Samenwerkingsovereenkomst ‘Wind werkt voor Goeree-Overflakkee’ ondertekend

12 juni 2013

Op donderdag 6 juni 2013 is de samenwerkingsovereenkomst ‘Wind werkt voor Goeree-Overflakkee’ tussen de gemeente Goeree-Overflakkee, Provincie Zuid-Holland en de Coöperatie Windgroep Goeree-Overflakkee formeel ondertekend. In de samenwerkingsovereenkomst maken gemeente, provincie en Windgroep afspraken over het ruimtelijk onderzoek, baten en communicatie om maximaal 260MW windenergie te realiseren op Goeree-Overflakkee. De handtekeningen zijn gezet door wethouder Frans Tollenaar namens de gemeente, Gedeputeerde Govert Veldhuijzen namens de provincie en Arjan van den Tol namens de Windgroep. 

In Nederland moet in 2020 16% van de totale energie op een duurzame manier worden opgewekt. Hiervoor wil het Rijk minimaal 6000 MW (Megawatt) duurzame elektriciteit via windturbines op land opwekken. Het Rijk en de provincies hebben afspraken gemaakt over deze verdeling. De provincie Zuid-Holland heeft een windenergieopgave van 730 MW. Hiervan moet 260 MW op Goeree-Overflakkee worden gerealiseerd. “De gemeente Goeree-Overflakkee levert een hele grote bijdrage aan de realisatie van windenergie voor de provincie. Daar zijn wij de gemeente erg dankbaar voor”, aldus gedeputeerde Veldhuijzen.

Het realiseren van grootschalige windenergie is geen eenvoudige opgave. Wethouder Tollenaar geeft aan dat de gemeente de regie wil houden op dit dossier. “De gemeente Goeree-Overflakkee heeft er daarom voor gekozen om zoveel mogelijk vanuit samenwerking tussen publieke en private partijen het proces te organiseren en afspraken te maken”.

Samenwerkingsovereenkomst
Dit heeft geleid tot de samenwerkingsovereenkomst met de Provincie Zuid-Holland en een groot aantal initiatiefnemers op het eiland verenigd in de Coöperatie Windgroep Goeree-Overflakkee. In de samenwerkingsovereenkomst ‘Wind werkt voor Goeree-Overflakkee’ maken gemeente, provincie en Windgroep afspraken over het ruimtelijk onderzoek, baten en communicatie om maximaal 260MW windenergie te realiseren. Dit is inclusief de bestaande windparken op Goeree-Overflakkee. “Een belangrijk onderdeel van de samenwerking is onze gemeenschappelijke zorg dat een deel van de baten ten goede komt aan de gemeenschap. Vanuit de Windgroep is hiervoor een aanzet gegeven met de belofte om een windfonds op te richten”, aldus Arjan van den Tol.

Proces
Op dit moment ligt de startnotitie planMER tot en met 11 juni ter inzage. Een milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieugevolgen van een besluit in beeld voordat het besluit wordt genomen. Zo kan de overheid die het besluit neemt (het bevoegd gezag) de milieugevolgen bij haar afwegingen betrekken. Het doel van m.e.r. is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Om de bewoners goed te informeren over de procedure van de planMER heeft de gemeente samen met de provincie en de Windgroep de afgelopen maand onder meer inloopavonden georganiseerd in Ooltgensplaat, Sommelsdijk en Stellendam. Het planMER-onderzoek naar de effecten van windenergie op o.a. milieu, leefomgeving en natuur moet de gemeenteraad en Provinciale Staten in staat te stellen om eind dit jaar een besluit te nemen over waar windenergie wel en niet gewenst is op Goeree-Overflakkee.