Diverse onderwerpen over en voor jongeren in gemeenteraad

6 september 2013

Donderdag 5 september kwam de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee bijeen onder voorzitterschap van de nieuwe burgemeester mevrouw Grootenboer-Dubbelman. Voor het eerst waren er ook veel jongeren aanwezig. Zij waren gekomen om te vernemen hoe de gemeenteraad dacht over het besluit van het college om de skatebaan van het Rubensplein in Middelharnis te verwijderen. Daarnaast werd gesproken over nog meer onderwerpen die in het belang van jongeren zijn: de startnotitie sportbeleid, startnotitie passend onderwijs en de kadernota jeugd. Voorts nam de raad een besluit in het bestemmingsplan voor Hazersweg 23 te Ouddorp.

Skatebaan
Prominent agendapunt dat tijdens de vergadering op verzoek van de fractie van VKGO werd toegevoegd betrof de geplande verwijdering van de skatebaan aan het Rubensplein in Middelharnis. Raadsleden konden er niet omheen. Met een groot spandoek voor het bestuurscentrum ‘Het Rondeel’ pleitten de jongeren voor het behoudt van deze voorziening. Om de aanwezige jongeren tegemoet te komen werd dit punt eerst behandeld. Niek Verkerk had de primeur als jongste inspreker tot nog toe. Hij zette zijn verhaal uiteen waarom de jongeren vinden dat de skatevoorziening juist moet blijven. VKGO diende een motie in die het college opriep de skatebaan niet te verwijderen en in overleg te komen tot een passende oplossing. Wethouder de Jong zette uitvoerig uiteen, waarom het college tot dit besluit was gekomen. De SGP zag liever dat het college het besluit zou heroverwegen en de aangedragen facetten erbij zou betrekken. Na de toezegging van wethouder De Jong dat hij de skatebaan voorlopig niet zal laten verwijderen en eerst het gesprek aangaat met gebruikers en omwonenden, werd de motie door VKGO aangehouden totdat de wethouder weer naar de raad komt met zijn bevindingen.

Startnotities
Verder werd er tijdens de beeldvormende vergadering gesproken over een drietal notities: een startnotitie sportbeleid, een startnotitie passend onderwijs en de kadernota jeugd. Na een uitgebreide behandeling van de notities werd besloten dat de startnotitie sportbeleid geagendeerd kan worden voor de besluitvormende fase van de volgende raadsvergadering. De startnotitie passend onderwijs en de kadernota jeugd worden geagendeerd voor de oordeelsvormende fase van de volgende vergadering.

Bestemmingsplannen
In de oordeelsvormende fase is gesproken over twee bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan De Ridderstee is kort besproken en zal worden geagendeerd voor de besluitvormende fase van de volgende vergadering. De heer C.G.M. Grinwis (SGP) had hierover nog een aantal vragen, die op dat moment nog niet beantwoord konden worden. Over het bestemmingsplan Hazersweg 23 kon direct besloten worden. Officiële publicatie volgt nog. Tot slot stond in de oordeelsvormende fase de evaluatie van het cultuurbeleid op de agenda, maar wegens het late tijdstip is de bespreking doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering.