Raad neemt twee moties aan tegen herindeling

23 september 2010

De gemeenteraad van Goedereede heeft in haar vergadering van 23 september jl. twee moties aangenomen tegen de voorgenomen herindeling. In de eerste motie wordt melding gemaakt van het feit dat de vier partijen die voor zelfstandigheid van Goedereede zijn (PvdA, SGP, CU en VGB) een stuurgroep gaan instellen om extra tegenwicht te bieden tegen de voorgenomen herindeling. In de tweede motie wordt protest aangetekend tegen herindelingen van bovenaf, waarbij niet duidelijk is wat de concrete doelen zijn, de financiële en inhoudelijke consequenties en het gewenste eindbeeld.

Communicatiestrategie richting Tweede Kamer
Door middel van de eerste motie wordt een werkbudget beschikbaar gesteld van 15.000,- om de communicatie naar burgers en overheden (zoals bijvoorbeeld de Tweede Kamer) te verstevigen. Ook wordt het college gevraagd een communicatiestrategie op te stellen voor deze nieuwe fase in het proces (de opmars naar de besluitvorming in de Tweede Kamer).

In de tweede motie wordt protest aangetekend tegen herindelingen van bovenaf, waarbij niet duidelijk is wat de concrete doelen zijn, de financiële en inhoudelijke consequenties en het gewenste eindbeeld. Door middel van de motie wordt het college verzocht om contact te zoeken met gemeenten die in een gelijke situatie verkeren als Goedereede. Ook wordt het college verzocht de mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot een Platform Zelfstandige Gemeenten. De motie zal verspreid worden onder pers, alle gemeenteraden en -colleges in Nederland, de minister en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Eerste en Tweede Kamerleden.