SGP-fractie kritisch over proces brandweerkazerne

13 april 2013

In de raad van 11 april jl. kwamen de antwoorden van het college aan de orde, die gekomen waren op de vragen die een aantal fracties (SGP, VVD en ChristenUnie) eerder hadden gesteld. Zij vonden het gepast om pas op de plaats te maken en eerst een onderzoek te doen naar mogelijk behoud van de voormalige Ford garage in Middelharnis en deze als cultureel erfgoed te bestempelen. Gezien de staat van het gebouw is dit niet meer mogelijk, aldus het college. De voornoemde fractie waren wel ontevreden over de berichtgeving in de pers, waarin werd gesuggereerd dat de locatie voor de nieuwe brandweergarage al was bepaald.

Op donderdag 25 januari jl. stelden de fracties van de SGP, VVD en ChristenUnie, bij monde van de heer R. Osinga (VVD) vragen of het college bereid was de mogelijkheden te (laten) onderzoeken

Acne product happen cialis review it added and generic cialis online from the excellent in Amazon.

om het ca. eind 2012 genomen besluit van de toenmalige gemeenteraad van Middelharnis om de voormalige Ford-garage aan de Koningin Julianaweg te laten slopen, niet in uitvoering te nemen doch in plaats daarvan de mogelijkheid te onderzoeken om dat pand qua exterieur als cultureel erfgoed te bestempelen en in oude glorie als tramremise te herstellen en het tegelijkertijd qua interieur te verbouwen tot nieuwe brandweerkazerne voor het korps Middelharnis/Sommelsdijk?

Kees van Dam gaf aan dat in het kader van deze vragen ook de locatie politiebureau als eventueel toekomstige locatie voor een brandweerkazerne in beeld was. De voormalige gemeenteraad van Middelharnis heeft destijds duidelijk aangeven dat de ontwikkelde plannen voor deze locatie niet acceptabel waren.

‘Door drie fracties in deze gemeenteraad is een vraag gesteld rondom de Ford garage,deze vraag had vooral en voornamelijk betrekking op het behoud als cultureel element en daarbij kwam dat dit wellicht een optie zou kunnen zijn voor een brandweerkazerne. De beantwoording van de vraagstelling gaat wat ons betreft te weinig in op de cultuurhistorische waarde van het pand en focust volledig op kosten en op de locatie als brandweerkazerne. Naar aanleiding van deze vraag en de beantwoording daarvan is het aan de raad om het genomen besluit tot sloop te herroepen of het besluit te handhaven. Vanavond staat de beantwoording op de agenda en dit is dan ook het moment om de politiek uitspraken te laten doen rondom sloop van het pand’, aldus van Dam.

De SGP geeft verder aan dat de locatie van het politiebureau op dit momenteel door de VRR wordt onderzocht als eventueel geschikte locatie voor brandweerkazerne. De rapportage is nog niet uitgebracht en kan er op dit punt dan ook geen enkele besluitvorming genomen worden of conclusies getrokken worden.

De fractie was daarom des te meer verwonderd dat op de nieuwssite: www.flakkeenieuws.nl een vrijwel letterlijk verslag te vinden is van het informele en vertrouwelijk gesprek met de VRR, de fractievoorzitters en de burgemeester. Daar kwam nog overheen dat de brandweer aangaf dat de burgemeester afgelopen week een gesprek heeft gevoerd met de brandweerlieden om aan te geven dat het geen 5 voor, maar 5 over 12 was. De mededeling was dat de voormalige Ford garage gesloopt zou worden en de nieuwe locatie het politiebureau zou worden. ‘Verwondering voorzitter. Als raadsleden voelen we ons niet serieus genomen. Besluitvorming vindt plaats in deze vergaderzaal’, aldus de fractieleider.

Gezien de informatie die nu ontvangen was kon de fractie kort zijn. De SGP fractie zal het genomen besluit tot sloop niet herroepen, daarvoor zijn voor de fractie met name de financiële argumenten doorslaggevend.

‘Ten aanzien van de locatie politiebureau geven we aan dat dit één van de opties zou kunnen zijn. We verwachten een gedegen rapportage. Waar de financiële gevolgen, de relatie met het politiekorps, aanrijdtijden, de lokale functie van deze locatie en de parkeerproblematiek zeker aan de orde zal komen. Daarnaast zal deze optie in goed en nauw overleg met de vrijwilligers moeten worden uitgewerkt. Wij zijn trots op onze vrijwilligers en ze verdienen een volwaardige plaats waar niet alleen waardevol en kostbaar materiaal een mooie plaats krijgt maar waar de menselijke maat en samenhang als vrijwilliger ook volwaardig gestalte kan krijgen. Dit voorstel wachten we met belangstelling af waarbij een eventuele andere optie voor ons zeker tot de mogelijkheden zou kunnen behoren’, zo beëindigde de heer van Dam zijn betoog.

Burgemeester Kleiwegt gaf aan, dat er op dit moment gekeken wordt naar planontwikkeling in combinatie met het huidige politiebureau.