Verzoek van SVHW over de kwaliteit van uw woning

17 juli 2013

Onlangs is of wordt door het SVHW aan de inwoners van Goeree-Overflakkee een brief verzonden met het verzoek informatie te geven over de kwaliteit van hun woning. Niet iedere inwoner heeft deze brief gekregen. Over het hoe en waarom van deze brief gaan wij nader in.

Waarom de brief?
Het is de eerste keer dat het SVHW de burgers op deze wijze benadert. Het SVHW verzorgt voor een groot aantal gemeenten de waardebepaling (WOZ) voor de belastingen. Het is de verantwoordelijkheid van het SVHW dat de basisgegevens, die noodzakelijk zijn om de juiste aanslagen op te leggen, juist en volledig zijn. Dat doet het SVHW op verschillende manieren. Zo beschikken wij over luchtfoto’s en 360°rondfoto’s, krijgen wij informatie over verleende bouwvergunningen, gaan wij zelf “de wijk in” en voeren wij permanent een marktanalyse uit op de aangeboden en gerealiseerde verkopen. De laatste jaren is de markt veranderd. Waren er enkele jaren geleden nog tien kopers voor één woning, nu is er maar één koper voor tien woningen. In die situatie worden zaken als de kwaliteit van het onderhoud en de kwaliteit van de inrichting van de woning steeds belangrijker. En dat is nu juist de informatie waar in de brief om wordt gevraagd.

Waarom doet het SVHW dit niet zelf?
Een mogelijkheid is dat wij zelf alle woningen van binnen en buiten gaan inspecteren. Dat kost veel tijd en dus ook veel geld. Wij voeren de belastingtaken voor onze deelnemers uit met het doel dit op een zo efficiënt mogelijke wijze te doen. Alle extra kosten die wij maken moeten wij per slot van rekening weer doorbelasten aan de deelnemers. En die belasten dat dan weer door aan ….. de burgers. Vandaar dat ook de belastingbetaler baat heeft bij een zo efficiënt mogelijk functioneren van het SVHW. Ervaring leert dat gelukkig het grootste deel van de burgers meewerkt. Van de circa 4.500 verzonden brieven in een ander deel van ons gebied was binnen 4 weken al ruim 75% ingevuld retour.

Waarom krijgt niet elke burger zo’n brief?
De brief moet antwoord geven op de vraag hoe het staat met de kwaliteit van de inrichting en het onderhoud. Van woningen die nog niet zolang geleden zijn gebouwd is het aannemelijk dat deze kwaliteit goed is. Van woningen die zijn verkocht en waar een bouwvergunning is verleend ligt dit ook voor de hand. Bij verkoop ontvangt de nieuwe eigenaar ook vaak een inlichtingenformulier met vragen over de kwaliteit en het onderhoud. Op deze wijze is het mogelijk vooraf in te schatten bij welke woningen de kans het grootst is dat de kwaliteit van de inrichting en het onderhoud mogelijk afwijken van wat gebruikelijk is. Die woningen zijn geselecteerd en aangeschreven. Ook hier speelt uiteraard het “kostenplaatje” een rol.

Een hogere kwaliteit is een hogere waarde?
Dat klopt. Als een woning goed onderhouden is en beschikt over een kwalitatief goede inrichting dan is de waarde daarvan hoger dan een vergelijkbare woning met minder kwaliteit. Hoeveel dat is, is lastig in te schatten. De waarde van een woning wordt ook bepaald door de waarde van de grond en eventuele andere opstallen (garage bijvoorbeeld).

Doen andere gemeenten of belastingkantoren dit ook?
Inderdaad. Het opvragen van informatie aan de belastingbetaler is overigens niet nieuw. De belastingdienst doet dit al jaren. Belastingkantoren als het SVHW vallen onder dezelfde regels en mogen de informatie opvragen als dat nodig is voor de taakuitvoering. Ook de Waarderingskamer staat achter deze methode en heeft deze zelfs geadviseerd.
De Waarderingskamer ziet namens het Rijk toe op een juiste wijze van waarderen door de gemeenten en belastingkantoren. Het SVHW heeft dus een compliment gekregen voor deze aanpak.

En als we de brief niet terugsturen?
Het SVHW mag de informatie opvragen en de burger heeft op basis van dezelfde wetgeving de plicht hieraan mee te werken. Als gevraagde informatie wordt onthouden dan is er feitelijk zelfs sprake van een economisch delict en zou er een straf kunnen volgen (boete). Zover gaat het SVHW nu zeker niet. Daar is ook nog geen aanleiding toe. Wel zullen we de komende periode gaan bekijken hoeveel burgers uiteindelijk niet hebben gereageerd en wat we daaraan nog concreet gaan doen.