Diverse bouwplannen voor Ouddorp in commissie GGZ

12 oktober 2010

De agenda van deze commissie Grond Gebied Zaken gaf aan dat er een aantal onderwerpen deze vergadering zouden passeren. In de fractievergadering was uitgebreid stil gestaan bij de diverse onderwerpen. Deze avond stond vooral in het teken van diverse plannen in Ouddorp. Zo kregen de commissieleden oa een impressie van de nieuwbouw van de Hersteld Hervormde Kerk. Gesproken werd er tevens over het voornemen tot het vaststellen van het bestemmingsplan Hotel van Duinzicht in Ouddorp en het vaststellen van het bestemmingsplan Koningin Beatrix school eveneens in Ouddorp. De commissie kon eveneens instemmen met het voorstel inzake de wijziging van de startersleningen.

Presentatie plannen nieuwbouw HHK Ouddorp
Nadat de voorzitter een ieder welkom had geheten werd de commissie getrakteerd op een prachtige presentatie van de Nieuwbouw van de HHK. De architect had de opdracht die hij had gekregen keurig uitgevoerd. Op een beeldende wijze werden allen zijden, zowel binnen als buiten het gebouw, getoond. De regels die vooraf aan dit gebouw gesteld werden keurig gehonoreerd. Zo hebben de omwonende geen last van de schaduw van dit gebouw, aldus de architect. Tevens voldoet de omgeving van het gebouw aan de maximale aantallen parkeerplaatsen die als eis gesteld zijn bij het aantal bezoekers wat het kerkgebouw kan bevatten. Tijdens de vragenronde maakte de SGP-fractie kenbaar de plannen prachtig te vinden maar dat ze enige moeite hadden met de informatie die verstrekt werd naar de omwonende. Geadviseerd werd om de informatieavonden breder te trekken. Niet alleen voor direct omwonende maar voor alle geïnteresseerde uit de buurt. Buurtbewoners hebben immers niets te vrezen met dit gebouw, ze moeten echter wel worden geïnformeerd. Andere fracties hadden meerdere bezwaren tegen dit kerkgebouw. Zo zou de plaats niet juist zijn, de toren te hoog, de parkeerplaatsen te weinig en van de schaduw zou misschien hinder ontstaan op een zonnige dag in december. Echter het gebouw voldeed aan alle eisen, aldus de architect die bijna alle opmerkingen naar tevredenheid wist te beantwoorden.

Duinzicht
Als 2e punt stond het vaststellen van het bestemmingsplan van Duinzicht op de agenda. De stukken hebben ter inzage gelegen en daar zijn een aantal schriftelijke bezwaren tegen gekomen. Ook de SGP-fractie had net als de andere fracties een aantal vragen voor de wethouder. De SGP-fractie onderschrijft de noodzaak van een goed hotel op de kop van het eiland. Verder is de SGP dan ook positief over de ontwikkelingen. Echter voordat het hotel op de plek van het huidige restaurant verschijnt moeten wel een aantal zaken dichtgetimmerd worden. In het plan zitten nu nog een aantal open einde. Zo merkte de fractie op dat hotelkamers verkocht konden worden, tevens is er geen maximumverblijfsduur vastgesteld. ‘Is dit niet in strijd met het beleid dat de gemeente voert tegen het permanente bewonen van recreatiewoningen’? Zo vroeg plaatsvervangend commissielid H.G. Slingerland zich af. Hierbij moet dan ook de vraag gesteld worden, welke vorm van recreatie hiermee gediend word. De andere fractie hadden de zelfde soort vragen. Wethouder Tollenaar wist enige ongerustheid weg te nemen dat er over een aantal zaken afspraken gemaakt gingen worden. Voor de exacte invulling van het hotel gaf hij met goedkeuring van de voorzitter het woord aan de eigenaar van het plan. De directeur van Estate Invest gaf een toelichting op de plannen. Het zou dan ook niet zeker zijn er kamers verkocht zouden worden. Wanneer dat wel het geval zou zijn zou door middel van een VVE het onderhoud etc geregeld moeten worden. Tevens zou een aanwezigheidlogboek het permanent bewonen tegen moeten gaan. De onrust werd grotendeels weggenomen en beide personen werd veel succes toegewenst met de verdere plannen.

