Commissie voor de m.e.r. adviseert over windmolens

10 juli 2013

Vanuit de Rijksoverheid is aangegeven dat op Goeree-Overflakkee windmolens geplaatst zouden moeten worden. Hiervoor is eerder een akkoord gesloten tussen gemeente, provincie en Rijk. Voordeel daarvan is, dat de regie in grote mate bij de gemeente blijft. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee willen windmolens met een totale capaciteit van maximaal 260 megawatt toestaan. De commissie voor de m.e.r. heeft op 8 juli 2013 advies uitgebracht over de reikwijdte en het detailniveau van de verplichte plan-MER, waarmee de gevolgen voor het milieu inzichtelijk gemaakt moeten worden.

In Nederland moet in 2020 16% van de totale energie op een duurzame manier worden opgewekt. Een groot aandeel hiervan zal met behulp van windenergie op land moeten worden opgewekt. Het Rijk en de provincie Zuid-Holland zien Goeree-Overflakkee als één van de concentratiegebieden waar grootschalige windenergie mogelijk moet zijn. Het realiseren van grootschalige windenergie is geen eenvoudige opgave. Om de plannen voor windturbines op Goeree-Overflakkee goed te begeleiden is de gemeente samen met de provincie Zuid-Holland en de coöperatie Windgroep Goeree-Overflakkee een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. In de samenwerkingsovereenkomst ‘Wind werkt voor Goeree-Overflakkee’ maken gemeente, provincie en Windgroep afspraken over het ruimtelijk onderzoek, baten en communicatie om maximaal 260MW (inclusief de circa 60MW van bestaande windturbines) windenergie te realiseren.

Plan-MER
Om tot nieuwe plaatsingsgebieden voor windenergie op Goeree-Overflakkee te komen wordt een planMER uitgevoerd. Een milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieugevolgen van een besluit in beeld voordat het besluit wordt genomen. Zo kan de overheid die het besluit neemt (het bevoegd gezag) de milieugevolgen bij haar afwegingen betrekken. Het doel van m.e.r. is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Het startdocument voor het planMER ‘Windenergie Goeree-Overflakkee’ heeft van 1 mei tot 11 juni jl. ter inzage gelegen, in deze periode zijn 34 zienswijzen ontvangen. Het bevoegd gezag (gemeente Goeree-Overflakkee & provincie Zuid-Holland) hebben daarnaast de Commissie voor de m.e.r. gevraagd om advies op het startdocument. De Commissie voor de m.e.r. is een bij wet ingestelde onafhankelijk adviseur bij m.e.r.-procedures. Zij adviseert de overheid (het bevoegd gezag) over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapporten (MER). De Commissie bemoeit zich niet met besluitvorming. Dit is de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad en Provinciale Staten.

Advies van de Commissie m.e.r.
Deze week heeft het bevoegd gezag het eindadvies van de Commissie van de m.e.r. ontvangen. In haar advies stelt de Commissie dat het belangrijkste onderwerp van de MER een goed onderbouwde uitwerking is van de plaatsingsvisie voor de windturbines in de hele randzone van Goeree-Overflakkee. Ze adviseert dit te doen met behulp van het uitwerken van diverse alternatieven vanuit verschillende perspectieven (maximaal vermogen binnen wettelijke kaders, landschap, leefomgeving, natuur), mede door te variëren in aantal en soort turbines en de plaatsing daarvan.

Zienswijzen
Op dit moment werken de gemeente en provincie aan de Nota van

Slide than because always purchasing! Thin http://www.verdeyogurt.com/lek/cialis-free-trial/ my my Just what the.

Beantwoording waarin alle zienswijze en het advies van de commissie voor de m.e.r. in worden betrokken. De Nota van Beantwoording wordt samen met het advies van de Commissie voor de m.e.r. vastgesteld als definitief startdocument voor de planMER ‘Windenergie Goeree-Overflakkee’. De planning is dat de planMER in oktober gereed dient te zijn, de resultaten daarvan zullen een belangrijke rol spelen om tot besluitvorming rondom definitieve plaatsingsgebieden voor windenergie te komen op Goeree-Overflakkee. Eind 2013, begin 2014 wordt verwacht dat de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee daar een besluit over zal nemen.

http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2800