SGP neemt afscheid van wethouder, raadslid en bestuurslid

17 maart 2010

De SGP te Goedereede heeft in haar jaarvergadering afscheid genomen van wethouder Admiraal, voormalig raadslid H. Tanis en bestuurslid A.T. van Wijk. Klaas Soeteman in de functie van algemeen adjunct sprak de scheidende personen toe. Ook een dankwoord was er aan de steunfractie in de periode 2006-2010: P.J. Tanis, A. Klijn en Kr. Klepper. Ook campagneleider P.C. Grinwis werd bedankt voor het vele werk wat verricht is rondom de gemeenteraadsverkiezingen. Als nieuw bestuurslid werd gekozen: Huibert Slingerland. De heer Slingerland is reeds actief als secretaris van de commissie Publiciteit en behoort bij de steunfractie voor de nieuwe periode.

De heer Soeteman sprak de scheidende leden als volgt toe:

Wethouder Admiraal
‘U heeft geschiedenis geschreven in Goedereede daar u de eerste wethouder van buiten af bent die namens de SGP zitting heeft genomen in het college. Het was een hele stap en ook een gewaagde stap van bestuur en toenmalig fractie. Want wij wisten niet wat wij in huis haalden. Maar wij hadden er ook vertrouwen in gelet op uw bestuurlijke ervaring. U heeft ons vertrouwen niet beschaamd. Met grote ijver en inzet heeft u zich verdiept en ingeworteld en ingelezen in de diverse dossiers die er lagen en het resultaat mag gezien en gemerkt worden binnen de gemeente want bouwprojecten zijn in de achterliggende periode gestart of zullen binnen afzienbare tijd gestart gaan worden.

Vanaf november 2005 tot nu toe bent u wethouder geweest van Goedereede en u stopt nu op eigen verzoek hetgeen wij ook respecteren. 40 jaar lang bent u al betrokken bij de politiek waarvan een jaar of 13 wethouder waarvan er 4,5 jaar in Goedereede. Wij kunnen niets anders zeggen dit heeft u goed en naar tevredenheid van ons maar zeker ook van de burgers gedaan. De verstandhouding met ons als bestuur was goed en ook de verhouding tussen onze SGP-fractie en u is ook altijd goed geweest. Ja, binnen de gehele raad en college was u een gewaardeerd bestuurder. U was er als het nodig was voor een ieder. Ja u bent zelfs uitgeroepen tot erelid van onze SGP jongeren en dat wil toch wel wat zeggen. Bij jong en oud wordt u gerespecteerd. Admiraal u zult toch met mij moeten zeggen het is de Heere die u de kracht de wijsheid de lust en de liefde en gezondheid geschonken heeft om dit verantwoordelijke werk te mogen doen. Als wij dan over gezondheid spreken dan weet u als geen ander wat dit betekent. Zorgen aangaande uw gezondheid zijn er geweest in de achterliggende periode. Een zeer ingrijpende hartoperatie heeft u gehad en bent u wonderlijk bewaard en gespaard voor uw vrouw, kinderen en kleinkinderen en voor onze gemeente. U mocht weer herstellen en u mocht de arbeid in onze gemeente weer oppakken. God komt hiervoor de dank toe hetgeen u en uw vrouw en kinderen ook diep beseft hebben.

Admiraal, namens de SGP kiesvereniging en alle SGP geledingen van Goedereede zeggen wij u hartelijk dank voor uw inzet en betrokkenheid en het besturen van onze gemeente en bidden wij u Gods Zegen en nabijheid toe bij het klimmen der jaren en wensen wij u en uw vrouw het allergoeds toe en dat u nog vele gezonde jaren samen met uw vrouw mag ontvangen om van de kinderen en kleinkinderen te genieten. En vergeet Goedereede niet. U bent altijd welkom om in onze meer dan mooie gemeente samen met uw vrouw kinderen of kleinkinderen de nieuwbouwwijken te komen te bezoeken waaraan u uw krachten heeft mogen geven’.