Bestemmingsplan Koningin Beatrix Ouddorp
Het wijzigen van het bestemmingsplan van de Koningin Beatrix school gaf enige stof om met de wethouder van gedachte te wisselen. Geen fractie begreep dat er nog een wijziging plaats moest vinden terwijl de contouren van het gebouw al stonden. Wethouder Tollenaar gaf aan dit niet de gebruikelijke manier van werken was. Het was wel mogelijk binnen de bestaande regels. Wanneer hij niet op deze manier geopereerd had zou er onverantwoord veel tijd verloren gaan voor de bouw van de school. Hij bood echter zijn verontschuldiging aan dat hij deze manier van werken niet aan de raad gemeld had. Wanneer hij deze manier van werken in de toekomst nog een keer zou toepassen, wat de wethouder niet uitsloot, zou hij vooraf de raad informeren.

Archeologie
Het vaststellen van het archeologisch beleid gaf niet veel discussie. De toelichting die gegeven werd nam veel vragen weg en de commissie gaf aan blij te zijn met de duidelijkheid voor de burgers. De SGP vroeg de wethouder of deze stukken nog ter inzage zouden komen. De Wethouder gaf hier een bevestigend antwoord op zodat deze vraag ook afdoende werd beantwoord.

Starterslening
Om de starterslening breder in te zetten was een wijziging van de verordening noodzakelijk. De raad was van mening een goed instrument in handen te hebben, echter was het jammer dat er zo weinig gebruik van gemaakt werd. Met de wijziging die nu voorgesteld word moet het mogelijk zijn de starterslening vaker toepasbaar is. Ook moest het mogelijk zijn afdoende middelen beschikbaar te stellen voor bouwprojecten die op kort termijn gerealiseerd gaan worden. De SGP die groot voorstander is van deze regeling juicht de wijziging van harte toe. Zeker nadat de wethouder toegezegd heeft om deze capaciteits opschaling binnen de huidige ambtenaar uren gaat verwezenlijken. Daar de andere fracties ook positief waren kon dit voorstel verder naar de raad.

Ingekomen stukken en Rondvraag
Het vaststellen van de besluitenlijst werd snel verwezenlijkt. De ingekomen stukken gaven ook weinig stof tot discussie. De VGB merkte bij stuk 1, de Memo over de paardenpoep op dat er gehandhaafd moest worden om dergelijke vervelende situaties te voorkomen.

De wethouder merkte op dat er voor 27 oktober een burgeravond gepland staat met betrekking tot de voorontwerpbestemmingsplan van de Vliedberg.

Wethouder Tuk gaf aan dat hij een bezoek heeft gebracht aan een conferentie over schoon zeewater. Hij gaf aan het als leerzaam te hebben ervaren.

Van de rondvraag werd wisselend gebruik gemaakt. Dhr Pijl vroeg waarom de reclame uitingen van Tieleman nog steeds aanwezig waren op het perceel naast de N57. De wethouder antwoorde hierop dat Dhr Tieleman zich in diverse gerechten heeft verzet. Zolang deze procedure nog liep konden de borden niet verwijderd worden. De rechter heeft onlangs uitspraak gedaan zodat de borden zeer spoedig verwijderd moeten worden.

Dhr Goemaat vroeg wanneer de eerste heipaal van Welgelegen de grond in ging. De Wethouder gaf aan dat hij dit pas in het voorjaar verwachte. Hij deed er bij de diverse partijen alles aan om dit naar voren te trekken meld hij.

Dhr Human merkte verheugt op dat het huidige kabinet het kierbesluit niet ging uitvoeren. Hij gaf aan dat de hoop er was dat ook nu de Zuiderdieppolder met rust gelaten zou worden.

Huibert Slingerland