Integraal Ruimtelijk Programma voor Goeree-Overflakkee

17 mei 2013

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee bundelen de krachten om het eiland Goeree-Overflakkee een extra impuls te geven. Zij werken samen in het Integraal Ruimtelijk Programma Goeree-Overflakkee. Het versterken van de regionale economie is het doel van dit programma.

Goeree-Overflakkee is een prachtig eiland waar de provincie Zuid-Holland en de gelijknamige gemeente trots op zijn; een groen en karakteristiek landschap op de grens van land en water. Maar naar verwachting krijgt Goeree-Overflakkee de komende jaren te maken met ontgroening, vergrijzing en mogelijk een teruglopend inwoneraantal. Ook kan de regionale economie een boost gebruiken.

Leefkwaliteit en economie
Een van de grootste uitdagingen voor Goeree-Overflakkee is het op peil houden van de leefkwaliteit. Bewoners en bezoekers moeten kunnen rekenen op voldoende voorzieningen, veilige en bereikbare kernen en een aantrekkelijke leefomgeving. De belangrijkste voorwaarde hiervoor is dat de lokale economie een duwtje in de rug krijgt. Zuid-Holland en Goeree-Overflakkee richten zich daarom in de eerste plaats op het vinden van nieuwe kansen voor recreatie en toerisme.

Samenwerking
Het Integraal Ruimtelijk Programma concentreert zich op samenwerking tussen betrokken partijen op en rond het eiland. Samenwerking met de kernen, de bewoners en niet in de laatste plaats met ondernemers op Goeree-Overflakkee en daarbuiten. De overheid helpt hen door op te treden als aanjager, door voorwaarden te scheppen of door gericht te investeren.
Kansrijke projecten

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee werken samen om kansrijke projecten op het eiland te laten slagen. Denk aan het ontwikkelen van de wateren rond de Brouwersdam tot internationaal geliefd watersportgebied, of het aantrekkelijker maken van recreatieve voorzieningen. Uitgangspunt is dat de partijen op het eiland mede-investeerder en eigenaar zijn.

Getijdencentrale Brouwersdam
Op de Brouwersdam zetten de provincies Zuid-Holland, Zeeland en de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland zich bovendien in voor de bouw van een getijdencentrale. Het zuurstofrijke zeewater, dat dankzij de centrale weer het meer kan instromen, geeft een impuls aan (water-)recreatie, toerisme en visserij. Daarnaast werken de projectpartners aan een testcentrum voor turbines op de Grevelingendam.

Op de agenda van de vergadering van de gemeenteraad van 16 mei is het onderwerp Integraal  Ruimtelijk  Programma  Goeree-Overflakkee  (IRP-GO) vanuit  provincie  Zuid-Holland toegelicht.

Wat is een IRP?
Een IRP (Integraal Ruimtelijk Programma) is een instrument van de provincie Zuid-Holland waarmee men sectoroverstijgend onderwerpen aanpakt (veelal ruimtelijke ontwikkelingen). De provincie heeft momenteel vier IRP’s in behandeling.

Wat is het IRP-GO?
In het coalitieakkoord van Gedeputeerde Staten (GS) uit 2011 is opgenomen dat er (o.a.) een IRP moet komen voor de Kust. Dit IRP heeft zich in de afgelopen tijd geëvolueerd tot het ‘Integraal Ruimtelijk Programma Goeree-Overflakkee’ (IRP-GO). Dit IRP gaat niet meer over de kust, maar uitsluitend over Goeree-Overflakkee. De provincie heeft bijzondere aandacht voor Goeree-Overflakkee vanwege de vraagstukken op het gebied van leefbaarheid, water, duurzame energie etc. Op basis van de wederzijdse structuurvisies wil de provincie graag bijdragen aan de ontwikkeling van ons eiland.

Het IRP-GO is feitelijk een samenwerkingsinstrument tussen de provincie en gemeente, met name bedoeld dus om gebiedsontwikkelingen te faciliteren. Het IRP is zelf geen project, maar zou gezien kunnen worden als een ‘smeermiddel’ voor projecten. Door de juiste bemensing te regelen, netwerken aan te boren en mogelijk budget te regelen, wil het IRP-GO hobbels in gebiedsontwikkelingen gladstrijken waardoor sneller en beter resultaat wordt geboekt.

Stuurgroep en programmateam
Het IRP-GO functioneert onder een stuurgroep die bestaat uit gedeputeerde Han Weber en onze wethouders Piet Koningswoud, Frans Tollenaar en Arend-Jan van der Vlugt. De stuurgroep vergadert onder leiding van een onafhankelijke voorzitter in de persoon van Jaap Wolf. Verder wordt aan de stuurgroep ook deelgenomen door de heer Hans Kleij en mevrouw Karen Raap (namens de provincie) en ondergetekende (namens onze gemeente).
Concrete afstemming op ambtelijk niveau over lopende zaken vindt plaats in het programmateam, dat gevuld wordt door provinciale en gemeentelijke ambtenaren. Het programmateam vergadert ongeveer 2-wekelijks. In het programmateam wordt afgestemd over de wijze van aanpak en de relatie met andere relevante processen en over zaken als communicatie, risicomanagement en financiën e.d.

Projecten
Het IRP-GO richt zich op gebiedsontwikkelingen die voortvloeien uit de Regionale Structuurvisie en het Regionaal Beeldverhaal. Dit betreft momenteel met name de projecten Ouddorp Bad, Brouwersdam, Noordrandontwikkeling, Roxenissepolder, Oude-Tonge, Galathese Haven en Ooltgensplaat. Daarnaast wil het IRP-GO bijdragen aan eilandmarketing, cultuurhistorie, ontwikkeling van duurzame energie (waaronder wind en getijdecentrale) en goede infrastructuur. De projecten waar het IRP-GO zich op richt staan niet perse vast. In principe kan en mag het IRP-GO functioneren als de ‘wegenwacht’ voor allerlei onderwerpen die nuttig en nodig zijn voor het bevorderen van de leefbaarheid van Goeree-Overflakkee.

Externe partijen
Tot nog toe is het IRP-GO vooral een samenwerking tussen de provincie en onze nieuwe gemeente. Het is echter zeker de bedoeling om ook relevante externe partijen te betrekken bij het verwezenlijken van de doelen van het IRP-GO.