Waarnemend burgemeester Kleijwegt neemt afscheid

30 augustus 2013

De eerste raadsvergadering na het zomerreces stond in het teken van het afscheid van waarnemend burgemeester Kleijwegt. Sprekers waren de heren: C.J. van Dam, als waarnemend voorzitter, A. van Alphen namens de raad en wethouder F.J. Tollenaar (loco-burgemeester) namens het college. Kleijwegt in zijn afscheidswoorden over de start van de nieuwe gemeente: ‘Een boeiend proces dat ik niet had willen missen’.

Maar eerst de reguliere agenda. Er werd vlot door de eerste agendapunten heen gelopen waarna een presentatie over de sportteams van de gemeente en hun activiteiten werd gegeven door Rick Postema, beleidsmedewerker sport bij de gemeente Goeree-Overflakkee en Laurey van den Berge van het sportteam. De teams hebben sportstimulering als doel. Zij organiseren sport en spelactiviteiten in de kernen om kinderen met diverse sporten kennis te laten maken. De sportfunctionarissen ondersteunen ook aanbieders van sport. Een van de doelen hierbij is lidmaatschappen van sportverenigingen te stimuleren en de kwaliteit van sport te verhogen.

Vragen over presentatie sportteams
De raadsleden stelden aanvullende vragen over de werking van het sportteam, het aantal functieplaatsen en het voortbestaan van de regeling waarvan de sportteams worden betaald. Dit is een punt voor de bespreking van de begroting. Hoe bereik je kinderen die nog niet sporten, wordt er doorverwezen door artsen of maatschappelijk werk. Nog niet, maar daar wordt wel over nagedacht. Goed voorbeeld doet goed volgen, is er sport voor ambtenaren? Dit wordt niet specifiek uitgewerkt nee. Komt er een sportpas? Er is wel een regeling waar mensen met een bijstandsuitkering een beroep op kunnen doen, waarbij lidmaatschap en sportkleding voor rekening van de gemeente komen. Schoolzwemmen heeft ook de aandacht. Er wordt gewerkt aan een andere invulling zodat schoolzwemmen eilandbreed in stand gehouden kan worden. Wethouder De Jong vult aan dat deze presentatie een warming-up is voor de sportnotitie die in september naar de gemeenteraad komt.

Privéstranden?
Bij de bespreking van de ingekomen stukken vraagt raadslid de heer Pijl (CDA) naar aanleiding van de ingekomen brief van Catamaranvereniging Catpoint of het inderdaad de bedoeling is dat hier vakantiewoningen met privestranden komen. Hij licht toe wat in het verleden is besproken hieromtrent. De heer Pijl vraagt of de plannen zijn veranderd. Wethouder Tollenaar geeft aan dat hem geen wijzigingen bekend zijn. Hij denkt dat het voornamelijk om de steiger gaat van Catpoint. Hij gaat dit na en komt hierop terug.

Groenzone
Mevrouw ‘t Hoen (PvdA) reageert op de beantwoording van de eerder gestelde vragen van de PvdA inzake de groenzone op het bedrijvenpark BPO in Oude-Tonge. Zij geeft aan dat in de beantwoording helaas geen uitvoeringsdatum is genoemd. De fractie zou graag zien dat de uitvoering op korte termijn plaats vindt en wil dit op de actielijst plaatsen. Wethouder Tollenaar reageert hierop met de woorden dat dit al op de agenda staat.

Er is geen oordeelsvormende fase in de vergadering. Ter besluitvorming ligt het voorstel van de afrekening van de fractievergoeding Dirksland voor, dit wordt unaniem besloten.

Afscheid wnd. burgemeester
Dan volgt het afscheid van waarnemend burgemeester Kleijwegt. Als eerste spreekt plaatsvervangend de heer Van Dam. Hij refereert aan de beginperiode van de gemeente waarin er nog geen bestuurders waren, geen raadsleden, alleen de burgemeester. Verder vertelt hij over de Molenstichting en een op handen zijnde cursus molenaar. En ook  de strakke hand van de burgemeester waarmee de raadsvergaderingen vanuit een ruime ervaring werden geleid. Hij beeindigt zijn relaas met de woorden: “we hadden jou niet willen missen, het is goed geweest”. De heer Van Dam overhandigt namens de raad een zeefdruk van Corneille.

Terugblik
Raadslid de heer Van Alphen beschrijft op ludieke wijze een reis van de leden van het college over het eiland, 10 jaar de toekomst in, waarin de burgemeester terugkijkt op zijn acht maanden op Goeree-Overflakkee. Hij krijgt hiermee de lachers op zijn hand.

Scheepstermen
Wethouder Tollenaar spreekt namens het college van B&W. Hij deed dit in scheepstermen, hiermee refererend aan de passie van de burgemeester.  Hij bedankt de burgemeester en wenst hem en zijn vrouw een behouden vaart toe. Hij overhandigt de burgemeester een boek Klank en Symbool, uit 1914 met scheepstermen in ‘oude taal’.

Kleijwegt
Tenslotte spreekt de vertrekkende burgemeester zelf. Over de eerste nacht van zijn burgemeesterschap, Oudejaarsnacht, een nacht die uiteindelijk heel rustig bleef. Gevolgd door 2 januari, een dag van kennismaking en met een hele bijzondere raadsvergadering. De bustour met raadsleden langs de kernen noemt hij, het horecabeleid, de verbouwing van het Diekhuus, eilandmarketing als enkele belangrijke onderwerpen waaraan de afgelopen maanden is gewerkt. “We hebben een watersnoodherdenking meegemaakt waarin je beseft wat je geschiedenis is. Het koninklijk bezoek was fantastisch. We vinden onszelf uit, op diverse fronten. Een boeiend proces dat ik niet had willen missen”. Verder zegt hij dat er nog een aantal lastige dossiers ligt. Maar dat de koers is uitgezet. Geduld hebben en eerlijk en transparant zijn is zijn advies. “Laat zien welke koers je vaart”. Wat gaat hij nu doen? Veel tijd aan zijn pasgeboren kleindochter besteden, zijn bootje uit 1976 restaureren, bij de Molenstichting besturen. “Daar heb ik heel veel zin in”. De vertrekkend burgemeester heeft heel veel samenwerking mogen ondervinden en had dit voor geen goud willen missen. Het schilderij van Corneille valt erg in de smaak: “ik heb dit altijd zo’n mooie vogel gevonden”! Hij wenst iedereen een behouden vaart en constructief overleg met elkaar, voor dit prachtige eiland toe.