Afscheid dhr. H. Tanis:
Ook inmiddels oud-raadslid Tanis werd toegesproken: ‘Dhr. Tanis u bent naast uw vele andere bestuurlijke functies binnen de visserij en kerkelijke gemeente raadslid geweest van 14 maart 2002 tot 9 maart 2010. U bent op eigen verzoek gestopt met uw raadswerk hetgeen wij ook respecteren maar ook jammer vinden. U was vast commissielid van de cie publiekszaken. U heeft zich als praktiserend visser in die commissie verdiept in vele zaken die niets met de visserij te maken hebben. Dikwijls droge kost maar u heeft zich er goed door heen geworsteld. U had altijd uw antwoord gereed. U was ook een trouwe bezoeker van de ledenvergaderingen als ook alle andere vergaderingen binnen de SGP. Uw betrokkenheid was en is groot met de SGP. Want u heeft ook te kennen gegeven mee te willen blijven denken op de achtergrond met de SGP als het gaat over de belangen van de visserij. U zult gevraagd en ongevraagd advies geven aan de fractie als dit nodig is. Wij zijn u hiervoor zeer erkentelijk. Namens bestuur en leden willen wij u ook hartelijk dank zeggen en u het allerbeste en Gods onmisbare zegen toebidden in het verdere van uw leven met allen die u lief en dierbaar zijn’.

Afscheid van bestuurslid Arjan van Wijk
Voor bestuurslid van Wijk had Soeteman de volgende woorden: ‘Arjan je bent bestuurslid geweest van 14 maart 2006 tot nu toe. Als wij vergadering hadden was het altijd even spannend of je wel of niet kwam. Want je was altijd de hekkensluiter op de vergadering. Het bewijs heb je vanavond weer bewezen. Binnen het bestuur heb je het nodige gedaan waarvoor wij je zeer erkentelijk voor zijn. Zo heb je je krachten gegeven aan het aanpassen en uitwerken van de statuten bij de statutenwijziging die wij opnieuw vastgesteld hebben op 22 november 2007. Binnen het bestuur heb je als ledenadministrator ook het nodige verricht met het bijhouden van de ledenmutaties en de verantwoording hierover naar het partijbureau. Daar je door verhuizing het bestuur moet verlaten willen wij je hartelijk dank zeggen voor je inbreng en inzet en bidden jou ook met je vrouw en kinderen het allerbeste toe en Gods onmisbare zegen’.

Een nieuwe periode
Nadat de scheidende bestuurders door de vergadering waren toegezongen uit Psalm 121 vers 4, waren er nog enkele woorden tot de nieuw gekozen raadsleden en beoogde wethouder. ‘Een nieuwe raadsperiode is aangebroken. Vorige week zijn onze raadsleden geïnstalleerd waarbij dhr. Corne Grinwis als nieuw raadslid in onze fractie zitting heeft genomen. Wij zijn blij en dankbaar dat hij bereid is gevonden om dit werk op zich te nemen. Ook dhr. Tollenaar willen wij bedankten dat hij zich bereid heeft verklaard om als SGP wethouder zitting te willen nemen in het college. U heeft gehoord hoe het gegaan is met wethouder Admiraal en wij vertrouwen erop dat het ook met u op dezelfde wijze mag verlopen waar wij als bestuur en fractie ook alle vertrouwen in hebben. Verschillende contacten zijn er al geweest met de fractievoorzitter en overige leden van de fractie en dit zal zeker in de toekomst niet minder worden’.

Namens bestuur willen wij u als ook onze fractieleden veel wijsheid en Gods zegen toebidden voor de komende raadsperiode. Een drukke periode waarin de nodige besluiten genomen zullen moeten worden. Ook een ingrijpende periode als wij zijn op de ontwikkelingen rondom de herindeling’. De heer Soeteman riep op om ‘eensgezind onder elkander te zijn als wethouder en fractie’ en ‘houd de woorden waarmee wij de vergadering mochten beginnen voor ogen. Waakt en bid opdat gij niet in verzoeking komt. Want als wij zo mogen besturen dan zal de Heere zelf er zijn zegen aan geven’.

Bron: SGP Kiesvereniging Goedereede