Woonlasten in Goedereede omlaag

28 oktober 2010

De begroting voor 2011 werd in minder dan 2 uur tijd door de raad van Goedereede op 28 oktober j.l. vastgesteld. Op voorstel van de SGP-fractie is vooraf aan de behandeling in de gemeenteraad allereerst in de commissie Publiekzaken het dekkingsplan voor het tekort besproken. Welke punten willen de fracties wel en welke niet van het college overnemen. Nadat duidelijk was dat op een aantal posten voor de Goereese politiek niet bezuinigd moet worden is er gezamenlijk gewerkt aan een alternatief voorstel. Hiermee stelde de raad de begroting tot 2013 sluitend vast.

Nadat we eerst met onze coalitie-partners de begroting en bezuinigingen nog eens bekeken hadden hebben we in een open overleg met alle partijen de voorgestelde bezuinigingen langs gelopen. En zoals dat in de politiek gaat, heeft iedereen zijn eigen accenten. Om te voorkomen dat er allerlei moties en amendementen (wijzigingsvoorstellen) op de raadstafel terecht zouden komen, waarvan op dat moment moeilijk is te overzien, hoe die verschillende wijzigingen in zijn totaliteit uitpakken, is overeengekomen om dit in een gezamenlijk amendement neer te leggen. Het voordeel van deze handelswijze is, dat er in samenhang een evenwichtig amendement kan worden ingediend. Zoals gezegd heeft iedere partij zijn eigen accent en veelal waren die al neergelegd in de vragen aan het college, of anders wel geuit tijdens de behandeling in de commissie Publiekzaken. De ene wil niet op het groen bezuinigen, de ander vind dat de subsidies in zijn totaliteit moet worden beoordeeld.

Voor de SGP waren er ook een aantal zaken van belang. Zo vindt de fractie dat de stukken voor de diverse vergaderingen niet op het gemeentehuis gehaald moeten worden, maar thuisbezorgd. Verder hadden we de vinger gelegd bij de mogelijke verpaupering van de openbare ruimte als de door vandalisme vernielde ABRI’s (bushokjes) niet meer werden opgeknapt. Eveneens wenste de SGP het openbaar toilet op de Dorpstienden te behouden. Na een meevaller in de aanbesteding van de reinigingsrechten, vond de SGP dat deze terug zou moeten vloeien naar de burger. Al deze zaken konden in het overleg met elkaar geregeld worden.

Woonlasten naar beneden
Door de inzet van o.a. SGP-fractie werden de reinigingsrechten naar beneden bijgesteld. Dat had alles te maken met de meevaller in de aanbesteding hiervan. Aanvankelijk had het college voorgesteld om hiervan de Strandreiniging versneld onder de reinigingsrechten te brengen. Vorig jaar is namelijk besloten om op termijn deze post hieronder te laten vallen. De SGP fractie is daarmee akkoord gegaan, maar wilde vasthouden aan het vorig jaar ingezette beleid. Daarmee kon dus de reinigingsrechten naar beneden worden bijgesteld. Omdat de OZB wel een trendmatige stijging heeft maar i.v.m. de neerwaardse bijstelling van de waarde van de huizen ongeveer hetzelfde blijft, gaan de woonlasten volgend jaar behoorlijk naar beneden.

Bij de aankondiging van het amendement werd aangegeven dat het niet eenvoudig is voor de komende jaren om verantwoorde bezuinigingen te doen. Ook werd het uniek genoemd wat de fracties onderling hadden bereikt. Zowel coalitie als oppositie wilden duidelijk verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst. Met de indiening van het amendement werd t/m 2013 de begroting sluitend gemaakt.

Met het amendement werd de begroting vastgesteld, waarbij onze burgemeester het TOP vond dat op deze manier als partijen was samengewerkt om ook in moeilijke tijden eruit te komen. Dit toont nog maar eens aan dat de bestuurskracht van de Goereese raad geweldig is.