Inspraakreactie burgemeester mbt voorstel herindeling Goeree-Overflakkee

6 oktober 2010

Al meerdere malen is door de gemeente Goedereede, door zowel raad als college ingesproken op diverse bijeenkomsten in zake de dreigende herindeling op Goeree-Overflakkee. Op woensdag 6 oktober sprak burgemeester v.d. Velde in op de commissievergadering Bestuur en Middelen van de Provinciale Staten in Zuid-Holland. Zij gaat daarbij in op de financiele consequenties die een herindeling zou hebben. Ook haalde zij het serviceniveau naar de burgers van de gemeente aan. Op dat punt zal bij een fusie ingeleverd worden. De gemeente Goedereede heeft al afgelopen december aangegeven te willen gaan voor het dubbelbesluit, nl aan de ene kant een ambtelijke fusie voorstaan, aan de andere kant bestuurlijk zelfstandig blijven.

Dames en heren,
Hartelijk dank voor de mogelijkheid om in te spreken op het agendapunt over de bestuurlijke toekomst van Goeree-Overflakkee. Al meerdere malen hebben we vanuit Goedereede, hetzij ingesproken hetzij onze mening in diverse zienswijzen, inspraakreacties, etc. kenbaar gemaakt. Inmiddels zijn de politiek bestuurlijke verhoudingen, zoals u wel bekend zal zijn gewijzigd. En heeft dit dossier nadrukkelijk zijn sporen nagelaten na de laatste verkiezingen en de collegevorming.

Heeft GS wel alle belangen van de gemeente Goedereede meegewogen en is de inspraak serieus genomen?
Op geen enkel punt komt GS de gemeente Goedereede tegemoet. Simpel de opstelling we hebben gemeente Goedereede de tijd gegeven om de ingebrachte optie 3+1 uit te werken is m.i. geen argument. Heeft GS de hand uitgestoken om over de variant echt diepgaand van gedachten te wisselen. Hebben wij hier iets gemerkt van de regierol die GS op zich heeft genomen? Wij vinden van niet. Het is en blijft een gemiste kans om die regierol niet beter op te pakken door de variant alsnog goed tegen het licht te houden. U zou dan tot de conclusie komen dat deze variant net als de variant die de commissie Schutte voor ogen had, voldoet aan het wettelijke kader en dus ook aan de criteria van duurzaamheid. GS omarmde destijds de twee varianten. Waarom dan nu een andere argumentatie geven?

Verbazingwekkend is dat GS op geen enkele wijze ook maar een positieve opmerking maakt over de resultaten van het ISGO, waarom niet, omdat de andere drie gemeenten hebben aangegeven dat zij niet positief zijn over het ISGO. Heeft u dit geverifieerd? Bent u echt van mening dat de behaalde resultaten in het samenwerkingsverband een onvoldoende zouden moeten krijgen? Welk samenwerkingsverband heeft een regionale structuurvisie, heeft een waterplan, heeft een externe veiligheidsvisie een energievisie, een RAS agenda , CJG, CVV, Leerplicht bureau, etc. en voldoet hiermee aan de wettelijke taak? Ik verwijs dan ook nog maar naar het opstellen van de toeristische visie, uitvoering van de PS-motie, waar momenteel eilandelijk en met voortvarendheid aan wordt gewerkt. Het doel van herindeling stond op voorhand vast en dan zijn gelegenheidsargumenten over de huidige samenwerking gauw gemaakt, maar deze voldoet volkomen aan de democratische legitimiteit, net als de VRR, de GGD, Grevelingenschap en ga zo maar door.

GS heeft altijd geschermd met de zogenaamde ‘grote opgave’ die er voor het eiland zou liggen. Op dit punt komt GS nu tot de conclusie dat die er inderdaad niet is. Moet dat dan niet leiden tot een andere visie, want dit argument werd nu juist gebruikt in samenhang met het vergroten van de bestuurskracht op het eiland.

Voorzitter,
Wat gaan onze inwoners er van merken?
Het hoge onderhoudsniveau komt door harmonisatie onder druk te staan. Dat geldt uiteraard ook voor de korte lijnen met bestuur, de weinig ambtelijke drukte, hoe verder met het eigen verenigingsloket, het eigen zorgloket, hoge voorzieningenniveau, allemaal vragen waar nu geen antwoord op is. GS beargumenteert dat er wellicht ruimere openstelling komt voor loketten en dat dorpsraden een nuttige aanwinst zouden zijn. Nu los van het feit dat de loketopenstelling in Goedereede al ruim gesteld is, maar beide voorbeelden zijn politieke beslissingen en geen wettelijke uitgangspunten. Kan men straks nog in Goedereede terecht voor de loketdiensten, of wordt dat na een korte tijd wegbezuinigd?

Financieel worden onze inwoners er al helemaal niet beter van, want GS rekent met een gemiddelde woningwaarde die ver beneden de werkelijkheid zit. Onze zienswijze hierop over de gemaakte financiële scan is niet overgenomen, maar is wel realiteit. Gerekend wordt met een woningwaarde van € 215.000 gemiddeld, terwijl in onze gemeente deze ver boven de € 325.000 ligt. Zie de Coelo atlas 2010. Verder zijn de gesprekken over fusie begonnen in een tijd dat alles er nog goed uit zag. De door GS uitgevoerde financiële scan is gebaseerd op cijfers van 2009. Momenteel is de realiteit anders. Sommige collega’s worstelen om zelfs de begroting van 2010 sluitend te krijgen. In de scan wordt gesproken over keuzes die nog gemaakt moeten worden om op basis van de cijfers uit 2009 de begrotingen meerjarig sluitend te krijgen, nog los van de extra kortingen van het rijk de komende 4 jaar en nog los van de korting in relatie tot de herindeling. Beheerplannen die niet structureel verwerkt zijn, waterschapsrapporten, die GS in de scan negeert, waaruit blijkt dat een aantal gemeenten niet voldoen aan hun wettelijke taken. Op dit punt mist Goedereede nadrukkelijk de regierol van GS, want wie bewaakt dat deze keuzes ook daadwerkelijk worden gemaakt? Kortom ons inziens zou er vanuit een gelijk uitgangspunt gewerkt moeten worden. Zoniet dan zijn het op voorhand zaken die een wissel op de toekomst zullen trekken.

