SGP bezoekt Woongoed Goeree-Overflakkee

8 november 2012

De kwaliteit van onze woonomgeving is voor ons allen van groot belang. De kernen in onze gemeente hebben elk hun eigen karakter. De SGP wil het karakter van alle kernen respecteren en in stand houden en er de kwaliteit van de woonomgeving verbeteren. Niet alleen goede woningen, maar ook goede voorzieningen, zoals openbaar vervoer, winkels, een dokterspost en een wijksteunpunt voor de zorg, zijn voor de SGP belangrijk. ‘De gemeente heeft als taak om woningbouw te faciliteren en voorzieningen zo veel mogelijk in stand te houden. De aandacht zal zeker gericht zijn op de kleine kernen op het eiland’, aldus Adrie van Gurp, kandidaat-raadslid voor de SGP op Goeree-Overflakkee.

Een aantrekkelijke gemeente kenmerkt zich door variatie in woon- en leefmilieus. Er moeten verschillende woningen staan: sociaal, middelduur en duur. De SGP vindt evenwicht en spreiding in het woningaanbod belangrijk. Mede door verschillende bouwstijlen krijgt een gemeente karakter. Eén van de speerpunten van de SGP voor de komende periode is niet voor niets: ‘Eerlijke woningverdeling, met oog voor omgeving’.

Leefbaarheid
In een werkbezoek aan de woningbouwcorporatie Woongoed GO, gevestigd in Middelharnis, kwamen deze aspecten aan de orde. Met name de rol die een woningbouwcorporatie kan spelen bij de leefbaarheid van de kernen. Bij Woongoed GO wordt dit onderkend en gaat men regelmatig de wijk in om te horen wat er speelt en waar de huurders verandering in willen zien. Daarmee stelt de corporatie de klant centraal. Verder wil men een modern woonaanbod hebben en als een integere partner opereren. Het motto van Woongoed GO is niet voor niets: ‘Meer dan een huis alleen – In een huis van woongoed GO blijf je wonen.’

Regeerakkoord
De woningbouwcorporaties willen graag een rol spelen in de leefbaarheid van de kernen. Door nieuwe regelgeving vanuit het regeerakkoord, kan dat in de toekomst wel eens moeilijk gaan worden, aldus dhr. S. van Nieuwaal, directeur van Woongoed GO. ‘Er zal dan minder ruimte  zijn voor investeringen’. Ook lijkt het erop dat woningbouwcorporaties onder directe aansturing van gemeenten komen. Hoe dat precies vorm zal krijgen is nog niet duidelijk. Het liefst werkt de corporatie met prestatieafspraken met de nieuwe gemeente. ‘We willen een plezierige samenwerking naar de toekomst met begrip voor elkaars positie’, zo was de boodschap aan de SGP-delegatie.

Krimpregio
Vanuit de rijksoverheid wordt het eiland aangewezen als een aandachtsgebied, voor wat betreft de krimp. Cijfers laten echter zien dat dit op dit moment absoluut niet aan de orde is. Er is geen leegstand en het aantal huishoudens zal op het eiland alleen nog verder groeien. De wachtlijst voor woningzoekenden is vanaf 2011 weer gestegen. ‘Wel moet Goeree-Overflakkee op de kaart worden gezet’, aldus de enthousiaste directeur, die aangeeft dat het juist op Goeree-Overflakkee goed wonen is.

Concreet noemt de SGP in haar programma voor wat de woningmarkt betreft de volgende zaken:

 • In alle dorpskernen onderzoek naar het huidige aanbod van en behoefte aan soort wooneenheden;
 • Met woningbouwcorporaties samenwerkingsovereenkomsten afsluiten met als doel gezamenlijke realisatie van (sociale) woningbouw;
 • Voldoende starterswoningen garanderen om jongeren vast te houden;
 • In levensloopbestendige woningen en seniorenwoningen voorzien;
 • Doorstroming op de woningmarkt stimuleren;
 • Niet elke inbreidingslocatie volbouwen om verdere verstening van de kernen te voorkomen;
 • Werken aan huis beperkt mogelijk maken;
 • De mogelijkheid van mantelzorg (in woningen/bijgebouwen) opnemen in bestemmingsplannen;
 • Bij de ontwikkeling van uitbreidingslocaties nagaan hoe duurzaamheid bereikt kan worden;
 • De gemeente moet zorgen voor het handhaven van een basisvoorzieningenniveau in alle kernen;
 • Oude bedrijventerrein transformeren/opknappen.