Profielschets nieuwe burgemeester Goeree-Overflakkee

18 januari 2013

In de gemeenteraadsvergadering van 24 januari, zal de Commissaris van de Koningin, dhr. J. Franssen de profielschets voor de nieuwe burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee in ontvangst nemen. De profielschets die door de vertrouwenscommissie is opgesteld, bestaat uit 2 delen. Allereerst wordt algemene informatie gegeven over de nieuwe gemeente. In het tweede deel wordt aangegeven welke burgemeester de gemeente zoekt.

In de profielschets voor de nieuwe burgemeester wordt o.a. het volgende gesteld:

Bestuursstijlen en competenties
De burgemeester is een verbinder. Het doel van verbinden ligt in het samen sterker worden. De noodzaak daartoe is aanwezig, de ambitie om het te doen is sterker dan ooit en de kansen zijn benoemd. Van de burgemeester wordt verwacht dat hij actief bewaakt wat we hebben afgesproken en waar nodig de rol van aanjager vervult. Voor het verzilveren van kansen hebben we anderen nodig. In nauwe afstemming met de portefeuillehouders vervult de burgemeester daarom binnen de relevante bestuurlijke en politieke netwerken een actieve rol en zo nodig ontwikkelt hij nieuwe netwerken.

Er is veel te doen om er uit te halen wat er in zit. Om daarin een bepalende rol te kunnen vervullen heeft de burgemeester bewust een beperkte portefeuille.
De burgemeester behartigt de belangen van de gemeente op een proactieve wijze. Hij heeft visie, een strategische oriëntatie en daadkracht. Waar nodig is hij sturend aanwezig, maar realiseert zich dat er processen zijn die tijd nodig hebben.

De burgemeester als bestuurder
Binnen het college is de burgemeester niet de zesde wethouder. Vanuit een andere rolopvatting denkt hij mee, stuurt mee en stuurt aan, en laat wethouders de ruimte om de verantwoordelijkheid die bij hun portefeuille hoort, te dragen. Hij is daarin zowel daadkrachtig en besluitvaardig als samenbindend. Waar nodig staat hij portefeuillehouders individueel ter zijde. Hij bewaakt de sfeer en de processen, maakt zaken bespreekbaar en let op de positie van de raad.

De burgemeester als voorzitter van de raad
De burgemeester vervult het voorzitterschap van de raad op adequate wijze en begeleidt zakelijk en onbevooroordeeld processen en debatten, zorgt ervoor dat het democratisch gehalte van de besluitvorming optimaal is en realiseert zich dat het leiden van een opiniërend debat een andere inzet kan vergen dan het leiden van een besluitvormende vergadering. Hij stimuleert de politieke meningsvorming in de raadsvergaderingen, zonder uit het oog te verliezen dat besluiten dienen te worden genomen. Ook draagt hij er actief toe bij dat de raad zich verder ontwikkelt. Hij is benaderbaar voor individuele raadsleden en gericht op een goede sfeer zonder afbreuk te doen aan het politieke karakter van de beraadslagingen. Waar nodig treedt hij op gepaste wijze corrigerend op.

De burgemeester als mens
In aanvulling op wat hierboven al staat is de burgemeester die wij zoeken onafhankelijk en authentiek. Hij heeft oog voor de inwoners en het maatschappelijk middenveld en is in die zin nadrukkelijk zichtbaar in de gemeenschap, zowel in goede als in minder goede tijden. Hij voelt zich betrokken bij de christelijke levensopvatting en toont respect voor ieders levensbeschouwelijke opvatting. Hij beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden; is open en handelt transparant. Hij is een bindende factor. Zo mogelijk heeft hij een opgeruimd karakter, gevoel voor humor en straalt hij warmte uit. Zijn verschijning is representatief en zijn handelen wijs. De burgemeester die wij zoeken heeft passende ervaring met en kennis van het openbaar bestuur en van complexe bestuurlijke processen. Hij is zich bewust van de psychologie van remmende factoren in veranderingsprocessen en handelt daarnaar. Hij laat zien dat het terecht is wanneer we trots zijn op waar we voor staan en wat we hebben bereikt en dat we dat gerust meer dan nu kunnen laten zien.

Download: 20130124 Profielschets burgemeester Goeree-Overflakkee (pdf)