Beleidsplan schuldhulpverlening behandeld

23 februari 2013

In de raadsvergadering van donderdag 21 februari jl. sprak de gemeenteraad zich uit over de schuldhulpverlening. Problemen dienen volgens de SGP-fractie snel worden aangepakt. ‘We zijn er van doordrongen dat mensen met deze problemen binnen de kortste keren adequaat geholpen moeten worden. We mogen hen niet op een wachtlijst plaatsen’, aldus SGP-raadslid Erik Ju.

Een groeiend aantal consumenten heeft moeite met het betalen van de rekeningen. Zo’n 3 op de 10 Nederlanders loopt achter met betalingen en ruim 70% van deze groep heeft meerdere soorten schulden. Dat houdt in die gevallen niet op met ‘rood’-staan, maar ook automatische incasso’s worden geweigerd en aanmaningen voor betaling van de huur of hypotheek worden ontvangen. Velen van hen moeten een beroep op professionele hulp. De geschetste problematiek gaat, helaas, ook Goeree-Overflakkee niet voorbij.

Per 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) van kracht. Hierbij hoopt de regering, door het minnelijke traject meer te benutten, de druk op de schuldsanering te verminderen. De regie van de uitvoering van schuldhulpverlening is bij de gemeente gelegd. Voorheen werd door de gemeenten op Goeree-Overflakkee ‘Careyn’ gesubsidieerd om deze taak uit te voeren. Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee is om meer taken zelf uit te gaan voeren. Daarmee wordt de regie (nog) meer naar de gemeente getrokken, houdt de ambtelijke organisatie meer ‘feeling’ met de problemen rondom schuldhulpverlening en kunnen de cliënten effectiever worden geholpen.

De SGP-fractie is in eerste aanleg positief. Omdat het een nieuwe taak binnen het gemeentehuis betreft, moet er bijgeschoold worden, maar de eerstvolgende jaren blijft ook ‘Careyn’ als partner beschikbaar. ‘Voorheen werd bij drie van de vier gemeenten een vastgestelde subsidie voor schuldhulpverlening beschikbaar gesteld aan Careyn. Dat kon tot gevolg hebben dat er wachtlijsten ontstonden. Dat is met het nieuwe beleid niet meer het geval. We zijn er van doordrongen dat mensen met deze problemen binnen de kortste keren adequaat geholpen moeten worden. We mogen hen niet op een wachtlijst plaatsen’, aldus Erik Ju namens de SGP-fractie.

Het beleidsplan schuldhulpverlening, wat donderdag 21 februari jl. werd besproken in de oordeelsvormende fase van de raadsvergadering, wordt binnenkort ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.