Inloopavonden startdocument planMER Windenergie GO

29 april 2013

Donderdag 25 april heeft de gemeenteraad kennisgenomen van het proces rondom de m.e.r.-procedure voor windenergie op Goeree-Overflakkee en de samenwerkingsovereenkomst ‘Wind werkt voor Goeree-Overflakkee’. Uniek aan het proces is dat de gemeente, de provincie Zuid-Holland en de Coöperatie Windgroep Goeree-Overflakkee zich samen inspannen om geschikte plaatsingsgebieden voor maximaal 260 MW (MegaWatt) windenergie op het eiland te vinden. De gemeenteraad heeft uitgesproken communicatie met inwoners van het eiland en het inzichtelijk maken van baten erg belangrijk te vinden in dit project.

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft zich voor de uitdagende ambitie gesteld om in 2020 energieneutraal te zijn. Dit wil de gemeente bereiken door in te zetten op het besparen van energie, maar vooral ook door het opwekken van duurzame energie uit onder meer zon, zee en wind. Met name windenergie zal een grote bijdrage moeten gaan leveren aan de ambitie met  maximaal 260 MW (MegaWatt) in 2020. Dit plafond is in overleg met de provincie Zuid-Holland vastgelegd in het bestuursakkoord ‘Duurzame energie op Goeree-Overflakkee’, dat op 19 december 2012 is getekend door de provincie Zuid-Holland en de vier voormalige gemeenten op Goeree-Overflakkee.

Gemeente en provincie zijn vervolgens met de Windgroep een samenwerkingsovereenkomst ‘Wind Werkt voor Goeree-Overflakkee’ overeengekomen. Hierin zijn afspraken gemaakt over objectief onderzoek naar mogelijke plaatsingsgebieden voor windenergie, baten voor  Goeree-Overflakkee en communicatie. Dit doen provincie en de gemeente onder meer door een planMER te gaan opstellen, hierbij wordt specifiek aandacht gegeven aan leefbaarheid, natuur en landschappelijke kwaliteit. De resultaten zijn bedoeld voor een herziening van de provinciale en gemeentelijke structuurvisie, de planning is om eind van het jaar de gemeenteraad en provinciale staten een besluit te laten nemen.

Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Een milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieugevolgen van een besluit in beeld voordat het besluit wordt genomen. Zo kan de overheid die het besluit neemt (het bevoegd gezag) de milieugevolgen bij haar afwegingen betrekken. Het doel van m.e.r. is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Ter inzage
Vanaf woensdag 1 mei 2013 ligt het Startdocument planMER Windenergie Goeree-Overflakkee zes weken ter inzage. In deze periode kan iedereen reageren op het document en zijn of haar zienswijze schriftelijk of digitaal kenbaar maken. Zienswijzen betreffen de reikwijdte en het detailniveau van het planMER onderzoek. Welke alternatieven moeten worden onderzocht en welke milieuaspecten moeten worden meegenomen? Vanaf 1 mei aanstaande is het Startdocument planMER digitaal in te zien op www.zuid-holland.nl/terinzage en op www.goeree-overflakkee.nl. Daarnaast ligt het document fysiek ter inzage op het gemeentehuis.

Inloopavonden
Tijdens de ter inzagelegging organiseert de gemeente Goeree-Overflakkee samen met de provincie Zuid-Holland en de Coöperatie Windgroep Goeree-Overflakkee drie inloopavonden verspreid over het eiland. Het doel van deze avonden is om inwoners de mogelijkheid te geven vragen te stellen en zich te laten informeren over de m.e.r.-procedure, windenergie op Goeree-Overflakkee en het vervolgtraject.

  • Dinsdag 14 mei: oostelijk deel Goeree-Overflakkee
    van 19.00 tot 21.00 uur in ’t Centrum, Weesmolenstraat 12 in Ooltgensplaat
  • Dinsdag 21 mei: midden Goeree-Overflakkee
    van 19.00 tot 21.00 uur in zaal 1 en 2 van De Staver, Olympiaweg 32 in Sommelsdijk
  • Dinsdag 28 mei: westelijk deel Goeree-Overflakkee
    van 19.00 tot 21.00 uur in ‘t Haegse Huus, Haagsestraat 4-A in Stellendam

Meer informatie
Meer informatie over windenergie op Goeree-Overflakkee is te vinden op de website www.goeree-overflakkee.nl onder het kopje ‘Windenergie’.