Commissie akkoord eerste fase Dorpstienden

12 januari 2011

De eerste commissie stond grotendeels in het teken van de centrumontwikkelingen in Ouddorp. Plan Dorpstieden krijgt uiteindelijk voor de eerste fase goedkeuring van de Goereese Politiek. Voordat een uitspraak over de tweede fase gedaan kan worden moet e.e.a. nog in studie worden genomen. De gesprekken over de economische nota bevestigd nogmaals het beeld van onze gemeente. De zondagsrust wordt als een groot goed ervaren, dat in tegenstelling tot hetgeen Gedeputeerde van Engelshoven-Huls hierover onlangs heeft gezegd.

Economische nota Goedereede
Vorig jaar heeft de raad van Goedereede aangegeven op snel te komen tot het actualiseren van de economische nota. Inmiddels zijn er voorbereidende gesprekken gevoerd met diverse inwoners uit de gemeente. Zo vindt men van Ouddorp dat het zich kenmerkt door een oud landschap, letterlijk en figuurlijk gebouwd rondom de kerk en is door de 6 kerkgemeenschappen als behoudend te beschouwen. Daarnaast is de recreatie van balang voor Ouddorp. Goedereede typeert men als een mooie stad die gebouwd is rondom de haven met liefde voor oude panden. Politiek wordt Goedereede aangeduid als ‘luchtig liberaal’. Stellendam wordt geroemd als de vissersplaats, maar heeft niet echt een hart/kern. Uit de gesprekken blijkt ook dat de identiteit die op de Kop heerst, hoe dan ook behouden moet worden, waarbij men de zondagsrust als belangrijk facet blijft zien. Verder komt naar voren dat men een groot mentaliteitsverschil ervaart tussen Goeree en Flakkee. Bij evenementen moet gekeken worden naar streekeigen zaken. De landbouw en visserij mogen nooit verloren gaan voot het gebied en de oude havens zouden in ere hersteld moeten worden. Over natuur is men ook duidelijk: er is genoeg, maar de toegankelijkheid moet beter. Daarnaast is er de angst om op te gaan in een groter geheel.

Plan Dorpstienden
Wederom werd het plan Dorpstienden besproken, waarbij het college vraagt aan de commissie om akkoord te gaan met het verder uitwerken van het schetsplan onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het uit te werken plan goed dient te passen in de uitstraling van het centrum van Ouddorp en dat goed onderbouwd wordt dat deze ontwikkeling geen negatieve invloed heeft op de reeds aanwezige ondernemers in het gebied. Daarnaast wordt akkoord gevraagd voor de intentieovereenkomst met de projectontwikkelaar: Blijvend Goed.

Het plan blijkt inmiddels uit 2 fasen te bestaan. Fase 1 gaat over de verplaatsing van Albert Heijn, terwijl fase 2 geprojecteerd staat op het Nelisse terrein, waarbij ook een uitbreiding van de Hema is betrokken. Tevens zal daar de doorsteek naar het parkeerterrein vanuit de Hazersweg worden gerealiseerd. De commissie was overwegend positief over de eerste fase. Wel vinden de meeste fracties dat fase 1 en 2 niet los van elkaar kunnen worden gezien. Echter ontbreekt het op dit moment nog aan een concreet schetsplan voor fase 2. Daarom wordt het moeilijk om hier een oordeel over te vellen. In de toekomstige uitwerking moet daar aandacht aan worden besteed, zonder dat fase 1 daardoor in de tijd opschuift!

SGP-Woordvoerder T. Human, vraagt in dit kader ook aandacht voor een aantal aanwezige oude schuren in het gebied, die tot op heden nog niet in de ontwikkelingen zijn betrokken. ‘Kunnen die soms ook in de plannen worden meegenomen, zodat het totale gebied een opknapper krijgt?’, zo was zijn vraag. In de raad van 27 januari 2011, zal de gemeenteraad zich over dit plan uitspreken.

Beheersverordening begraafplaatsen
Reeds geruime tijd wordt er gesproken over een tweetal nieuwe begraafplaatsen. Voor Stellendam zijn hiervoor reeds de gronden aangekocht. Voor Ouddorp is dit nog in studie. Het college stelt voor om de oude verordening te gebruiken als leidraad ook voor de nieuwe begraafplaatsen. Dat zal in houden dat er geen termijnen worden opgenomen voor ruiming. De SGP is van mening dat ruiming niet aan de orde mag zijn. Hieraan liggen principiële argumenten ten grondslag. Daarnaast zet de SGP vraagtekens bij de exploitatie. Die hoeft niet zo nodig kostendekkend te zijn. Voor allerlei activiteiten in het leven van onze burgers hebben we geld over. We moeten dan ook nabestaanden niet confronteren met te hoge kosten voor het begraven. In hoeverre de rekensystematiek wordt ontwikkeld vergt nog nadere studie. Nu is het zo dat de huidige begrafenissen, de kosten van het verleden moeten opbrengen. De vraag is in hoeverre je in de toekomst de lasten van de oude begraafplaatsen moet meenemen in de kosten.

Electriciteitsvoorziening
Diverse commissieleden gingen in op de elektriciteitsstoringen van de afgelopen tijd. Inmiddels zijn er diverse nieuwe kabels getrokken en toch blijven er storingen bij bijvoorbeeld de openbare verlichting. SGP-er P.C. Grinwis vroeg in dezen ook aandacht voor het straatwerk wat niet altijd netjes wordt teruggelegd. Het blijkt dat is afgesproken dat de kabelmaatschappijen binnen een half jaar het e.e.a. netjes moeten opleveren.