Presentatie Coalitieakkoord in eerste raadsvergadering

3 januari 2013

Op woensdag 2 januari is de nieuwe raad van Goeree-Overflakkee geïnstalleerd in de gloednieuwe raadzaal van de kersverse gemeente. De raadzaal is gevestigd in het voormalige ISGO-gebouw aan de Dwarsweg 40 te Middelharnis. Nadat de fractievoorzitter van de SGP: Kees van Dam, de nieuwe burgemeester, de griffier en de plaatsvervangende griffiers welkom heette, sprak hij de wens uit dat ook de secretaris en het hele ambtenaren korps een goede start zouden hebben. Daarna presenteerde hij met trots het coalitieakkoord: ‘Samen voor een Sterk eiland’.

Voorzitter,
‘Na weken van toch wel behoorlijke inspanning ligt vanmiddag  het coalitieakkoord voor waar we dankbaar en ook wel een beetje trots op zijn. Ik wil vanaf deze plaats dan ook iedereen van harte bedanken voor de inzet en de bijdrage daaraan.

Voorzitter ik wil kort even een terugblik geven op de coalitievorming die heeft geresulteerd in dit coalitieakkoord.  Direct na de verkiezingen op 21 november zijn conform afspraak gesprekken gevoerd met alle betrokken fracties. Deze gesprekken zijn wat ons betreft op een zeer constructieve wijze verlopen en uit al de gesprekken bleek dat we ons met elkaar verantwoordelijk weten voor het besturen van ons mooie eiland  Goeree-Overflakkee. In deze gesprekken is op een zo objectief mogelijke wijze afgetast en besproken op welke wijze een partij een bijdrage kan leveren aan een eventueel te vormen coalitie. Er moesten keuzes gemaakt worden. Op basis van de partijprogramma’s waarbij de begrippen kwaliteit en stabiliteit een belangrijk kader vormden was al snel de keuze gemaakt om samen te gaan werken met de Christen Unie en het CDA. Daarmee was een meerderheid voorhanden. Toch gaf dat geen voldoening. Dit zou geen recht doen aan de uitslag van de verkiezing en de diversiteit van de samenleving op ons eiland zou onvoldoende geborgd zijn.  Na een zorgvuldige afweging is de keuze gemaakt om de VVD als partij toe te voegen aan dit driemanschap waarmee een coalitie gevormd is met een ruime meerderheid van stemmen in de gemeenteraad.

Coalitieakkoord
Snel zijn we aan de slag gegaan met onderhandelingen die resulteren in het voorliggende coalitieakkoord, de wethouderskeuze en een portefeuilleverdeling op hoofdlijnen. Ik zeg bewust op hoofdlijnen, hier zal nog de nodige finetuning  plaats vinden en we verwachten binnen een week of twee een definitieve verdeling van portefeuilles van het college te ontvangen. Deze verdeling zal uiteraard besproken en teruggekoppeld worden aan de betrokken coalitiepartijen. Het is een coalitieakkoord waarbij zeker niet alles ingevuld en dichtgetimmerd is, er zijn op dit moment nog teveel onbekende parameters die ingevuld en bekend moeten zijn om definitieve keuzes te maken. Daarnaast maken we keuzes graag in gezamenlijkheid met inbreng van betrokkenen en u als raad en college en het ambtenarenkorps. U mag het zo vertalen dat de betrokkenheid op u allen en het vertrouwen in elkaar aanwezig is om het zoveel mogelijk in gezamenlijkheid te doen. Daarbij zullen we er uiteraard niet aan ontkomen om als coalitie knopen door te hakken en keuzes te maken, echter als het gezamenlijk kan heeft dat de voorkeur.

Verdere invulling van het coalitieakkoord zal plaatsvinden in het optimaliseren en verder afstemmen van de begroting 2013, het uitwerkingsprogramma die gelijk met de kadernota door het college zal worden aangeboden.

Toekomstvisie
Tot slot willen we eind 2014 een toekomstvisie in gezamenlijkheid met alle betrokkenen en u als raad vaststellen. Daarin zal de wat langere termijnplanning voor de toekomst van ons eiland worden vastgelegd.  Zoals u wellicht al opgevallen ben ik nu inmiddels al bij hoofdstuk 4 van het coalitieakkoord terechtgekomen. Rein, Ron en Robert zullen het overige deel van het coalitieakkoord aan u toelichten. Vanuit hoofdstuk 4 Burger, bestuur en financiën wil ik naast de reeds genoemde zaken graag de volgende speerpunten benoemen:

Dienstverlening
De ambtelijke organisatie moet compact, flexibel, efficiënt en passend zijn bij de schaalgrootte van ons eiland. Daarbij zal optimalisatie en bezuiniging op personeelskosten zeker onderwerp van gesprek zijn. Ten aanzien van het dienstverleningsconcept verwachten we dat medewerkers professioneel, flexibel, klantvriendelijk en met name oplossingsgericht acteren. Wij zijn er voor de burger en bedrijven, zeker niet andersom.

Financiën
Ten aanzien van financiën hanteren we sluitende begrotingen en meerjarenramingen. Om dit te realiseren zal bezuinigd moeten worden of moeten zaken efficiënter worden ingericht. Op voorhand sluiten we geen enkele bezuiniging uit. De belastingen voor burgers en bedrijven zullen als uitgangspunt niet meer dan de inflatiecorrectie verhoogd worden. Incidentele meevaller worden gebruikt om reserves op peil te brengen. Structurele meevallers worden aangewend om de noodzakelijke voorzieningen in stand te houden en de belastingdruk te verlichten’.

Na de presentatie van het akkoord, werden 5 wethouders geïnstalleerd:
– Wethouder F.J. Tollenaar (SGP)
– Wethouder P.J. Koningswoud (SGP)
– Wethouder M. Trouwborst (VVD)
– Wethouder ir. G. de Jong (ChristenUnie)
– Wethouder A.J.C. van der Vlugt (CDA)

20121220 Coalitieakkoord-definitief (pdf)