Raad van Goedereede buigt zich over vele ingekomen stukken

26 augustus 2010

Veel onderwerpen van de reguliere agenda van de raad van donderdag 26 augustus waren de diverse commissies al gepasseerd. De raad vond het dan ook niet nodig om die discussie over te doen. Wel kwam aan de orde een voorstel inzake bureau Halt Rotterdam Rijnmond. Een agendapunt wat nog niet besproken was. Verder spraken de raadsleden over een aantal ingekomen stukken waaronder die van de subsidie aanvraag Stichting Ontmoeting en het kierbesluit.

Bureau Halt
Op voorstel van de minister van Justitie zijn nu de Halt-bureaus georganiseerd naar de politieregio’s. Dat betekende voor ons gebied dat de huidige 7 bureaus in de regio, opgegaan zijn in 1 bureau Halt Rotterdam-Rijnmond. SGP-er CGM Grinwis stelde vooraf al aan de portefeuillehouder een aantal vragen. Zo was hij benieuwd naar een evaluatie m.b.t. repressie en preventie van Halt. Verder wilde hij graag weten wat de concrete afspraken zijn met deze organisatie mbt de preventie en op welke terreinen de preventie in de toekomst ingezet kan worden. Verder wees hij op de bezuinigingen waar elke gemeente mee te maken krijgt en in hoeverre hiervoor taakstellend richting de nieuwe organisatie mee wordt gewerkt. De burgemeester beantwoorde deze vragen in een Memo naar tevredenheid, waarmee evenals alle andere fracties de SGP-fractie akkoord ging met het voorstel.

Startnotitie Herindeling Goeree-Overflakkee
Bij de ingekomen stukken vroeg de Startnotitie Herindeling Goeree-Overflakkee de aandacht. In de aanbiedingsbrief van het college miste de heer J. Klepper het twee sporenbeleid wat de gemeente zou volgen. Wel medewerking verlenen aan 1 ambtelijke organisatie maar bestuurlijk Goedereede apart. Dat was en is de conclusie en mening van de meerderheid van Goerees Raad. Overigens is deze startnotitie en spoorboekje wat volgens de ARHI wetgeving verplicht is te volgen.|

Herziening Woningwet/Europese beschikking staatssteun
De heer P.C. Grinwis wees het college er nogmaals op, dat Europese wetgeving grote gevolgen kan hebben voor de volkshuisvesting. Het is namelijk zo, dat er inkomensgrenzen worden gesteld voor inwoners mbt het huren van woningen. Hierdoor zouden goedkope huurwoningen niet meer toegewezen kunnen worden aan mensen met een bepaald inkomen. Al eerder was geconstateerd dat er op termijn, volgens rapporten, een tekort aan koopwoningen onder de 200.000 euro zou ontstaan in onze gemeente. De SGP pleitte ervoor dat dit onderwerp geagendeerd moest blijven met de woningbouwvereniging. Hoe vroeg zich wel af, of de gemeenten hierin een rol konden spelen. Als dat zo is, dan moet dit benut worden. Feitelijk moet de landelijke politiek hier aan de slag.

Stichting Ontmoeting: jongerenproject Goeree Overflakkee
Reeds eerder trok de SGP aan de bel, inzake een subsidieverzoek van Stichting Ontmoeting. Deze stichting verzorgt op ons eiland een programma, waarmee jongeren opgezocht worden die een drugsprobleem hebben. Een goed initiatief, mede ingegeven door de gemeenten. Het zijn echter de kerken die dit project financieren. Graag zou de SGP zien dat ook de overheid haar verantwoording neemt en daadwerkelijk gaat bijdragen aan dit project. SGP-er K. Soeteman stelde dan ook dat de gemeenten er het belang van inzien, maar vooralsnog geen bijdrage beschikbaar hebben gesteld. De kerken willen nog steeds 1/3 van het project financieren. De gemeenten op het eiland zouden dan 2/3 moeten bijdragen, zijnde 60.000 euro. Op verzoek van de SGP-fractie komt dit onderwerp terug in de commissie Publiekzaken.

Zoet Haringvliet!
SGP Waterschapsdeskundige T. Human is regelmatig aanwezig bij bijeenkomsten als het gaat over de waterhuishouding van ons gebied. Zo vindt hij de discussie mbt het Kierbesluit nu wel lang genoeg duren. Verschillende argumenten worden aangedragen om dit uit te voeren. Het beleid en doel wordt steeds onduidelijker, aldus Human. Eerst was het de natuur, daarna voor de vis en dan weer wordt de Europese regelgeving aangehaald om dit project maar doorgang te laten vinden. Het nut is volgens Human niet aangetoond. Hij wees erop dat de gebieden die men wil realiseren er allang zijn in de Kwade Hoek. Een natuurgebied dat sinds de jaren 70 steeds verder groeit. In een tijd van bezuinigen kunnen onze belanstingcenten beter besteed worden, zo vertolkte hij het geluid van de fractie. ‘Het zou goed zijn als de Tweede Kamer dit bersluit zou terugdraaien.’ Hij wees er verder op dat de Euro-Delta jongeren een handtekeningenactie gestart waren om het Haringvliet zoet te houden. Door middel van deze actie (op internet) hopen zij genoeg handtekeningen op te halen om de Tweede Kamer zover te krijgen dat zij de opening van de Haringvlietsluizen gaan heroverwegen. U kunt via www.zoetharingvliet.nl uw handtekening achter laten en op deze manier deze actie steunen.

P.C. Grinwis