Peter Grinwis

19 oktober 2012

Ik ben Peter Grinwis, 41 jaar, getrouwd en wij hebben twee kinderen. We wonen met veel plezier in Ouddorp. Voor de SGP ben ik al jaren actief. Eerst vanuit de SGP-jongeren, sinds 1997 voor de fractie en  vanaf 2002 als raadslid. Op dit moment vervul ik de rol van fractievoorzitter. Ik vind het van groot belang dat burgers betrokken zijn bij en goed worden geïnformeerd over gemeentepolitiek. In mijn rol als voorzitter van de commissie Publiciteit van de SGP op Goeree-Overflakkee hoop ik daar een bijdrage aan te leveren. Door mijn bestuurslidmaatschap van de provinciale vereniging van de SGP zijn er ook diverse contacten in het Zuid-Hollandse. In het dagelijks leven ben ik  supermarktmanager in Ouddorp.

In de gemeentepolitiek komen veel belangrijke punten aan de orde. Het gaat om zaken die de burgers direct of indirect raken. Visserij, landbouw, economie, tal van zaken vragen blijvend onze aandacht. Ik verwijs u daarvoor graag naar ons verkiezingsprogramma. Eén van die punten is ook de ambulancezorg op ons eiland. Gelukkig zijn op dat terrein maatregelen genomen. Eerder waren er grote overschrijdingen: 50% van de spoedritten van de ambulances was niet binnen 15 minuten ter plaatse. Dit probleem deed zich vooral voor in het westen en oosten van het eiland. De SGP vond dit onacceptabel. De SGP-fractie in de Tweede Kamer stelde, op ons initiatief, hierover vragen aan de minister. Deze vragen hebben mede bijgedragen aan de vestiging van de ‘Rapid Responder’. Uiteraard zijn we blij met deze oplossing, maar we blijven staan voor volwaardige ambulancezorg van Ouddorp tot en met Ooltgensplaat. We houden de vinger aan de pols!

Eerlijke woningverdeling met oog voor de omgeving
Voor alle dorpskernen moet worden onderzocht wat de behoefte aan en de mogelijkheden voor woningbouw zijn. Het woningaanbod moet gevarieerd zijn, waarbij starters zeker niet mogen worden vergeten. Woningen moeten qua grootte en uitstraling passen in hun omgeving. Niet elke locatie is bijvoorbeeld geschikt voor landgoederen. Tegelijkertijd moeten geen overbodige (welstands)eisen worden gesteld en moeten bestemmingsplannen voldoende flexibel zijn. In de omgeving van woningen moet genoeg kwalitatief goed openbaar groen aanwezig zijn. Leefbaarheid en vitaliteit van alle kernen moeten blijvend de aandacht hebben. De gemeente moet al het mogelijke doen om (basis)voorzieningen te behouden en zo mogelijk uit te breiden.

Eerlijke woningverdeling met oog voor de omgeving
De SGP stáát ervoor!