Vragen van VVD, SGP en ChristenUnie over voormalige Ford-garage Middelharnis

25 januari 2013

In de raadsvergadering van 24 januari j.l. stelde de heer Osinga, fractievoorzitter van de VVD, mede namens de SGP en ChristenUnie, vragen over de voormalige Ford-garage aan de Koningin Julianaweg te Middelharnis. De fracties zouden graag onderzocht zien of het mogelijk is om het pand qua exterieur als cultureel erfgoed te bestempelen en in oude glorie als tramremise te herstellen en het tegelijkertijd qua interieur te verbouwen tot nieuwe brandweerkazerne voor het korps Middelharnis/Sommelsdijk.

Vragen:
‘Is het college bereid de mogelijkheden te (laten) onderzoeken om het ca. eind 2012 genomen besluit van de toenmalige gemeenteraad van Middelharnis om de voormalige Ford-garage aan de Koningin Julianaweg te laten slopen, niet in uitvoering te nemen doch in plaats daarvan de mogelijkheid te onderzoeken om dat pand qua exterieur als cultureel erfgoed te bestempelen en in oude glorie als tramremise te herstellen en het tegelijkertijd qua interieur te verbouwen tot nieuwe brandweerkazerne voor het korps Middelharnis/Sommelsdijk?’

Aanleiding:
Eind 2012 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om de in gemeentelijk eigendom zijnde Ford-garage aan de Koningin Julianaweg te Middelharnis te slopen en het vrijkomende terrein vooralsnog deel te laten uitmaken van het in uitvoering zijnde shared-space project van de Koningin Julianaweg.

In de decembervergadering 2012 van diezelfde raad is een voorstel van het college tot een aangepaste bouw van een nieuwe brandweerkazerne nabij De Staver, zonder daarover inhoudelijk te hebben gediscussieerd, van de agenda gehaald waardoor deze bouw vooralsnog voor onbepaalde tijd is uitgesteld.

In de eerste helft van de vorige eeuw was de belangrijkste verkeersader op Goeree-Overflakkee een tramlijn die niet alleen de meeste dorpen op het eiland met elkaar verbond, doch die tevens aansluitingen had met Voorne-Putten, de Hoekse Waard en Rotterdam.

Een belangrijk onderdeel van dit stukje infrastructuur was het tramstation alsmede de remise aan de Koningin Julianaweg. Alleen nog een herinneringsbord bij  het huidige gemeentehuis herinnert aan het station dat in zijn totaliteit gesloopt is. De tramremise is in gebruik gebleven als garagebedrijf (Ford) doch is in ca. 2011 in eigendom gekomen van de voormalige gemeente Middelharnis.

Zoals gemeld heeft de raad eind 2012 het besluit tot sloop genomen en de vrijkomende gronden vooralsnog te voegen bij het in uitvoering zijnde shared-spaceproject van de Koningin Julianaweg: de ontwikkeling van nieuwe bouwplannen aldaar zou mogelijk zijn.

Door het exterieur in oude luister als tramremise te herstellen en het interieur geschikt te maken als moderne brandweerkazerne, zouden meerdere doelen bereikt kunnen worden tegen naar schatting niet extreem meer kosten.

  • een belangrijk stuk cultureel erfgoed van Goeree-Overflakkee zou bewaard blijven
  • de aanrijdtijden naar alle kanten van Middelharnis en Sommelsdijk zouden binnen aanvaardbare normen kunnen blijven
  • kostbare Arbo-aanpassingen aan de huidige brandweerkazernes kunnen achterwege blijven
  • bovendien wordt geen kostbare parkeerruimte aan recreatiecentrum De Staver onttrokken bij evt. realisering van de kazerne aldaar
  • het creëren van alternatieve parkeerplaatsen bij De Staver is een zeer kostbare aangelegenheid.