oneens, want, zo zei dhr. T. Human, Ouddorp heeft zeker mogelijkheden ivm het toerisme. Het is wenselijk dat juist in Ouddorp een sterk winkelapparaat blijft. Om dat nog meer te benadrukken wees hij er ook op, dat een mogelijke supermarkt bij Ouddorp Duin een verkeerde keus zou zijn. ‘We willen juist het centrum van Ouddorp versterken’, en wat de SGP betreft moeten we geen detailhandel gaan toestaan in het buitengebied. Ook een passage over het opstellen van winkels op zondag, nota bene in de kern, stuitte bij de meerderheid van de commissie op bezwaren. De meerderheid van de commissie gaf aan een negatief advies richting de raad te geven over dit stuk.

P.C. Grinwis