Volop aandacht voor starters in commissie Grondgebiedzaken

27 april 2010

Maar liefst 2 agendapunten in de cie. GGZ van afgelopen dinsdag 27 april die een relatie hadden met starterswoningen: De Starterlening en de lotingsprocedure. Beide items vragen om de nodige aandacht om het zo goed mogelijk te regelen voor onze inwoners. De SGP stelde dan ook een aantal kanttekeningen bij deze punten. Verder besprak de commissie de stappen in de provinciale structuurvisie en de nieuwe Welstandsnota. Tenslotte pleitte SGP-er Human voor handhavingsbeleid mbt de paarden uitwerpselen en vroeg SGP-er PC Grinwis aandacht voor het onderhoud van het Hoge Pad in Ouddorp.

Tweede Ontsluiting Nieuwe Oostdijk
Reeds lange tijd wordt er gesproken over een tweede ontsluiting voor de nieuwbouwwijk in Goedereede. Wat de SGP betreft zou dit een totaal oplossing moeten zijn en een robuuste ontsluitng op de Vissersweg heeft dan ook de voorkeur. Aangezien deze ontsluiting in de miljoenen gaat kosten, is dat op dit moment niet aan de orde. De heer P.C. Grinwis wees er nogmaals op dat bij een uitbreiding van deze week deze ontsluiting beslist onderdeel moet zijn van de plannen. Op dit moment kan ingestemd worden met het starten van de procedure van een ontsluiting op de Hoofddijk. Een drie-tal insprekers dachten mee met de gemeente om te komen tot de beste oplossing…

Herziening Welstandsnota
In 2004 is een welstandsnota vastgesteld voor onze gemeente. Inmiddels heeft deze nota na evaluatie een aanpassing gekregen. Waar het de SGP omgaat is een heldere toegankelijke nota, maar ook dit boekwerk heeft enkele honderden bladzijden. De vraag is in hoeverre de nota nu toegankelijk is voor de burgers die er direct mee te maken krijgen. We pleitten dan ook voor een koppeling met de digitale bestemmingsplannen zodat burgers in 1 oogopslag kunnen zien wat wel en wat niet kan in hun gebied/woning. Verder vroeg de heer Human zich af, of de regels mbt het vergunningvrij bouwen ook van toepassing zijn in Goedereede. Wethouder Tollenaar gaf aan dat de regels in het beschermd stadsgezicht strakker zijn dan elders in de gemeente.

Starterslening
Op aandringen van de commissie Grondgebiedzaken gaat de koopprijsgrens voor het verlenen van een starterswoning omhoog van 220.000 euro naar 265.000 euro (inclusief kosten koper). Hiermee hopen we meer starters te kunnen bedienen. Maximaal 12 woningen per jaar kunnen voorzien worden van deze regeling. SGP-er Grinwis vroeg nogmaals bevestiging of de leningen die in eerdere jaren niet zijn afgesloten doorgeschoven worden naar andere jaren, wat wethouder Tollenaar bevestigde. Hij zegde, ondanks het plafond van 12 per jaar, toe ruimhartig met de regeling om te gaan. Verder vroeg de SGP of de kaders die we destijds gesteld hebben toereikend zijn. Worden er bijvoorbeeld aanvragen afgewezen en op welke gronden? Een korte evaluatie werd toegezegd door de heer Tollenaar.

Aanpassing procedure beschrijving toedeling woningen
Op vragen van de ChristenUnie, eerder dit jaar, werd de procedurebeschrijving ter kennisgeving aan de commissie gezonden. Helder wordt nu verwoord hoe de huurprijs grens tot stand komt. De heer P.C. Grinwis liet, evenals ook een aantal andere commissieleden, zich uit over het feit dat men aan de loting kan deelnemen, en zich vervolgens makkelijk kan terugtrekken. Het zou wenselijk zijn als er een drempel werd opgeworpen, want, zo zei Grinwis ‘Het is een serieuze aangelegenheid’. Het kan niet zo zijn dat mensen die de financiering niet rond hebben een woning toegewezen krijgen, terwijl anderen die dit wel rond hebben dus geen woning toegewezen krijgen. Het college wil een zo optimaal mogelijk systeem, dus ook hier aandacht voor. Verder zou het volgend de SGP mogelijk moeten zijn om bijvoorbeeld een 2e voorkeur voor een woning uit te kunnen spreken. Hiermee kun je, dat als iemand zich terugtrekt, de tweede serieus gegadigde alsnog blij maken. Of dit organisatorisch goed te regelen is, moet uiteraard uitgezocht worden. Het college zegde toe, elke loting goed te monitoren en steeds naar de beste oplossing te zoeken. Overigens zal dat nu niet leiden tot een aanpassing in de procedure die nu is opgestart voor de Molenkade in Stellendam!

Rondvraag
In de rondvraag uitte SGP-er Human zijn verwondering over het feit dat er kennelijk nog niet gehandhaafd werd op de paardenuitwerpselen. Het VGB wilde eerder al een Poepzak verplichten voor paarden, dat ging de SGP te ver. Het signaal wat de fractie eerder gaf was dat paardenbezitters hierop moeten letten. Nu dat kennelijk niet gebeurd zou het jammer zijn als de gemeente met maatregelen moet komen. Nogmaals werd het college opgeroepen hier werk van te maken en de paardenbezitters te wijzen op hun verantwoordelijkheid.

De heer Grinwis wees op de slechte onderhoudstoestand van het Hoge Pad. Veel kinderen komen daar dagelijks overheen en de staat van de weg wordt er niet beter op. Inmiddels is de gemeente bezig om dit voor de Pasen van 2011 aan te passen. Maar op aandringen zal met koud-asfalt e.e.a spoedig worden opgelost.

P.C. Grinwis