Presentatie invulling Dorpstienden Ouddorp

9 november 2010

Ook de commissie Grond Gebied Zaken van dinsdag 9 november j.l. was een commissie vol met plannen voor de ruimtelijke ontwikkeling op de kop van ons mooie eiland. Allereerst werd er door de Ondernemersvereniging Goedereede de BIZ gepresenteerd. Uitgebreid werd daarna de plannen rondom de Dorpstienden in Ouddorp gepresenteerd, waarna de commissie goedkeurig gaf aan de plannen voor de invulling van de boerderij van de fam. Breen in Ouddorp. Ook het voorstel om tot herstructurering van het UFA (Visafslag)-terrein en ontwikkelingen Noordereiland werden besproken. Tenslotte adviseerde de commissie om 1,9 miljoen krediet beschikbaar te stellen voor diverse verbeteringen aan de riolering in de gemeente.

Ontwikkelingen Dorpstienden
Door ontwikkelaar ‘Blijvend Goed’ werd een plan gepresenteerd om invulling te geven aan de ontwikkeling van het centrum, met name rondom het parkeerterrein. In december 2009 nam toenmalig wethouder Admiraal het plan met enthousiasme in ontvangst. In de presentatie kwam naar voren dat de vestiging van Albert Heijn in Ouddorp uit zijn jasje is gegroeid en nodig aan een relocatie toe is. Daarbij worden tegelijkertijd diverse problemen als bijvoorbeeld de verkeersafwikkeling in meegenomen. Het pand zal tevens voorzien in een laad- en lossluis. Dat betekent dat de eventuele overlast van het laden en lossen zoveel als mogelijk wordt beperkt door het inpandig lossen van de Goederen. Het plan behelst een complex aan de Dorpstienden, met daarboven woningen. Men is van plan om de starterswoningen voor een prijs van rond de 160.000 euro in de markt te zetten. De andere woningen zullen tussen de 200.000 en 250.000 euro gaan kosten. Verder wordt er onder Albert Heijn een parkeergarage gerealiseerd met zo’n 50 parkeerplaatsen. Blijvend Goed heeft voor de volgende fase nog andere idee�n die de komende jaren worden uitgewerkt. Voorlopig wordt ingezet op het realiseren van parkeerterreinen aan de zuidkant van Ouddorp, waarbij de ‘Goudsminne’ werd genoemd en het terrein van Nelisse, wat in de toekomst verder ontwikkeld zou moeten worden. In de plannen is rekening gehouden met de wensen vanuit het VerkeerCirculatiePlan. Daarmee kan de gemeente tegelijkertijd de doorsteek vanuit de Hazersweg naar het parkeerterrein realiseren. Aansluitend aan de bouw van het complex, is het voorstel om het parkeerterrein opnieuw in te richten en het meer een pleinfunctie te geven. De planvisie is ontwikkeld in samenwerking met architectenbureau Z-wonen in Middelharnis. De commissie kon zich in grote lijnen vinden in de voorgesteld ontwikkeling. Het was de eerste keer dat het plan in het openbaar werd gepresenteerd, en daarom verzocht SGP-raadslid T. Human om oog te hebben voor de communicatie met de omgeving.

Bedrijven Investerings Zone
De Ondernemersvereniging Goedereede (OVG) heeft besloten om een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) op te richten voor de terreinen Binnenhaven en Korteweg in Stellendam. Na onderzoek onder de ondernemers blijkt er draagvlak te zijn om dit te gaan invoeren. Kortweg komt het erop neer dat er via de gemeente een belasting wordt geheven aan alle betrokken bedrijven. Deze heffing wordt dan doorgesluisd naar de nieuwe opgerichte stichting: Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Stellendam. Met deze gelden wordt een beveiligingssysteem aangelegd en onderhouden. Bij inbraak en calamiteiten worden automatisch de poorten gesloten van de terreinen wat betekent dat inbrekers opgesloten zitten in het gebied. Deze maatregelen zijn nodig, omdat er de laatste tijden regelmatig wordt ingebroken. Van deze maatregel gaat ook tevens een preventieve werking uit. E.e.a. is in samenspraak met gemeente, politie, Kamer van Koophandel en bedrijven ontwikkeld. In de commissie Publiekzaken zal de verordening die hierbij hoort besproken worden. Alle partijen waren blij met deze maatregel. vanuit de SGP fractie werd nog wel gewezen op een goed overleg met de hulpdiensten, zodat die niet voor gesloten poorten komen te staan. Naar verwachting kan de belastingmaatregel per 1 januari 2011 ingaan.

Verplaatsing Boerderij Breen
Al enige jaren is dhr. Breen van de Hazersweg 23 bezig om te kijken hoe hij zijn boerderij kan verplaatsen naar de Westerloopolder. De eerdere plannen hiervoor, die o.a. in juni tot 2 maal werden gepresenteerd konden rekenen op kritiek van de SGP-fractie. ook andere partijen hadden hun aarzelingen. Inmiddels is duidelijk dat aan veel wensen van de SGP is tegemoet gekomen. Zo melde woordvoerder P.C. Grinwis dat de voorgenomen Bed&Breakfast is komen te vervallen. Eén van de grote struikelblokken van de SGP, die van mening is dat je een recreatieve functie niet moet mengen met de woonfunctie die het nabij gelegengebied: Welgelegen krijgt. De schuur krijgt nu de invulling van een tiental starterswoningen, conform de SGP-fractie de vorige keer opperde. Verder is er nog een verdunning toegepast in het gebied en is er rekening gehouden met de zichtlijn op de toren van Ouddorp. Een groot voordeel in het plan is ook de parkeerplaatsen: 2 per woning en de verbinding tussen de gebieden die wordt gerealiseerd. In feite wordt er een soort ‘kerkenpad’ toegevoegd, zoals we die Ouddorp in het verleden veel hadden. Wel vroeg de SGP aandacht voor het type woningen. Die moeten passen in dat gebied. Ook de communicatie met de omwonenden is van groot belang om de plannen te kunnen laten slagen. Daarnaast vindt de fractie dat het in de overeenkomsten goed geborgd moet zijn, dat deze ontwikkeling niet los staat van de daadwerkelijk verplaatsing van het boerenbedrijf.