Kadernota 2014 in eerste termijn behandeld

14 juni 2013

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 13 juni jl. zijn diverse onderwerpen besproken en zijn diverse besluiten genomen door de gemeenteraad. In de oordeelsvormende fase bracht SGP-er Slootweg een aantal stellingen in over de Kadernota 2014 waarover de SGP graag met de raad in gesprek zou willen gaan. Hoewel er fors bezuinigd moet worden wil de SGP dat verstandig doen: ‘Dat mag niet ten koste van de zwakke groepen in de samenleving gaan. De overheid moet daarbij een schild voor de zwakken zijn’.

Allereerst is in de beeldvormende fase gesproken over het onderzoeksrapport m.b.t. de sociaal-economische effecten van een upgrading van de N59, waarbij woordvoerder verkeer en vervoer van de SGP: P.C. Grinwis tevens aandacht vroeg voor de toenemende druk op de N57. In de beeldvormende fase stond ook het vervolg van de bespreking van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening op de agenda, maar besloten is de gestelde vragen schriftelijke te beantwoorden en hier mogelijk in de volgende vergadering op terug te komen. Daarnaast heeft de VVD de beantwoording van de vragen over leerlingenvervoer geagendeerd ter bespreking, en hebben de fracties van VKGO en SGP vragen gesteld over de gewijzigde dienstregeling van Arriva. De fractie van het CDA heeft tot slot nog vragen gesteld over de rioolheffing in het buitengebied in Dirksland.

Toekomstvisie
In de oordeelsvormende fase is allereerst gesproken over het procesvoorstel om te komen tot een nieuwe toekomstvisie. Over dit voorstel kon direct besloten worden. De tussenuitspraak met betrekking tot het bestemmingsplan Buitengebied Middelharnis en het bestemmingsplan Landelijk gebied Dirksland komen in de volgende vergadering terug in de besluitvormende fase. Ditzelfde geldt voor het bestemmingsplan Sommelsdijk, waarvoor de wethouder een gewijzigd voorstel zal aanleveren aan de raad.

Kadernota 2014
Vervolgens is in de oordeelsvormende fase uitgebreid gesproken over de Kadernota 2014. Alle fracties gaven hierop een uitgebreide beschouwing, waarbij sommige fracties een motie en/of amendement aankondigden. Na beantwoording vanuit het college werd op voorstel van de SGP-fractie besloten de Kadernota in de volgende raadsvergadering wederom in de oordeelsvormende fase te agenderen en dan ook uitgebreider in te gaan op moties en amendementen, die overigens niet waren ingediend maar die tussen fracties wel waren rondgestuurd. Diezelfde vergadering zou ook besloten kunnen worden over de Kadernota. |

Bijdrage SGP
De heer G. Slootweg van de SGP-fractie gaf aan dat het bezuinigen volgens diverse sporen duidelijk is, maar dat de samenhang niet uit het oog verloren mag worden.
Spoor 1 is het  toepassen van financiële techniek. Spoor 2 gaat over het beoordelen van het niveau van de uitvoering van de wettelijke taken. Over beide sporen wordt in de kadernota beslist. In spoor 3 wordt het niveau beoordeeld en keuzes gemaakt in de autonome taken. Dit is vooral van belang voor de begroting van 2014.
De SGP is nog niet overtuigd van de nut- en noodzaak van het bedrag wat weer nodig is voor de ICT. Ook heeft de fractie er grote moeite mee dat incidentele baten ingezet worden om een structureel tekort te dekken. Daarnaast gaf Slootweg aan, dat de ene econoom zegt: bezuinigen, terwijl de andere dat juist niet verstandig acht. ‘Is het niet verstandig om daar evenwicht in te vinden?’, zo vroeg hij zich af. Daarnaast deponeerde hij de stelling om bovenop het wettelijk niveau 10% te zetten. Alles wat daarboven is zouden we in kunnen boeken als bezuiniging. Ook pleite de fractie voor het zo snel mogelijk aflossen van leningen om daarmee de solvabiliteit te verhogen. Daarnaast kan het niet anders dat het bezuinigen op taken onmiskenbaar personele consequenties zal hebben. De fractie zou het jammer vinden als de eilandmarketing niet van de grond zou komen. Hiervoor is de fractie bereid om te kijken naar de verhoging van de toeristenbelasting om e.e.a. te kunnen financieren.

Amendement
Vervolgens is in de oordeelsvormende fase nog gesproken over het plan van aanpak voor evaluatie en ontwikkeling van het erfgoed- en cultuurbeleid. De raad kon direct instemmen met dit voorstel. Tot slot is in deze fase gesproken over het inkoop- en aanbestedingsbeleid, dat op verzoek van de fractie van het CDA terug is gehaald naar deze fase om een amendement in te kunnen dienen m.b.t. de grens voor het al dan niet (de)centraal inkopen vanuit de ambtelijke organisatie. Het amendement en het voorstel zijn beide aangenomen.

Begrotingen gemeenschappelijke regelingen
In de besluitvormende fase is vervolgens besloten over achtereenvolgens de delegatie bevoegdheid aanwijzing huis der gemeente, de beheersverordening Spuikolk, en drie zienswijzen m.b.t. de begrotingen van DCMR, natuur- en recreatieschappen de Haringvliet en de Grevelingen, en de Veiligheidsregio Rotterdam. Officiële publicatie van de besluiten volgt nog.

De vergadering is na te zien via de website van de gemeente: http://goeree-overflakkee.notubiz.nl/. De volgende vergadering van de raad is op donderdag 27 juni a.s. in Bestuurscentrum Het Rondeel aan de Dwarsweg 40 in Middelharnis. De formele aankondiging van deze raadsvergadering volgt nog.