Ontpoldering Zuiderdieppolders van de baan!

14 januari 2011

De SGP-fractie in Goedereede is bijzonder ingenomen met het standpunt van het kabinet om de ontpoldering van de Zuiderdieppolder stop te zetten. Dat is de uitkomst van vragen die o.a. het Kamerlid Ad Koppejan (CDA) onlangs stelde aan de staatssecretaris. In een eerste reactie zegt SGP-fractielid Teunis Human, voorvechter voor behoud van de landbouw in de Zuiderdiep, dat hij blij is dat er nu duidelijk is. ‘De polder kan gelukkig voor de landbouw behouden blijven. Verdere inkleuring met natuur is wat hem betreft niet aan de orde’. ‘Op de Kop hebben we al behoorlijke grote natuurgebieden en ook aansluitend aan de Zuiderdieppolders is dat het geval. De polders zijn toegankelijk voor fietsers, dus ook het extra aanleggen van fietspaden is overbodig’

De SGP-fractie van Goedereede is van het begin af aan altijd kritisch geweest op de plannen van Delta Natuur om natte natuur te maken in de Zuiderdieppolders nabij Stellendam. In het verleden zijn er heel wat werkbezoeken van provinciale en landelijke politici geweest om hen te overtuigen van de niet realistische plannen. Daarnaast zijn er veel bijeenkomsten geweest over dit onderwerp en heeft het college van Goedereede behoorlijk veel werk gestoken in de dreigende ontpoldering. Inmiddels heeft staatssecretaris dr. H. Bleker laten weten dat de ontpoldering van de baan is.

In de brief aan de Tweede Kamer schrijft Bleeker: ‘Op grond van het regeerakkoord heeft het kabinet niet langer de wens de Deltanatuurprojecten te realiseren. De enige uitzondering daarop is vernatting of ontpoldering ten behoeve van waterveiligheid’. Verder schrijft hij: ‘Het is aan de provincie Zuid-Holland om te beoordelen of individuele Deltanatuurprojecten worden opgenomen in de voorstellen in het kader van de herijking van de EHS, bijvoorbeeld als de projecten noodzakelijk zijn voor de realisatie van de Natura 2000-doelen (zoals aangegeven in het antwoord op vraag 1). Uitgangspunt bij de heroverweging is dat gebieden niet worden ontpolderd of vernat. Voor Natura 2000 doelen moet worden bezien of ze kunnen worden gerealiseerd zonder vernatting of ontpoldering. Als dat niet het geval is zal ik onderzoeken of er mogelijkheden zijn de Natura 2000 doelen voor het gebied te wijzigen, met inachtneming van de landelijke opgave en zo nodig in overleg met de Europese Commissie’.

Bron: Ministerie Economische Zaken / SGP Goedereede