Gemeenteraad spreekt o.a. over Kadernota 2014

31 mei 2013

Op donderdag 30 mei jl. kwam de raad bijeen voor een openbare raadsvergadering. Op de agenda stonden zowel beeldvormende, oordeelsvormende als besluitvormende onderwerpen. In de beeldvormende fase heeft de raad zich uitgebreid laten informeren over de Kadernota 2014, het procesvoorstel voor de Toekomstvisie, het inkoop- en aanbestedingsbeleid, en de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Daarnaast stelde de SGP vragen over De aanbesteding van Het Diekhuus en de conceptbegroting 2014 van het SVHW.

Kadernota
De kadernota is een belangrijk stuk om te komen tot een sluitende begroting. De gemeente staat voor de taak om voor in totaal ruim 12 miljoen euro aan ombuigingen/bezuinigingen te vinden. Dit wordt gedaan door een 3-sporen beleid. Spoor 1 zijn technische aanpassingen. In spoor 2 wordt gekeken welke taken er wettelijk uitgevoerd moeten worden en waar de gemeente mogelijk een tandje minder kan. Deze sporen leveren oplopend naar 2006 een bezuiniging van ca. 6 miljoen euro.

De komende maanden zal benut worden om spoor 3 nader uit te werken. Het gaat dan voornamelijk om autonome taken (niet wettelijk taken) van de gemeente. Denk dan aan zaken als verkeer en vervoer, cultuur en recreatie, sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening, volksgezondheid, verenigingsgebouwen en ruimtelijke ordening. In spoor 3 wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de bedrijfsvoering (ambtenarenapparaat).

Woordvoerder financiën, de heer G. (Gert) Slootweg van de SGP, gaf allereerst complimenten voor het enorme werk wat in korte tijd is verzet door college en ambtenaren. De fractie is hiervan onder de indruk. Daarnaast stelde hij vragen over het Provinciaal toezicht, het met incidentele baten tijdelijk drukken van de structurele lasten en hoe realistisch een aantal bezuinigingen nu eigenlijk zijn. In de volgende raad zal de kadernota in de oordeelsvormende fase worden behandeld.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid
Na een korte presentatie kwam het inkoop- en aanbestedingsbeleid aan de orde. De fractie is blij dat de eerder gestelde vragen om met name het lokale bedrijfsleven er voluit bij te betrekken gestalte heeft gekregen in de nota. De SGP stelde daarnaast o.a. de volgende vragen/opmerkingen: Men spreekt over duurzaam inkopen vanaf 2015, een nobel streven, maar de vraag is hoe realistisch is dit. Daarnaast wilde woordvoerder P.C. (Peter) Grinwis wel eens weten in hoeverre onderzocht is om wsw-personeel te betrekken bij de aanbestedingsopdrachten. Ook zette de fractie vraagtekens bij de genoemde bedragen waarboven de inkoop expertise betrokken zou worden.
Wethouder Trouwborst kon de zorgen rondom de vragen grotendeels wegnemen door te stellen dat het inderdaad de bedoeling is om personeel vanuit de wsw te betrekken bij de aanbesteding. Daarnaast zijn de bedragen ook zo gekozen om ook juist het lokale bedrijfsleven een kans te geven.

Diekhuus
De heer CGM (Corné) Grinwis (SGP) vroeg opheldering over de brief m.b.t. de aanbesteding van het Diekhuus. Hij vroeg zich af of de renovatie niet onder het 6% BTW tarief zou vallen. Daarnaast constateerde hij een verschil tussen het budget wat beschikbaar is gesteld en het aanbesteedde bedrag. De wethouder gaf aan dat er mogelijk nog andere zaken rondom Diekhuus geregeld moeten worden wat te maken heeft met de renovatie. Daar is binnen het budget al enigzins rekening mee gehouden.

SVHW
De heer P.C. (Peter) Grinwis constateerde dat de gemeente Goeree-Overflakkee, na het Waterschap, de grootste bijdrage levert aan het SVHW, daarbij merkt hij op dat in de begroting ook verschillende tarieven worden gehanteerd. Zo is het tarief per object voor de overige gebieden in het waterschap 4,29, terwijl de gemeente voor 5,20 wordt aangeslagen. Voor een andere belasting is het verschil nog groter. Met betaald daar 7,39 terwijl Goeree-Overflakkee voor 9,09 in de boeken staat. Tevens constateerde hij dat dit excl. de BAG registratie is.
Ook vroeg hij aandacht voor de klantvriendelijkheid van het SVHW, want die laat wel eens te wensen over. De heer Grinwis drong aan om deze vragen te betrekken bij het advies wat het college zal opstellen naar de gemeenteraad om te besluiten over deze begroting.

Oordeelsvormende fase
In de oordeelsvormende fase stonden verder het Horecabeleid 2013 en de delegatie van de bevoegdheid tot het aanwijzen van een huis der gemeente op de agenda. Over het eerste onderwerp kon direct worden besloten (officiële publicatie volgt nog) en het tweede onderwerp komt terug in de volgende reguliere raadsvergadering in de besluitvormende fase.

Besluitvorming
In de besluitvormende fase stonden de Verordening Wet Inburgering 2013 en het bestemmingsplan Vroonweg 12C te Dirksland op de agenda. Over beiden werd unaniem besloten.

– Kijk hier naar de raad van 30 mei 2013