Huidige stand van zaken mbt bezuinigingen gemeente

18 september 2013

Net als veel andere gemeenten moet de gemeente Goeree-Overflakkee bezuinigen. Dit komt doordat de gemeente minder geld ontvangt, onder andere van het rijk. Ook de financiële gevolgen zijn merkbaar van aannames en besluiten van de voormalige gemeenten. Tenslotte heeft de gemeente te maken met een stijging van de kosten. Om het huishoudboekje van de gemeente kloppend te houden, moet er dus bezuinigd worden.

In het voorjaar stelde de gemeente Goeree-Overflakkee haar begrotingstekort vast op 12 miljoen per jaar. Het college van burgemeester en wethouders legde dit tekort aan de gemeenteraad voor in de Kadernota 2014. In deze nota staan de uitgangspunten voor de nieuwe begroting voor 2014 en de daarbij behorende meerjarenbegroting 2014 tot en met 2017.

De gemeenteraad stemde op 27 juni in met de Kadernota en gaf aan dat er 13 miljoen in plaats van 12 miljoen bezuinigd moet worden. De raad wil namelijk een miljoen extra reserveren voor het ontwikkelen van nieuw beleid. Met de vaststelling van de Kadernota stemde de gemeenteraad gelijktijdig in met een pakket aan bezuinigingsmaatregelen van 5 miljoen. Er moet dus in totaal nog 8 miljoen aan bezuinigingsmogelijkheden gevonden worden.
De vastgestelde bezuinigingen in de Kadernota worden verwerkt in de begroting 2014, die de raad waarschijnlijk op 14 november 2013 vast stelt. In de meerjarenbegroting moet het tekort in 2016 weggewerkt zijn. Anders keurt de provincie Zuid-Holland de begroting niet goed en komt de gemeente onder toezicht. En dat wil de gemeenteraad uiteraard voorkomen!

Wat is er al gedaan?
Over het proces van de bezuinigingen is regelmatig overleg met de provincie, zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau. In de afgelopen maanden inventariseerde het college van burgemeester en wethouders samen met medewerkers en inwoners de mogelijkheden om het huishoudboekje van de gemeente op orde te krijgen. Allereerst zocht het college naar bezuinigingsvoorstellen die snel resultaat opleverden, de zogenaamde ‘quick wins’.

Daarna zocht men aan de hand van het driesporenbeleid verdere bezuinigingsmogelijkheden:
Spoor 1: Het doorlichten van de boekhouding (financiële techniek)
Spoor 2: Het zoeken naar bezuinigingen op verplichte (wettelijke) taken.
Spoor 3: Het zoeken naar bezuinigingen op niet-verplichte (autonome) taken.

De volgende stappen zijn inmiddels gezet (de bedragen hebben betrekking op het begrotingsjaar 2014):

  1. Het zoeken naar snelle bezuinigingsmogelijkheden (quick wins)
   Als eerste startte het college een zoekactie naar bezuinigingsmogelijkheden die snel resultaat opleveren. Dit resulteerde in een jaarlijkse bezuiniging van € 2.774.000. Het college ontving vanuit de organisatie verschillende bezuinigingsvoorstellen op bestaande budgetten, zoals:

   Voorbeelden Bedrag
   Het verlagen van diverse onderhoudsbudgetten €     106.000
   Het verlagen van het budget voor de bibliotheek €       75.000
   Het bijstellen van de budgetten voor de Wmo €     514.000
   Het bijstellen van de budgetten voor de bedrijfsvoering €  1.273.000
   Het verlagen budget voor de jaarwisseling €       15.000
   Overige zaken €     791.000
   Totale bezuinigingen €  2.774.000

 

  1. Het doorlichten van de boekhouding (spoor 1: financiële techniek)
   Door het toepassen van financiële technieken in de boekhouding van de gemeente kan er tot en met 2016 jaarlijks € 777.000 bezuinigd worden.

   Techniek Bedrag
   Inzet reserves tot en met 2016 €     576.000
   Afstemmen afschrijvingstechniek en rentetoerekening €     201.000
   Totale bezuinigingen €     777.000

 

  1. Het zoeken naar bezuinigingen op verplichte taken (spoor 2: wettelijke taken)
   De gemeente is op grond van de wet verplicht bepaalde taken uit te voeren. De wijze van uitvoering kan verschillend zijn. Het college zocht naar een versobering van de taken; dit leverde een jaarlijkse bezuiniging op van € 1.562.000. Door taken te versoberen zijn diverse besparingsmogelijkheden aanwezig zoals:

   Voorbeelden Bedrag
   Onderhoudsbudget wegen (10%) €    155.000
   Jeugdgezondheidszorg €      78.000
   Centrum voor Jeugd en Gezin €       70.000
   Wmo-voorzieningen €     109.000
   Vervoerskosten schoolbezoek €     120.000
   Bedrijfsvoering – automatisering €     383.000
   Rekekamercommissie €       20.000
   Bijdrage brandweer regio VRR €     492.000
   Overige zaken €     135.000
   Totale bezuinigingen    €  1.562.000

