Onrust rondom nieuwbouw Eleos is ongegrond!

1 december 2010

In de commissie Grond Gebied Zaken (GGZ) van afgelopen dinsdag 30 november stonden naast een aantal visies (detailhandelsvisie en structuurvisie) ook het mogelijk maken van een fietspad deels door de duinen van Ouddorp op het programma. Verder kwam ter sprake de mogelijke ontwikkeling voor de bouw van een zorgboerderij en woonvorm op het terrein van de huidige boerderij Koornlust in Stellendam voor verstandelijke gehandicapten. Wethouder Tollenaar benadrukte tevens dat de onrust die in Ouddorp was ontstaan n.a.v. een anonieme flyer over de mogelijke nieuwbouwvestiging van Eleos onnodig en ongepast is.

Wethouder Tollenaar deelde bij de mededelingen mee, dat hij niet blij was met de anonieme flyer die onlangs is verspreidt onder een groot deel van de inwoners van Ouddorp. Temeer omdat de flyer veel onwaarheden bevat en daardoor onrust heeft gezaaid dat onnodig is. Hij hielt een pleidooi om er netjes naar te kijken en vond het jammer dat dit nu stigmatiserend werkt. Het gaat immers om een adequate huisvesting van deelnemers die grotendeels verbonden zijn aan de Mekkerstee. Wat is het geval? Op 3 november jongstleden is er door Eleos in samenwerking met de architect en de projectontwikkelaar DeltaInvest een informatieavond georganiseerd voor omwonenden. Op deze avond is tekst en uitleg gegeven over de mogelijk toekomstige vestiging van een woonvoorziening van stichting gereformeerde geestelijke gezondheidszorg Eleos (‘t Westhoofd), waarbij er een voorkeur is voor de plek op de hoek Bosweg/Waterweg in Ouddorp. De plannen hiervoor bevinden zich nog in het ontwikkel stadium. Het plan is besproken met de wethouder en de beleidsmedewerker RO en betreft een eerste verkenning naar de haalbaarheid. Het plan moet ook nog financieel worden doorgerekend. Het advies van de wethouder en ambtenaar was om de omwonenden in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken bij de plannen.

Hiertoe is de bijeenkomst op 3 november georganiseerd. Vervolgens zal de officiële procedure worden opgestart met het informeren van college van B&W en vervolgens de commissie grondgebiedzaken. De suggesties die dan ook gedaan worden in de bewuste flyer kloppen dan ook niet. het gaat bijvoorbeeld niet om 55 eenheden, maar om maximaal 20, aldus de informatie van Eleos. Daarnaast is het de bedoeling dat de huidige deelnemers, die nu reeds in diverse huizen zijn gevestigd in Ouddorp, gaan wonen in het nieuw te bouwen zorgcomplex.

Ook de symptomen van de psychische problematiek die omschreven zijn in de flyer zijn onjuist. In een reactie wijst Eleos erop, dat de woonvorm ‘niets anders dan een waardevolle kans om in contact te komen met mensen die het leven niet altijd zo makkelijk kunnen vormgeven als ‘gewone’ mensen, maar die het net als anderen fijn vinden als ze als normale buren behandeld worden. Bovendien: bewoners van Ouddorp, toeristen en vele anderen kennen de bewoners van ‘t Westhoofd al heel aardig. Ze komen ze tegen als ze een boodschap doen bij De Mekkerstee of met hun kinderen komen kijken bij de geiten. De vrees van de flyer is daarom ongegrond’.

Zorgboerderij Koornlust
De Algemene Stichting Voor Zorg (ASVZ) heeft plannen om de huidige boerderij Koornlust te Stellendam om te vormen tot een zorgboerderij. Deze zou dan in eerste instantie plaats bieden aan 24 deelnemers met mogelijk een uitbreiding tot 36 deelnemers in de toekomst. Het is de bedoeling dat juist deelnemers uit de regio gevestigd gaan worden. De architecten Zeelenberg en Bron presenteerden de bouwplannen. De commissie was positief over deze ontwikkeling, waarmee in feite het sein op groen werd gezet voor verder ontwikkeling en het ingang zetten van een bestemmingsplanwijziging.

Detailhandelsvisie
Net als de meeste andere fracties was de SGP blij met de verwerking van de opmerkingen die de commissie heeft gemaakt over de detailhandelsvisie. Deze visie was eerst door de gemeenteraad van Goedereede afgewezen. Grond hiervoor werd gevonden in o.a. het niet erkennen van Ouddorp als een behoorlijk winkelcentrum en de mogelijkheid die geopperd was dat zondagsopenstelling tot de mogelijkheden behoorde.

Structuurvisie
Ook de Structuurvisie kwam ter sprake en dan met name de reacties van diverse instanties die gebruik hadden gemaakt van de inspraak op dit stuk. Zo onderschreef SGP-er T. Human de zorgen die LTO Noord en het Waterschap hadden over de zoetwatervoorziening op de kop van het eiland. Met het Halskanaal zouden alle zoetwaterverbindingen doorsneden worden, wat voor grote problemen kan zorgen. “In mijn beleving is een punt achter het Kierbesluit, ook een punt achter DeltaNatuur”, aldus Human. Zorgvuldig moet gekeken worden naar de zoetwatervoorziening met name voor de landbouw, die moet blijven zoals het nu is!

Fietspad 413
Verschil van inzicht was er duidelijk bij de commissie en het college als het gaat over de invulling van een fietspad door de duinen in Ouddorp. het aanvankelijke plan om het fietspad van het Flaauwe Werk door te trekken door de duinen tot bij de vuurtoren van Ouddorp stuitte op behoorlijk verzet bij de diverse partijen van de natuurorganisaties, zo bleek uit de beantwoording vanuit het college. Maar ook het alternatieve tracé wat nu is bedacht kon niet op een warm onthaal in de commissie rekenen. Zeker gezien het feit dat dit ook nog gepaard zou gaan met een stukje natuurontwikkeling. De situering van een nieuw parkeerterrein, ruim een halve kilometer verder dan het huidige, riep nogal wat vragen op. Uiteindelijk bleek dat de meeste fracties dit nog eens goed wilden bespreken en konden dan ook in de commissie nog geen uitsluitsel geven over de uitkomst.