SGP fractie stelt diverse vragen over Programmabegroting 2011

4 oktober 2010

Binnenkort moet er een besluit vallen over de gemeentefinanciën van Goedereede. Inmiddels is de begroting beoordeeld door de fractie. De fractie geeft aan dat het een begroting is, waarin duidelijk keuzes gemaakt moeten worden voor de toekomst. Dat heeft niet alleen te maken met de discussie die er op dit moment wordt gevoerd over gemeentelijke herindeling maar zeker ook de economische crisis die duidelijk heeft gemaakt dat we op een verantwoorde manier om moeten gaan met onze financiële middelen.

De fractie is content met de slagkracht van het college, die hiervoor in samenspraak met de raad voorstellen ontwikkelde om te komen tot een gezonde financiële positie van Goedereede. Daarnaast stelt het college geen extra belastingverhoging voor. Sterker nog, in het kader van de meerjarenbegroting daalt, mede ten gevolge van de neergaande ontwikkeling in de huizenmarkt, de gemiddelde woonlasten.