 

 1. Het zoeken naar bezuinigingen op niet-verplichte taken (spoor 3: autonome taken)
  Momenteel onderzoekt het college de mogelijkheden om te bezuinigen op niet verplichte taken. Te denken van aan besparingen op de openbare verlichting, het subsidiebeleid en de regelgeving. Maar ook de verkoop van gemeentelijke eigendommen, zoals panden, openbaar groen en sportvoorzieningen. Daarnaast zoekt het college opnieuw naar mogelijkheden op de verplichte taken van de gemeente en op de bedrijfsvoering. Onder het kopje ‘Wat moet er dan nog gebeuren’ vindt u hierover een toelichting.Reeds gevonden bezuinigingen: 5.1 miljoen
  Iedereen denkt mee over bezuinigingsmogelijkheden
  Aan inwoners en personeel is gevraagd om bezuinigingsideeën te mailen naar idee@goeree-overflakkee. Aan deze oproep is volop gehoor gegeven. In totaal reageerden 47 personen en ontving de gemeente 172 ideeën! Het college van burgemeester en wethouders bedankt iedereen voor het aanreiken van deze ideeën. De ontvangen ideeën zijn ingedeeld naar:

  Categorie:   Aantal:
  Vastgoed          16
  Organisatie          99
  Bestuur            9
  Overige          48
  Totaal        172

  De afdelingshoofden beoordeelden deze ideeën en namen ze mee in het verdere bezuinigingsproces. Een aantal ideeën vallen op:
  1. Het afstoten van vastgoed en openbaar groen, bijvoorbeeld Bestuurscentrum Het Rondeel verkopen.
  2. Het terugdringen van formatie.
  3. Het verminderen van het wagenpark en het overdragen van het onderhoud aan derden.
  4. Minder papier printen, de straatverlichting ’s nachts verminderen, de papieren koffiebekertjes voor het personeel afschaffen en het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis.
  5. Het verkopen van de gemeentelijke kunstcollectie.
  6. Het terugdringen van subsidies.
  7. Het afschaffen van de nieuwjaarsreceptie.

  Een totaaloverzicht van alle bezuinigingsideeën kunt u raadplegen onderaan deze pagina.

  Hand op de knip
  1. Om de uitgaven te verminderen, stelde het college van burgemeester en wethouders in juni een algehele bestedingsstop in.
  2. Daarnaast stelde het college een vacaturestop in voor de niet-vitale functies.
  Wat moet er nog gebeuren?
  Van de 13 miljoen aan bezuinigingen is er al 5 miljoen ingevuld. De gemeenteraad
  gaf het college de opdracht om de resterende 8 miljoen bezuinigingsmogelijkheden te
  vinden volgens onderstaande verdeling:
  a. niet verplichte (autonome) taken (1 miljoen)
  b. verplichte (wettelijke) taken (2 miljoen)
  c. bedrijfsvoering (5 miljoen).

  Momenteel vindt doorlichting van de bedrijfsvoering plaats, gericht op een aantal processen en dossiers waarbij wordt gekeken naar prestaties, formatie, budget en directe kosten. Daarnaast zijn de afdelingen zelf ook al nadrukkelijk aan de slag om op diverse terreinen verbeteringen in de bedrijfsvoering door te voeren die een belangrijke bijdrage leveren aan de bezuinigingen. Het is op voorhand al duidelijk dat verdere bezuinigingen ingrijpend zullen zijn.

  Zoeken naar 8 miljoen bezuinigingen

 

De gemeenteraad is aan zet
Het college van burgemeester en wethouders gaf hoge prioriteit aan het ombuigingsproces. Ze hield de afgelopen maanden op meerdere gebieden de organisatie tegen het licht, zowel op materieel gebied, als op het gebied van de bedrijfsvoering. Zij inventariseerde samen met inwoners en medewerkers de bezuinigingsmogelijkheden. Om spijkers met koppen te slaan, voerde zij een algehele bestedingsstop en een vacaturestop in.

Het college legt nu aan de gemeenteraad keuzes voor om de verdere bezuinigingen in te vullen. De planning is om de nieuwe begroting in de raadsvergadering van 14 november 2013 vast te stellen. De raadsvergadering is via internet live (beeld en geluid) te volgen via de gemeentelijke website. Op het moment dat een raadsvergadering wordt gehouden, kiest u op de homepage van www.goeree-overflakkee rechtsonder bij ‘Bestuursinformatie’ voor ‘gemeenteraad’ en daarna voor ‘videoverslagen’.

20130918 Ideeën voor bezuinigingen (pdf)