Speerpunten SGP Goeree-Overflakkee

8 oktober 2012

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) baseert haar politieke visie op de Bijbel, het geïnspireerde Woord van God. De Bijbel en de daarop gebaseerde gereformeerde belijdenisschriften vormen het fundament, ook van de gemeentelijke politiek. De Bijbel heeft het welzijn van iedereen op het oog: iedere burger heeft er een plaats in. Iedere burger moet zich thuis voelen in onze gemeente. De SGP-fractie wil zich daar ook de komende periode voor inzetten, zoals we dat ook voorgaande periodes gedaan hebben. De SGP staat voor een helder, krachtdadig, verantwoord en rechtvaardig gemeentebestuur met een christelijke identiteit, wat tot uiting komt in het gevoerde beleid. In het verkiezingsprogramma staan veel punten.

Een aantal speerpunten hebben wij hieronder geformuleerd:

De Bijbel als kompas
De SGP wil zich in alles laten leiden door de Bijbel, het Woord van God. Dit Woord is en blijft het betrouwbaarste kompas. Daarom pleit de SGP ervoor dat ook de overheid zich laat leiden door Gods zegenrijke geboden voor mens en maatschappij – en zo de daad bij het Woord voegt. Dat komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in een betrouwbaar en geloofwaardig gemeentebestuur, handhaving van de zondagsrust en omzien naar zwakkeren in de samenleving. U mag van de SGP verwachten dat zij Woord houdt!

Verantwoorde lage lasten voor burgers en ondernemers
De gemeente geeft gemeenschapsgeld uit. Daarom moet
en de uitgaven van de gemeente doelmatig, sober en verantwoord zijn. De gemeente moet een gezond financieel beleid voeren, waarin ruimte is om risico’s op te vangen. De SGP is voorstander van terughoudendheid bij het heffen van gemeentelijke belastingen. Verhoging van die belastingen met meer dan het inflatiepercentage is pas aan de orde nadat bezuinigingen onvoldoende financiële ruimte opleveren. Als er structurele financiële meevallers zijn, moeten die mede worden gebruikt om de belastingdruk te verminderen.

Eerlijke woningverdeling met oog voor de omgeving
Voor alle dorpskernen moet worden onderzocht wat de behoefte aan en de mogelijkheden voor woningbouw zijn. Het woningaanbod moet gevarieerd zijn, waarbij starters zeker niet mogen worden vergeten.
Woningen moeten qua grootte en uitstraling passen in hun omgeving. Niet elke locatie is bijvoorbeeld geschikt voor landgoederen. Tegelijkertijd moeten geen overbodige (welstands)eisen worden gesteld en moeten bestemmingsplannen voldoende flexibel zijn. In de omgeving van woningen moet genoeg kwalitatief goed openbaar groen aanwezig zijn. Leefbaarheid en vitaliteit van alle kernen moeten blijvend de aandacht hebben. De gemeente moet al het mogelijke doen om (basis)voorzieningen te behouden en zo mogelijk uit te breiden.

Landbouw en visserij verdienen ruimte
Landbouw en visserij zijn van oudsher belangrijke economische pijlers op ons eiland. Nog steeds zijn deze be
drijfstakken prominent zichtbaar. Zeker nu landbouw en visserij door allerlei (markt)omstandigheden onder druk staan, verdienen zij het dat de gemeente met hen meedenkt en ruimte aan hen geeft. De SGP wil zich daarom inzetten voor behoud van de Stellendamse visafslag en toegankelijkheid van de Stellendamse haven. Verder zal de SGP al het mogelijke doen om een zoetwatervoorziening voor agrariërs te garanderen en ruimte te bieden voor passende andere activiteiten op (voormalige) agrarische percelen.

Oplossingsgerichte dienstverlening
De gemeentelijke organisatie moet gericht zijn op dienstbaarheid aan burgers. De ambtenaren moeten daarom deskundig en communicatief vaardig zijn.
Contacten met burgers moeten niet gericht zijn op het zoeken van problemen, maar op het vinden van oplossingen. Verder moet de gemeente volgens de SGP helder, tijdig en proactief informatie verstrekken aan burgers en bedrijven. De SGP maakt zich sterk voor een goed bereikbare gemeentelijke organisatie. We denken daarbij aan uitbreiding van dienstverlening via internet, voldoende avondopenstellingen en bijvoorbeeld bezoeken aan huis bij minder mobiele inwoners.

Kortom de SGP is er voor iedereen – Wij voegen graag de Daad bij het Woord!