Overheid heeft duidelijke taak voor samenleving

22 januari 2011

GOEDEREEDE – Geloof en politiek is juist een zinnig verband, zo liet SGP-hoofdbestuurslid drs. P.A. Zevenbergen weten tijdens de bezinningsbijeenkomst van woensdag 19 januari j.l. Op uitnodiging van de SGP Kiesvereniging te Goedereede, sprak hij over artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis in het licht van de actuele politiek. Het is daarbij van groot belang om artikel 36, wat handelt over het ambt van de overheid, te lezen in de context. Daarbij heeft het artikel een tweetal doelen voor ogen: Het aan banden leggen van bandeloosheid en dat het door wet- en regelgeving goed geregeld is voor de onderdanen. Geen overheid betekent namelijk wanorde, waarbij hij het voorbeeld van Tunesië gebruikte.

Dhr. Zevenbergen liet zich in zijn referaat leiden door het oorspronkelijke artikel 36. Dit, nog in oud-hollands geschreven document, kende aanvankelijk geen opschrift. Wel wordt het omgeven door andere documenten, zoals een 14-regelig gedicht, een boodschap en oproep aan rechters om in strafrechtelijke zaken, alle partijen gehoor te geven, en een brief aan de toenmalige koning Philips II, waarin opsteller Guido de Brès laat blijken eerbied en respect te hebben voor de overheid. God heeft vanuit Zijn Woord een middel gegeven tegen de losbandigheid en anarchie. Regering dient door wetten (bevelen) en politiën (handhaving) te worden bestuurd.

In zijn inleiding haalde de spreker een aantal krantenartikelen aan van eind vorig jaar, waarin door Islamitische groeperingen de Koningin wordt opgeroepen zich te bekeren tot de Islam. In reacties op die artikelen blijkt wel dat men geen kennis heeft van de geschiedenis en het christendom. Sommigen vinden alle godsdiensten even gevaarlijk, terwijl men dus geen kennis heeft van het christendom. Ook in de tijd dat de NGB is geschreven blijkt dat aan de orde. Het is juist Guido de Brès die daar helderheid in wil aanbrengen. Vanuit de toenmalige overheid werden de gereformeerden onderdrukt en werden gezien als oproerkraaiers. De NGB is juist een poging om dat beeld recht te zetten. Christenen zijn juist trouwe dienaars van de koning in gehoorzaamheid aan de overheid, maar wel naar Gods Woord. Ook nu wordt door sommigen de SGP en de PVV op één lijn gesteld als het gaat over de Islam, maar dat is onterecht, zo hield hij de aanwezigen voor.

De overheid draagt het zwaard niet tevergeefs. Het zijn niet de burgers die eigen rechter moeten spelen, maar juist de overheid behoort de ‘bozen’ te bestraffen en de ‘ vromen’, de oprechte burgers, die de wet niet overtreden hebben te beschermen. Daarnaast dient de overheid Gods Woord en de prediking hiervan, zoals die zich openbaart in allerlei instituten of bepaalde kerkverbanden, te beschermen. De overheid maakt het, volgens dit artikel, dus mogelijk voor de kerk om het evangelie te doen verkondigen. Het is juist door die prediking dat burgers worden opgeroepen te leven naar wetten van de overheid en de Tien Geboden. Als het om het weren van de valse godsdienst en afgoderij gaat, bedoelt het artikel niet de personen, maar wel de dwaalleer die niet in lijn is met Gods Woord.

‘De SGP is de enige confessionele partij die artikel 36 onverkort in haar partijprogramma heeft verwoord’, aldus het hoofdbestuurslid. Zijn conclusie was dan ook dat ‘Geloof en politiek een zinnig verband is’. De SGP-fractie in de Tweede Kamer, maar ook bij alle andere overheden als provincie en gemeente, proberen in deze tijd vanuit het bijbelse principe, verwoord in o.a. artikel 36 praktische politiek te bedrijven, waarbij de spreker duidelijk stelt dat de ‘samenleving, wel een samenleving moet blijven’!

P.C. Grinwis