SGP-fractie stelt vragen rondom evaluatie oud&nieuw

8 maart 2013

In een persbericht van 29 januari 2013 laat de gemeente weten dat de jaarwisseling 2012/2013 rustig is verlopen. Deze conclusie kwam naar voren uit de evaluatie van de gemeente Goeree-Overflakkee met politie, brandweer en beveiligingsdienst. Alle partijen gaven aan tevreden te zijn over het verloop van de jaarwisseling en spraken hun waardering uit voor de goede samenwerking. Daarnaast wordt aangegeven dat de vreugdevuren in de stookcontainers evenals voorgaande jaren een succes waren. Voor de SGP fractie was dit reden om vragen te stellen aan het college. In de raad van 7 maart stelde raadslid Daan Markwat aanvullende vragen.

Eerder had de fractie aangegeven dat bij de fractie van de SGP echter ook andere berichten binnen waren gekomen. Ook burgers en bedrijven hebben schade ondervonden. De vraag is gesteld of het college bekend was dat ondernemers in Ooltgensplaat wel degelijk overlast hebben ondervonden en ook behoorlijk schade hebben? De SGP-fractie plaatste daarnaast vraagtekens bij het beleid om stookcontainers toe te laten dicht bij een benzinestation.
Verder vroeg de fractie zich af of het in brand steken van een aantal politievoertuigen ook binnen het kader van een rustig verlopen jaarwisseling hoort?

Naar aanleiding van de beantwoording door het College van B&W van vragen die de SGP-fractie heeft gesteld m.b.t. de evaluatie van de jaarwisseling 2012-2013, heeft de SGP-fractie in de raadsvergadering van donderdag 7 maart 2013 onderstaande opmerkingen gemaakt en enkele aanvullende vragen gesteld:

‘De SGP-fractie kan zich bepaalde redenen indenken waarom de betreffende ondernemer niet overgaat tot het doen van formele aangifte van de vernielingen en zou het zeer op prijs stellen dat (ook als een formele aangifte uitblijft) alle mogelijkheden tot assistentie bij het verhalen van de schade op de veroorzakers worden benut.

Nog belangrijker is echter dat vernielingen bij komende jaarwisselingen worden voorkomen en daarom is de fractie tevreden met de opmerking dat ter voorbereiding op de komende jaarwisseling samen met de betreffende ondernemer zal worden gekeken op welke wijze de door de ondernemer ervaren overlast kan worden voorkomen. De SGP-fractie is voornemens om het College van B&W hier in het najaar aan te herinneren.

Ten aanzien van de opmerkingen inzake de stookcontainer zouden we graag van het College van B&W vernemen of de brandweer ook in andere situaties of andere dagen van het jaar een positief advies zou geven voor het plaatsen van een stookcontainer op ongeveer 40 meter afstand van een tankstation. Wij zijn van mening dat het verstandig is om bij de voorbereiding van de komende jaarwisseling na te gaan of er mogelijkheden zijn om de stookcontainer op een veiligere plaats (verder uit de buurt van het tankstation).

De mening van politie en gemeente dat het in brand steken van de op het parkeerterrein naast het politiebureau geparkeerde politievoertuigen geen relatie heeft met de afgelopen jaarwisseling deelt de SGP-fractie niet. Gezien de feiten dat de voertuigen waren gehuurd voor inzet tijdens de jaarwisseling, dat de brandstichting plaatsvond in de vroege ochtend van oudejaarsdag en dat in verschillende media is gesuggereerd dat het om een wraakactie tegen de strengere controle op en inbeslagname van vuurwerk zou gaan, moeten wij concluderen dat er wel degelijk een relatie is met de afgelopen jaarwisseling en dat de kosten van de brandstichting onderdeel horen te zijn van het in de Evaluatie Jaarwisseling 2012-2013 opgenomen kostenoverzicht. Graag ontvangen we een nadere toelichting op dit punt van het College’.

Burgemeester Kleiwegt gaf aan dat het onderzoek naar de brandstichting nog niet is afgerond en daarom e.e.a. nog kan bevestigen of ontkennen of dit met de oud&nieuw viering te maken heeft. Daarnaast geeft hij aan dat er veel maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat het fout zou gaan. Deze jaarwisseling was volgens de burgemeester één van de betere geweest van de laatste jaren. Er is zowel landelijke als regionaal geweldig ingezet op zwaar vuurwerk. Vuurwerk wat de burgemeester als ‘niet meer normaal’ betitelde en vergeleek met ‘halve bommen en granaten’. ‘Wel zal er nogmaals zorgvuldig gekeken worden naar de stookplek’, zo zegde de verantwoordelijke portefeuillehouder toe, aangezien hij hier wel wat bedenkingen tegen had. De SGP fractie is voornemens om eind dit jaar nogmaals vooraf te wijzen op adequate maatregelen rondom de voorkoming van vernielingen.