De verdiepingsslag waar de 4 gemeenten opdracht voor hebben gegeven zal hier duidelijkheid over moeten geven. Bent u als commissie bereid om tot die tijd te wachten met een definitief advies aan GS? Immers de scan kan meer inzicht geven over de werkelijke huidige stand van zaken. Ik vraag hier expliciet om, omdat in de commissie vergadering van 2 september 2009 ik de gedeputeerde heb horen toezeggen en het staat ook in het verslag van die vergadering dat hij, als er financiële problemen zijn, hij daarvoor bij de staatssecretaris extra middelen zou vragen. Ik heb gezien dat in het voorstel tot herindeling van de Krimpenerwaard hierover wel een passage is opgenomen, maar in ons voorstel komt dat niet terug. Ik hoop dat u ook vindt dat de nieuwe gemeente wel een eerlijke start moet kunnen maken, zeker financieel. Uit alle rapporten en dat beaamt GS in zijn advies blijkt immers al dat herindeling niet leidt tot goedkopere gemeenten.

Gemeente Goedereede heeft al afgelopen december aangegeven te willen gaan voor het dubbelbesluit , nl aan de ene kant een ambtelijke fusie voorstaan, aan de andere kant bestuurlijk zelfstandig blijven. Voordeel van de ambtelijke fusie is dat je de opmerkingen in de verschillende bestuurskrachtonderzoeken over kwetsbaarheid van de organisaties in de toekomst, vervangbaarheid, eventuele nieuwe taken uit voeren en voldoen aan het duurzaamheidprincipe, tackelt. Een keus dus die voor alle 4 de gemeenten van belang is.

Maar met dat besluit steken wij ook in op het behoud van dat ene waardevolle adagium, nl. de politiek dicht bij de mensen, aanspreekbaar, transparant, aanwezig, grip op onze eigen financiën en op de eigen keuzes in ons beleid.Waar de back office zit vindt menig inwoner niet belangrijk, maar die andere zaken spelen wel een grote rol. Ik verwijs dan naar het voorbeeld van onze samenwerking met het SVHW, welke zetelt in Klaaswaal, een prima uitvoeringsorganisatie voor de totale belastinginning en alles wat daarbij hoort. Dit moment was een mooi moment geweest om met het eiland uitgebreid de discussie aan te gaan. Door het openbaar worden van het regeerakkoord wordt Goedereede nog meer gesterkt door de al genoemde opvatting. Immers als gemeenten terug moeten naar hun kerntaken, zorgzaam voor de samenleving, zorg voor de leefomgeving, zorg voor de voorzieningen, etc. dan moet je als bestuur dicht bij je inwoners staan is de visie van Goedereede. Ik hoop dat u begrijpt dat de zinsnede dat herindelingen ‘alleen’ maar van onderop mogen komen Goedereede sterkt in haar visie. En verder blijkt uit alle tot nog toe gehouden avonden over de bestuurlijke toekomst van Nederland van de VNG dat de resolutie van het afgelopen congres, voorgoed naar de versnipperaar kan, overal wordt het geluid, differentiatie, maatwerk, samenwerking is cool, kerntaken, het vertrouwen van de politiek moet worden teruggewonnen, etc. als conclusie van de avonden afgegeven. Als we het over het terugwinnen van het vertrouwen hebben dan is het natuurlijk absoluut niet uit te leggen dat de uitslag van de gehouden enquête in Goedereede op geen enkele manier is terug te vinden in de voorstellen. En nieuwe taken daar is gemeente Goedereede niet bang voor, kijk maar weer naar de pilot Drank en Horecawetgeving, door de perfecte samenwerking met de 4 gemeenten is die pilot bij ons op het eiland met glans afgerond.

Kortom voorzitter, ik kom tot een afronding,
Gemeente Goedereede gaat voor het dubbelbesluit, adviseer aan Provinciale Staten om GS de handschoen te laten oppakken en met de wetenschap van het regeerakkoord op zak, om vanuit dat besluit te gaan bouwen aan een vernieuwende samenwerkingsvorm voor Goeree-Overflakkee.

Gemeente Goedereede doet een indringend beroep op u om de besluitvorming op te schorten zolang er geen duidelijkheid is over de uitslag van de nadere verdieping van de financiële scan. En vraag GS nadrukkelijker de regierol te pakken als het gaat om het dichten van de open einden die zitten in de huidige scan en waardoor de startpositie van de nieuwe gemeente zeer negatief wordt beïnvloed.

Goedereede vraagt u zo wie zo om een passage in het ontwerp op te laten nemen om de toezegging van de gedeputeerde in de commissievergadering van 2 september 2009, dat er extra financiële middelen komen , gestand te doen. Wij zien dat als een toezegging.

bron: inspraakreactie burgemeester G.J. v.d. Velde (Goedereede)