Goeree-Overflakkee op weg naar een financieel sterk eiland

24 april 2013

Op 2 januari 2013 is de programmabegroting voor 2013 vastgesteld. Deze begroting laat een structureel tekort zien van ongeveer 5,2 miljoen euro. Dit tekort is ontstaan door fusiekosten en de doorwerking van besluiten van de voormalige gemeenten. Naar aanleiding van onder meer de economische crisis, de overdracht van taken van het Rijk naar de gemeente en de korting op het gemeentefonds neemt dit tekort nog verder toe tot ruim 10 miljoen euro. Het gemeentebestuur vindt dit uiteraard een zeer ongewenste situatie, die te allen tijde moet worden voorkomen.

In het coalitieakkoord, wat de partijen SGP, VVD, ChristenUnie en CDA op 2 januari presenteerden, is afgesproken dat de coalitie in deze raadsperiode een gezonde, structureel sluitende begroting en meerjarenraming realiseert. De partijen willen dat doen te bezuinigen en efficiënter te organiseren.

Aanpak
Om de financiële huishouding van de gemeente op orde te krijgen moet er flink ‘omgebogen’ worden. Het bezuinigingsvoorstel van het college is een procesmatige aanpak. De gemeenteraad heeft deze aanpak op 11 april jongstleden vastgesteld. Een belangrijk moment in het bezuinigingstraject is de vaststelling van de Kadernota in juni 2013. In deze kadernota worden ook de resultaten gepresenteerd van een diepgaand onderzoek naar de financiële huishouding van de gemeente op dit moment. Het streven is om in november 2013 een sluitende begroting en meerjarenraming vast te stellen.

Hoe kan de gemeente bezuinigen?
De begroting kan alleen sluitend worden gemaakt door te bezuinigen of de huidige werkwijze kritisch te bekijken en waar nodig anders te organiseren. Voor het sluitend krijgen van de begroting moet het gemeentebestuur keuzes maken. De gemeenteraad is geadviseerd dit te doen door de eigen niet verplichte taken van de gemeente te verdelen in de belangrijkste en de minder belangrijke taken. Op de belangrijke taken wordt in principe niet of minder bezuinigd en het kan zelfs zo zijn dat in deze taken wordt geïnvesteerd. De minder belangrijke taken vormen het zoekgebied voor de in te vullen bezuinigen.

Ambtelijke bezuinigingsvoorstellen
Om deze ongewenste situatie te kunnen veranderen is ook een andere manier van denken en werken van ambtenaren nodig. Aan alle medewerkers is gevraagd actief mee te denken over mogelijke bezuinigingen. Vanuit de gemeentelijke organisatie zijn meer dan honderd voorstellen aangedragen De voorstellen worden nog nauwkeuriger beoordeeld op haalbaarheid en wat ze concreet opleveren aan bezuinigingen. Op basis van een eerste inschatting is al duidelijk dat de suggesties circa 2,7 miljoen euro besparen. Dat bedrag kan nog oplopen naar circa 3,7 miljoen euro in 2017.

Bezuinigingsvoorstellen van inwoners
Jaap Willem Eijkenduijn, fractievoorzitter Partij van de Arbeid, overhandigde eerder een zogenaamd ‘Witboek Goeree-Overflakkee’ aan wethouder Marnix Trouwborst. In de periode februari/maart heeft de Partij van de Arbeid inwoners gevraagd om voorstellen aan te leveren waarop de gemeente zou kunnen bezuinigen of waarmee de gemeente extra inkomsten zou kunnen genereren. Dit heeft 52 bezuinigingssuggesties en 40 ideeën om meer geld te verdienen opgeleverd. De suggesties en ideeën zijn ter beoordeling uitgezet in de ambtelijke organisatie. De bruikbare voorstellen worden opgenomen in de kadernota.