Gebiedsprofiel Goeree-Overflakkee

27 december 2012

Gedeputeerde Staten hebben het gebiedsprofiel Goeree-Overflakkee vastgesteld. Dit is het derde gebiedsprofiel in een reeks van 17. Met de introductie van deze profielen wil de provincie ruimtelijke kwaliteit als belangrijke voorwaarde stellen voor nieuwe gebiedsontwikkelingen.

Het gebiedsprofiel verbeeldt en beschrijft de ruimtelijke kwaliteiten en ambities voor het (landelijke) gebied. Hierdoor wordt duidelijk waar rekening mee moet worden gehouden bij nieuwe ruimtelijke ingrepen. Op die manier proberen overheden vooraf meer duidelijkheid te geven over de voorwaarden voor nieuwe ontwikkelingen. In samenwerking met de gemeenten, de regio, het waterschap en enkele maatschappelijk betrokken partijen heeft de provincie de kwaliteiten op Goeree-Overflakkee bepaald. Het gebiedsprofiel geeft mogelijkheden voor ontwikkelingen weer met behoud van de belangrijke kenmerken van Goeree-Overflakkee. Deze kenmerken zijn het weidse open polderlandschap, het besloten schurvelingenlandschap, de herkenbaarheid van de polders en het karakteristieke van de havenkanalen.

De provincie Zuid-Holland maakt werk van kwaliteit in de ruimtelijke ordening. Met de kwaliteitskaart in de provinciale structuurvisie is hiertoe een eerste aanzet gedaan. Als uitwerking van deze kwaliteitskaart worden in het buitengebied van Zuid-Holland voor 17 gebieden de “gebiedsprofielen ruimtelijke kwaliteit” opgesteld.

Dit gebiedsprofiel omvat een beschrijving van karakteristieken,ontwikkelingen, kwaliteiten en ambities in het gebied. Of te wel een antwoord op de vragen: ‘wat is er’, ‘wat speelt er’, ‘wat is waardevol’ en ‘wat willen we daarmee’. Het gebiedsprofiel is samen met gemeenten en andere
gebiedspartners opgesteld. Gezamenlijk is bepaald wat karakteristiek is voor de streek en wat de (gewenste) ruimtelijke kwaliteit is. Met het formuleren van kwaliteitscriteria wordt de eerste stap gezet naar het maken van mooie, functionele en duurzame plannen.

Het gebiedsprofiel is een hulpmiddel om de kwaliteit van plannen en ontwikkelingen te stimuleren. Het is nadrukkelijk geen blauwdruk of ontwikkelingsplan. Er wordt niet bepaald waar welke functie mag komen; er staan dus geen contouren, bestemmingen of functies in. Elke ontwikkeling vraagt uiteindelijk om maatwerk.

Wat is een gebiedsprofiel?
Een gebiedsprofiel is een compacte kwaliteitsgids met een beschrijving van ruimtelijke elementen die van bovenregionaal belang zijn. De kwaliteitskaart is het kader voor dit gebiedsprofiel. De gebiedsprofielen geven vooral richting aan middelgrote ruimtelijke
ingrepen en aanpassingen. Grote ruimtelijke opgaven (opgaven waarbij het bestaande landschap getransformeerd wordt naar een nieuw landschap) vragen om een apart kwaliteitsplan. De werking van het gebiedsprofi el moet gezien worden in relatie tot de
andere provinciale RO-instrumenten.
De ‘set van instrumenten’ is:
1. structuurvisie: functiekaart en kwaliteitskaart (kader),
2. verordening (kader):
o SER-ladder voor duurzame verstedelijking,
o verplichting beeldkwaliteitsparagraaf,
o contouren
3. en gebiedsprofielen (handreiking).

20121127 Gebiedsprofiel_Goeree-Overflakkee (pdf)